Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»  ΕΣΠΑ 2021 – 2027 με δημόσια δαπάνη 65 εκατομμύρια ευρώ. 
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Η Δράση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού και υπηρεσιών. Ειδικά για τον τομέα των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω τομείς : catering, έκδοση λογισμικού, δικτυακές πύλες, επεξεργασίας δεδομένων, παραγωγή-διανομή- προβολή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,  ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, φωτογραφικές δραστηριότητες, δραστηριότητες μουσείων και βοήθειας με παροχή καταλύματος. 

Τα επενδυτικά έργα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο  (2) κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις  πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τους παραπάνω επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, οι οποίοι ταυτόχρονα αντιστοιχούν είτε στον κύριο ΚΑΔ είτε στον ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων, κάθε υποψήφιας συμμετέχουσας εταιρείας.

Επιπρόσθετα, κάθε επενδυτικό σχέδιο για να είναι επιλέξιμο θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μία Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες να εξυπηρετούν τις Περιοχές Παρέμβασης της κάθε Απόληξης που παρουσιάζονται στο παρακάτω Παράρτημα Ι.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (13/12/2023). Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000€ έως και 400.000€ και υπόκειται στον κανονισμό De Minimis. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.  

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης. Έργο ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η ιδιωτική (ιδία) συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και από τα διαθέσιμα της επιχείρησης ή/και εξωτερική τραπεζική χρηματοδότηση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει στις 18 Δεκεμβρίου έως τις 23/07/2024 και ώρα 14:00.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
α/αΠεριγραφή ΚριτηρίωνΒαθμός (MAX)
1Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο30
2Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία30
3Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων – τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 2ετία30
4Ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας /πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι τομείς της στρατηγικής εξειδίκευσης της S3 της ΠΚΜ, ενώ για κάθε τομέα αναφέρονται οι επιλέξιμες Περιοχές Παρέμβασης με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Απολήξεις στις οποίες πρέπει να ανήκουν οι επιλέξιμες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης κάθε επιχείρησης. Άρα επιλέγοντας τον τομέα που ανήκει η επιχείρησή σας, όπως για παράδειγμα Αγροαδιατροφική Αλυσίδα μπορείτε να δείτε τις Περιοχές Παρέμβασης με τις οποίες πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται το επιχειρηματικό σας σχέδιο και άρα οι εντασσόμενες δαπάνες σας να ανήκουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Απόληξη του πίνακα. Μία επενδυτική πρόταση δύναται να αφορά περισσότερες της μίας Περιοχής Παρέμβασης και άρα οι δαπάνες να αφορούν περισσότερες της μίας Περιφερειακές Απολήξεις.

