Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ATLANTIS_ESPA_6

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ενίσχυση επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας με επιχορήγηση έως 400.000€

Η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 – 2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000€ στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού και υπηρεσιών, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν

Δικαιούχοι είναι  υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Κάθε επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μία Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες θα πρέπει να εξυπηρετούν τις Περιοχές Παρέμβασης της κάθε Απόληξης. 

Πιο αναλυτικά:

ΤΟΜΕΑΣ S3 - Αγροδιατροφική Αλυσίδα

A/A

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

1

Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων: μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, ορθολογική διαχείριση – αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων

Μεταποίηση προϊόντων φυτικής παραγωγής, Μεταποίηση προϊόντων ζωικής παραγωγής και ζωϊκών προϊόντων,  Κρασί, Μακεδονική /Τοπική κουζίνα

2

Διατροφή και Υγεία: κάλυψη αυξημένων διατροφικών αναγκών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, παραγωγή τροφίμων με βελτιωμένα βιοδραστικά χαρακτηριστικά (μείωση χρήσης πρόσθετων – βοηθητικών μέσων επεξεργασίας), σύγχρονα συστήματα ιχνηλασιμότητας / τυποποίηση / πιστοποίηση / απονομή σημάτων σε αγροδιατροφικά προϊόντα, ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών λήψης αποφάσεων και μάρκετινγκ

3

Βιώσιμη παραγωγή προϊόντων: βιώσιμη παραγωγή και ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφική αξίας και βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

 

ΤΟΜΕΑΣ S3 - Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

A/A

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

1

Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιστοποίηση υφιστάμενων προϊόντων:

Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

2

Ανάπτυξη συνδυαστικών προϊόντων (drug – device combination products), τεχνολογιών χορήγησης φαρμάκων και συνδυασμός τεχνολογιών σε στοχευμένες θεραπευτικές λύσεις

3

Φαρμακευτικά προϊόντα, λειτουργικά τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά, αξιοποίηση της τοπικής βιοποικιλότητας: σύγχρονες διαδικασίες εκχύλισης, μεθόδων διαχωρισμού και απομόνωσης βιοδραστικών μορίων, ανάπτυξη προϊόντων βιοτεχνολογίας, ενσωμάτωση φυσικών συστατικών σε φαρμακευτικά, διατροφικά ή καλλυντικοτεχνικά προϊόντα, μετατροπές φυσικών προϊόντων για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων φαρμακευτικού, κοσμητολογικού ή διατροφικού ενδιαφέροντος, αξιοποίηση των τοπικών αρωματικών φυτών για την ανάπτυξη νέων καλλυντικοτεχνικών προϊόντων

Παραφαρμακευτικά και cosmetics

ΤΟΜΕΑΣ S3 - Ψηφιακές Τεχνολογίες

A/A

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

1

Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών

Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας

2

Εξαρτήματα και συστήματα: νανο-μικροηλεκτρονική και ενσωματωμένα συστήματα, αισθητήρες, ψηφιακά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά και ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης ήχου, βίντεο και εικόνας, συστήματα και εργαλεία ηλεκτρονικής ασφάλειας, συστήματα και εργαλεία για «smart wearables», μικροκυματικές διατάξεις, οπτικές διατάξεις, εργαλεία σχεδίασης.

 

ΤΟΜΕΑΣ S3- Αειφόρος Ενέργεια

A/A

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

1.

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής/ψυκτικής ενέργειας, αξιοποίηση υφιστάμενων θερμικών μηχανών με αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων με ανανεώσιμα καύσιμα για παραγωγή ενέργειας

Βιομάζα – Βιοαέρια – Βιορευστά:

2.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής/ψυκτικής ενέργειας

Γεωθερμία

ΤΟΜΕΑΣ S3- Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

A/A

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

1.

Διαχείριση και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων

Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός

2.

Κυκλική Οικονομία

3.

Βιομηχανική Συμβίωση – Δευτερογενείς πρώτες ύλες: αξιοποίηση υπολειμμάτων πρωτογενούς τομέα και δευτερογενών υλικών προς παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, επαναχρησιμοποίηση νερού στη βιομηχανία.

Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά

ΤΟΜΕΑΣ S3 - Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

A/A

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

1.

Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων και υπηρεσιών υποδομών

Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα

2.

Αστικές μεταφορές εμπορευμάτων

3.

Αστικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων:

Βιώσιμη κινητικότητα

ΤΟΜΕΑΣ S3 - Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

A/A

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

1.

Μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή: ανάπτυξη διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής ή μεταποίησης με στόχο το βελτιωμένο αποτύπωμα άνθρακα, ή/και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων ή/και τη μείωση αποβλήτων, καινοτόμες τεχνολογίες εξόρυξης και εμπλουτισμού πρώτων υλών με έμφαση στη βελτίωση του ευρύτερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος

 

Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά

2.

Μετάβαση στη ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή: ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών μεθόδων για τη βελτιστοποίηση διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής ή και μεταποίησης με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ παραγωγικών μονάδων και συστημάτων, μέσω αναβάθμισης βιομηχανικού εξοπλισμού ή και διασύνδεσης πόρων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, βελτιστοποίηση διαδικασιών συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, ανάπτυξη «έξυπνων» αυτόνομων συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, ενσωμάτωση τεχνολογιών προσθετικής παραγωγής ή τρισδιάστατης εκτύπωσης, με σκοπό αύξηση παραγωγικής δυνατότητας αποφυγή αστοχιών και ελάττωση απορριμμάτων κατά την παραγωγή. 

3.

Κυκλική οικονομία και βιομηχανική συμβίωση: αξιοποίηση δευτερογενών υλικών, απορρίψεων, απορριμμάτων από διεργασίες και προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, οικο-καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες ανάκτησης μετάλλων και κρίσιμων πρώτων υλών και επαναχρησιμοποίησης τους, τεχνολογίες και ανακύκλωση σύνθετών ή πολυστρωματικών οργανικών υλικών, ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συστήματα ιχνηλάτησης – παρακολούθησης – μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

4.

Πρώτες ύλες, βιομηχανικά υλικά, υλικά συσκευασίας προϊόντα ευρείας κατανάλωσης – διεργασίες παραγωγής: ανάπτυξη υλικών για ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα πχ υψηλής διάβρωσης, χημικής προσβολής, τριβής, θερμοκρασίας, ανάπτυξη υλικών για ινώδη, υφασμένα ή μη υφασμένα προϊόντα με αναβαθμισμένες ιδιότητες και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για εφαρμογές σε κατασκευές, έξυπνα ενδύματα κ.α

ΤΟΜΕΑΣ S3 - Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

A/A

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

1.

Υλικά και διεργασίες για αειφορία στις βιομηχανικές και κτηριακές κατασκευές, υποδομές και πολιτιστική κληρονομιά

Δομικά Υλικά 

2.


Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών για την ενίσχυση και προώθηση των εγχώριων Δημιουργικών Βιομηχανιών:

Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & Οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας

Ποιο είναι το όφελος για τις επιχειρήσεις:

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα έχουν το πλεονέκτημα να λάβουν έως και 45% επιχορήγηση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000€ έως και 400.000€.

Πώς να συμμετάσχετε στη Δράση:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν έως τις 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00.

Η Δράση “Μετάβαση στην καινοτόμα, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και να συμβάλλουν στην ευημερία της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα για τη Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και δημιουργία επιχειρήσεων, είναι δίπλα σας στηρίζοντας τα επενδυτικά σας σχέδια.

Ολοκληρωμένη ενημέρωση


    Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.