Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος στο πλαίσιο του Νέου Κλιματικού Νόμου

Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος στο πλαίσιο του Νέου Κλιματικού Νόμου

pexels-singkham-1108572

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δράση προς τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου αναλαμβάνει να σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών σε αντιστοιχία και με τις απαιτήσεις του Νέου Εθνικού Κλιματικού Νόμου.

&nbsp Νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος θα υποχρεώνει συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων να υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα, οι οποίες παρουσιάζονται ως εξής:

 • Επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 • Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
 • Επιχειρήσεις επενδύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 1, σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
 • Επιχειρήσεις σταθερής/κινητής τηλεφωνίας.
 • Εταιρείες ύδρευσης/αποχέτευσης.
 • Εταιρείες ταχυμεταφορών.
 • Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 • Αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζόμενους .
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής κατά την έννοια της περ. δ’ του άρθρου 1 του ν, 4302/2014 (Α’ 225).

Μη εναρμόνιση με τη νομοθεσία πρόκειται να επιφέρει χρηματικό πρόστιμο για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Νέο Κλιματικό Νόμο προβλέπεται ότι από το 2023 για έργα και δραστηριότητες που αφορούν συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμού, ΚΔΑΥ κλπ.), τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, θα περιλαμβάνεται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποχρεωτική ποσοτική εκτίμηση των εκπομπών που προέρχονται από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας και ενδεικτικό ρυθμό ετήσιας μείωσης τους.

Οι έμπειροι μηχανικοί και σύμβουλοι της Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και του οργανισμούς, όχι μόνο στο να υπολογίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, αλλά και να τους καθοδηγήσουν σε μια χάραξη πολιτικής και σχεδιασμού δράσεων προς την ανθρακική ουδετερότητα (carbon neutrality). Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος, μέχρι σήμερα είναι εθελοντικός, αλλά πρόκειται σύντομα, βάσει του Νέου Εθνικού Νόμου να καταστεί υποχρεωτικός για τις προαναφερόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων. 

Το ανθρακικό αποτύπωμα ορίζεται ως το σύνολο των κυριότερων αερίων του θερμοκηπίου (CO2, CH4, HFCs , N2O, PFCs, and SF6) που εκφράζονται ως ισοδύναμο του CO2 (CO2 eq) και εκλύονται στην ατμόσφαιρα από οργανισμούς, διαδικασίες, προϊόντα ακόμα και εκδηλώσεις (Pandey et al., 2011). Η περίοδος αναφοράς για τη μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος θα πρέπει να είναι 12 μήνες και ιδανικά να αντιστοιχεί με το οικονομικό έτος. Αν ο υπολογισμός πραγματοποιείται για πρώτη φορά επιλέγεται η πιο πρόσφατη  περίοδος 12 μηνών για την οποία υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα. 

&nbsp Υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος βασίζεται σε 3 Πεδία Εφαρμογής (Scopes):

 • Πεδίο Εφαρμογής 1- Άμεσες εκπομπές: εκπομπές από δραστηριότητες υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας/οργανισμού.
 • Πεδίο Εφαρμογής 2 – Έμμεσες εκπομπές ενέργειας κυρίως ηλεκτρικής, η οποία χρησιμοποιείται στην εταιρεία/οργανισμό.
 • Πεδίο Εφαρμογής 3- Άλλες έμμεσες εκπομπές: αφορά εκπομπές από δραστηριότητες που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας αλλά από συνεργαζόμενους φορείς (μετακινήσεις προσωπικού, προμηθευτές, κ.α.)

Το οφέλη για τους οργανισμούς που υπολογίζουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα είναι:

 • Συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων.
 • Τοποθέτηση σε μια πράσινη αγορά.
 • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.
 • Διεύρυνση πελατολογίου.
 • Συμμετοχή σε μια παγκόσμια προσπάθεια για την κλιματική αλλαγή.
 • Απαιτήσεις για προμηθευτές που συμμορφώνονται στα ESG κριτήρια και ενσωματώνουν την πράσινη πολιτική στη λειτουργία τους.

«Το 44% των καταναλωτών προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα, ενώ το 43% είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα με σχετικά χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα»

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική με την πολυετή εμπειρία της μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της:

 • Μεθοδολογία υπολογισμού aνθρακικού αποτυπώματος με πεδία εφαρμογής 1, 2 και 3 (Scope 1/Scope 2/Scope3). Κατάρτιση/χρήση σχετικών εργαλείων, προτύπων, ερωτηματολογίων κ.λπ.
 • Εκπαίδευση σε μεθοδολογίες και εργαλεία.
 • Υποστήριξη στη διαδικασία συλλογής δεδομένων.
 • Έκθεση υπολογισμού αποτυπώματος άνθρακα.
 • Προτεινόμενα μέτρα μείωσης άνθρακα (Σχέδιο Μείωσης Άνθρακα), Ανάλυση Κόστους – Ωφέλειας (ΑΚΩ), πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης, κ.α.
 • Ετήσια παρακολούθηση μετά τη 1η έκθεση υπολογισμού.
 • Προετοιμασία για πιστοποίηση βάσει ISO.
 • Συμμόρφωση με το ESG.

Οι εκπομπές υπολογίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2013/179/EΕ, το πρότυπο ISO 14064-1:2018 και το Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).