Έρευνα και τεχνολογία / Policy for R&D

Αξιολόγηση της Έρευνας

laboratory-2815641_1280

Σκοπός είναι η ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας μέσα από την υποστήριξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν:

  • Στην εκπόνηση Μελετών Τεχνολογικής Αποτίμησης. Περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την αξιολόγηση των (σημερινών και δυνητικών) επιδράσεων αυτών στην κοινωνία, στην οικονομία, σε επιμέρους κλάδους της οικονομίας, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση κοκ.  
  •  Στην αξιολόγηση της φυσικής υποδομής και της πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή της. Προηγείται επισκόπηση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο αφορούν, καθώς και αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί σε άλλες περιοχές ή χώρες.
  • Στον σχεδιασμό αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων, όπως οι στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3).
  • Στην αξιολόγηση και αποτίμηση των επιπτώσεων έργων και προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή κλίμακα.
  • Στην εκπόνηση μελετών μελλοντικής τεχνολογικής διερεύνησης.