 ΤΟΜΕΑΣ S3Αγροδιατροφική Αλυσίδα
A/AΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
1Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων: μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, ορθολογική διαχείριση – αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντωνΜεταποίηση προϊόντων φυτικής παραγωγής, Μεταποίηση προϊόντων ζωικής παραγωγής και ζωϊκών προϊόντων,  Κρασί, Μακεδονική /Τοπική κουζίνα
2Διατροφή και Υγεία: κάλυψη αυξημένων διατροφικών αναγκών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, παραγωγή τροφίμων με βελτιωμένα βιοδραστικά χαρακτηριστικά (μείωση χρήσης πρόσθετων – βοηθητικών μέσων επεξεργασίας), σύγχρονα συστήματα ιχνηλασιμότητας / τυποποίηση / πιστοποίηση / απονομή σημάτων σε αγροδιατροφικά προϊόντα, ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών λήψης αποφάσεων και μάρκετινγκ
3Βιώσιμη παραγωγή προϊόντων: βιώσιμη παραγωγή και ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφική αξίας και βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, βιώσιμη συσκευασία τροφίμων
 ΤΟΜΕΑΣ S3Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
A/AΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
4Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιστοποίηση υφιστάμενων προϊόντων:Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
5Ανάπτυξη συνδυαστικών προϊόντων (drug – device combination products), τεχνολογιών χορήγησης φαρμάκων και συνδυασμός τεχνολογιών σε στοχευμένες θεραπευτικές λύσεις
6Φαρμακευτικά προϊόντα, λειτουργικά τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά, αξιοποίηση της τοπικής βιοποικιλότητας: σύγχρονες διαδικασίες εκχύλισης, μεθόδων διαχωρισμού και απομόνωσης βιοδραστικών μορίων, ανάπτυξη προϊόντων βιοτεχνολογίας, ενσωμάτωση φυσικών συστατικών σε φαρμακευτικά, διατροφικά ή καλλυντικοτεχνικά προϊόντα, μετατροπές φυσικών προϊόντων για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων φαρμακευτικού, κοσμητολογικού ή διατροφικού ενδιαφέροντος, αξιοποίηση των τοπικών αρωματικών φυτών για την ανάπτυξη νέων καλλυντικοτεχνικών προϊόντωνΠαραφαρμακευτικά και cosmetics
 ΤΟΜΕΑΣ S3Ψηφιακές Τεχνολογίες
A/AΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
7Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριώνΨηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
8Εξαρτήματα και συστήματα: νανο-μικροηλεκτρονική και ενσωματωμένα συστήματα, αισθητήρες, ψηφιακά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά και ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης ήχου, βίντεο και εικόνας, συστήματα και εργαλεία ηλεκτρονικής ασφάλειας, συστήματα και εργαλεία για «smart wearables», μικροκυματικές διατάξεις, οπτικές διατάξεις, εργαλεία σχεδίασης.
 ΤΟΜΕΑΣ S3Αειφόρος Ενέργεια
A/AΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
9παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής/ψυκτικής ενέργειας, αξιοποίηση υφιστάμενων θερμικών μηχανών με αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων με ανανεώσιμα καύσιμα για παραγωγή ενέργειαςΒιομάζα – Βιοαέρια – Βιορευστά:
10.Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής/ψυκτικής ενέργειαςΓεωθερμία
 ΤΟΜΕΑΣ S3Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
A/AΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
11.Διαχείριση και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτωνΚλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
12.Κυκλική Οικονομία
13.Βιομηχανική Συμβίωση – Δευτερογενείς πρώτες ύλες: αξιοποίηση υπολειμμάτων πρωτογενούς τομέα και δευτερογενών υλικών προς παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, επαναχρησιμοποίηση νερού στη βιομηχανία.Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά
 ΤΟΜΕΑΣ S3Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
A/AΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
14.Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων και υπηρεσιών υποδομώνΚλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα
15.Αστικές μεταφορές εμπορευμάτων
16.Αστικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων:Βιώσιμη κινητικότητα
 ΤΟΜΕΑΣ S3Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
A/AΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
17.Μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή: ανάπτυξη διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής ή μεταποίησης με στόχο το βελτιωμένο αποτύπωμα άνθρακα, ή/και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων ή/και τη μείωση αποβλήτων, καινοτόμες τεχνολογίες εξόρυξης και εμπλουτισμού πρώτων υλών με έμφαση στη βελτίωση του ευρύτερου περιβαλλοντικού αποτυπώματοςΚλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
18.Μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή: ανάπτυξη διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής ή μεταποίησης με στόχο το βελτιωμένο αποτύπωμα άνθρακα, ή/και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων ή/και τη μείωση αποβλήτων, καινοτόμες τεχνολογίες εξόρυξης και εμπλουτισμού πρώτων υλών με έμφαση στη βελτίωση του ευρύτερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος
19.Μετάβαση στη ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή: ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών μεθόδων για τη βελτιστοποίηση διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής ή και μεταποίησης με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ παραγωγικών μονάδων και συστημάτων, μέσω αναβάθμισης βιομηχανικού εξοπλισμού ή και διασύνδεσης πόρων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, βελτιστοποίηση διαδικασιών συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, ανάπτυξη «έξυπνων» αυτόνομων συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων
20.Κυκλική οικονομία και βιομηχανική συμβίωση: αξιοποίηση δευτερογενών υλικών, απορρίψεων, απορριμμάτων από διεργασίες και προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, οικο-καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες ανάκτησης μετάλλων και κρίσιμων πρώτων υλών και επαναχρησιμοποίησης τους, τεχνολογίες και ανακύκλωση σύνθετών ή πολυστρωματικών οργανικών υλικών, ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συστήματα ιχνηλάτησης – παρακολούθησης – μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
21.Πρώτες ύλες, βιομηχανικά υλικά, υλικά συσκευασίας προϊόντα ευρείας κατανάλωσης – διεργασίες παραγωγής: ανάπτυξη υλικών για ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα πχ υψηλής διάβρωσης, χημικής προσβολής, τριβής, θερμοκρασίας, ανάπτυξη υλικών για ινώδη, υφασμένα ή μη υφασμένα προϊόντα με αναβαθμισμένες ιδιότητες και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για εφαρμογές σε κατασκευές, έξυπνα ενδύματα κ.α
 ΤΟΜΕΑΣ S3Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
A/AΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ
22.Υλικά και διεργασίες για αειφορία στις βιομηχανικές και κτηριακές κατασκευές, υποδομές και πολιτιστική κληρονομιάΔομικά Υλικά 
23.Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών για την ενίσχυση και προώθηση των εγχώριων Δημιουργικών Βιομηχανιών:Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & Οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΑΠΑΝΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

ΔΑΠΑΝΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

1

Κτίρια,

Εγκαταστάσεις και

Περιβάλλων Χώρος

03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα,

Εγκαταστάσεις &

Περιβάλλοντα Χώρο

03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και

περιβάλλον χώρος

έως 60% του

Επιχορηγούμενου

Προϋπολογισμού

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

2 Μηχανήματα –

Εξοπλισμός

02. Δαπάνες

Εξοπλισμού,

Μεταφορικών

Μέσων & Οργάνων

02.20 Παραγωγικός και

Μηχανολογικός εξοπλισμός

02.05 Εξοπλισμός για την

προστασία του Περιβάλλοντος και

Εξοικονόμηση Ενέργειας

02.22 Εξοπλισμός κυκλικής

Οικονομίας

02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός

Γραφείου

02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα 

έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού & έως 50.000€ 
Δαπάνες Λογισμικού

3

Λογισμικό

0.6 Δαπάνες

Λογισμικού

06.07.Λογισμικό και δικαιώματα

χρήσης (licenses) προγραμμάτων

λογισμικού

έως 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού  
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

4

Παροχή Υπηρεσιών 

0.4 Δαπάνες για

Παροχή Υπηρεσιών

04.09 Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους

04.18 Υπηρεσίες

προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό

καθεστώς «Software as a Service»,

«cloud computing» ή άλλο

παρεμφερές αυτού

04.20 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών

04.25 Πιστοποίησης υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

04.26. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας- Ετικέτας – Branding

04.30 Πνευματική Ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά Τεχνογνωσίας

έως 6.000€

έως 20% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

έως 3 πιστοποιητικά και έως 3.000€/πιστοποιητικό

έως 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού

έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

 
Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

5

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

07. Δαπάνες

Προβολής,

Προώθησης &

Δικτύωσης

07.04 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ

σε εμπορικές εκθέσεις

07.10 Λοιπά έξοδα προβολής -προώθησης και δικτύωσης

‘Εως 40% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Έως 3.000€/έκθεση

Δαπάνες προσωπικού
01.09 Δαπάνες προσωπικούΠλήρες μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου ΠροσωπικούΈως 15.000€ / 1 ΕΜΕ
Έμμεσες δαπάνες

7

Έμμεσες δαπάνες

09. Έμμεσες

δαπάνες

09.01 Έμμεσες δαπάνες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ

(Άρθρο 54, Καν.

1060/2021

Με χρήση κοινής

στήριξης

(άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ

1060/2021)

7% επί των επιλέξιμων

άμεσων δαπανών του

επενδυτικού σχεδίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο ΟΠΣΚΕ ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι της μορφής αρχείων: .pdf, .jpg, .png και μεγέθους έως 10 mb. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’: ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
1

Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 

Για A.E.: 

– Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό που να φέρει ένδειξη κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία 

– Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου που να φέρει ένδειξη κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία 

– Απόφαση Πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση ή Μετοχολόγιο 

Για Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.: 

– Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό που να φέρει ένδειξη κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία 

– Πράξη εκπροσώπησης σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό 

Για Ατομικές Επιχειρήσεις: τα στοιχεία αντλούνται από την ΑΑΔΕ, δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικού 

Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει: 

– Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει) 

– Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

2Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, έκδοσης τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αίτηση υπαγωγής
3Εκτύπωση της βεβαίωσης υποβολής δήλωσης πραγματικών δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), για όσες επιχειρήσεις υπάρχει σχετική απαίτηση, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.
4

Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης για τα έτη 2021 & 2022, μόνο για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία των ετών 2021 & 2022 (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού) επέρχεται αλλαγή της ιδιότητας ΜΜΕ της αιτούσας επιχείρησης (βλ. Παράρτημα ΙV «Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ»), επισυνάπτεται το ως άνω δικαιολογητικό και για το έτος 2020

5Ισχύον, υποβεβλημένο Έντυπο Ε1 (με αριθμό καταχώρησης) για το έτος 2022 ή Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου για τις ατομικές επιχειρήσεις.
6

Κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης σε ισχύ για την ενισχυόμενη δραστηριότητα (π.χ. άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται έγγραφο αδειοδότησης, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τη δραστηριότητα της επιχείρησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτείται η έκδοση αδειοδοτικού εγγράφου ή εγγράφου απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση, με σχετική τεκμηρίωση.

7Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης με το γνήσιο της υπογραφής ή με ψηφιακή υπογραφή ή από το gov.gr, σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα V. Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υποβάλλεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.
8Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνονται οι επιχορηγήσεις καθεστώτος de minimis που έχουν λάβει κατά το παρελθόν ο φορέας της επένδυσης, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα B στο Παράρτημα V. Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υποβάλλεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.
9

Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV, με τα στοιχεία του έτους 2022. Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση ασκείται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα και όχι χωριστά, η δήλωση υπογράφεται από όλους όσους έχουν την ιδιότητα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή (παρέχοντας κατ’ ελάχιστον την πληροφορία για το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, τον αριθμό μητρώου του και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει). Εάν η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ είναι υπογεγραμμένη μόνο από το Δικαιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή για το μέγεθος της επιχείρησης. Σε περίπτωση που, σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων που επιφέρει αλλαγή μεγέθους θα πρέπει να επισυναφθεί η δήλωση ΜΜΕ και για τις δύο χρήσεις 2022 & 2021.

10

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος ΙV, θα υποβάλλονται κατ’ αναλογία τα εξής:

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. δικαιολογητικά με α/α 1). Για ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το my aade.

2. Οικονομικά στοιχεία για τις χρήσεις 2021 & 2022 και συγκεκριμένα:

Ισχύον, υποβεβλημένο έντυπο Ε3 (με αριθμό Δήλωσης)

Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων)

3. Στοιχεία προσωπικού για τις χρήσεις 2021 & 2022 και συγκεκριμένα:

Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών & συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.

Μόνο στην περίπτωση που από τις ως άνω καταστάσεις προκύπτουν περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι κατ’ έτος (αθροιστικά για το δικαιούχο και τις τυχόν συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) να υποβληθούν επιπλέον Υποβεβλημένες Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακες προσωπικού) Ε4, από τις οποίες θα προκύπτουν οι μέρες και το ωράριο εργασίας και τυχόν μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν τα έτη ενδιαφέροντος, για το σύνολο των εργαζομένων που εμφανίζονται στην συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους (ετήσιοι πίνακες, τυχόν αρχικοί και τροποποιητικοί αν απαιτείται).

Για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία των ετών 2021 & 2022 (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού) επέρχεται αλλαγή της ιδιότητας ΜΜΕ της αιτούσας επιχείρησης (βλ. Παράρτημα ΙV «Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ»), επισυνάπτονται τα ως άνω δικαιολογητικό και για το έτος 2020.

11Για την περίπτωση δαπάνης εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης από αυτοπαραγωγό απαιτείται: Υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης Αυτοπαραγωγού του αιτούντα με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για τον φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης.
12

Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών: 

Σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου, καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της βασικής σύμβασης δικαιόχρησης.

13Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν υποδομές κατηγορίας Α (σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (Β΄841/2022)): Έκθεση τεκμηρίωσης κλιματικής ανθεκτικότητας του επενδυτικού σχεδίου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο και τις παρεχόμενες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙΙ «Τεκμηρίωση Κλιματικής Ανθεκτικότητας».
14

Δικαιολογητικά διαθέσιμων κεφαλαίων σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο

Για την απόδειξη των διαθέσιμων κεφαλαίων και τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 1 «Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο» του παραρτήματος III «Κριτήρια βαθμολόγησης πράξεων» απαιτείται η υποβολή των παρακάτω, ανάλογα με την περίπτωση κάλυψης που συμπληρώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Βεβαίωση μέσου υπολοίπου εταιρικού/επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι δικαιούχος η επιχείρηση, του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται το μήνα Δεκέμβριο θα υποβάλλουν βεβαίωση για το μήνα Νοέμβριο (1η έως 30η ). Αντίστοιχα, αιτήσεις που θα υποβληθούν το μήνα Ιανουάριο θα υποβάλλουν βεβαίωση του μηνός Δεκεμβρίου κ.ο.κ.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως ή από εμπορικούς (να φαίνεται στη βεβαίωση) ή από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από την εφαρμογή Διαχείρισης Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ προς τεκμηρίωση, στην οποία ο λογαριασμός της επιχείρησης για τον οποίο υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου, θα πρέπει να εμφανίζεται σε κατάσταση «Επιβεβαιωμένος».)

H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει και με μέσα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού, αρκεί να πρόκειται για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην χώρα εγκατάστασής του.

ΔΑΝΕΙΟ

Προέγκριση ή έγκριση ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ.

Στο σχετικό έγγραφο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της δανειοδότησης, όπως:

• Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης

• Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου

• Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του

• Το επιτόκιο

• Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.

Επισημαίνεται ότι υποβαλλόμενο δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

15Κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία/πατέντα της επιχείρησης ή εταίρου/μέτοχου αυτής, που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο, εφόσον υφίσταται και δηλωθεί στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ολοκληρωμένη ενημέρωση


    Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.