Υπηρεσίες ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Υπηρεσίες ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ στηρίζει τις  βιώσιμες επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια 

Το ESG (Environment, Social, Governance) αποτελεί ένα σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραμέτρων και παραμέτρων διακυβέρνησης που διέπουν τις λειτουργίες μιας εταιρείας, ενός οργανισμού, ή μιας δραστηριότητας. Το ESG αφορά τόσο στην επίδραση περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραγόντων και παραγόντων διακυβέρνησης στον οργανισμό, όσο και στην επίδραση του οργανισμού στους 3 παράγοντες του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). 

Το ESG αντιπροσωπεύει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που επηρεάζουν την ικανότητα μιας εταιρείας να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων. 

Το ESG καλύπτει εξίσου και μια σειρά μη περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, η ευημερία των πελατών, οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία, η επιχειρηματική ηθική και η διακυβέρνηση, η διαφορετικότητα & ένταξη, θέματα ασφάλειας και ασφάλειας δεδομένων, η διαφάνεια στη διοίκηση και στις πρακτικές προσλήψεων και προμηθειών, οι αμοιβές στελεχών, η φορολογική διαφάνεια, κ.α.

Γιατί ESG και γιατί τώρα?

Το ESG δεν αποτελεί απλά μια πράξη εταιρικής υπευθυνότητας και μια καλή πρακτική. Το ESG αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο αξιολόγησης βιωσιμότητας μιας εταιρείας ή ενός επενδυτικού σχεδίου. Ήδη προτάσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων προς όργανα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αξιολογούνται βάσει της συμμόρφωσης τους στα κριτήρια ESG. 

Το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση της ΕΕ (EU Action Plan on financing sustainable growth) και η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (σε ισχύ από τις 12 Ιουλίου 2020) για τη θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος ταξινόμησης δραστηριοτήτων βιωσιμότητας (EU Taxonomy Regulation), δείχνει την τάση της ΕΕ να αυξήσει τις βιώσιμες επενδύσεις και να εφαρμόσει τη νέα ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal). 

Η νέα τάση στις χρηματοδοτήσεις προσανατολίζει τα νέα επενδυτικά funds να στοχεύουν αποκλειστικά σε εταιρείες που υιοθετούν πρακτικές ESG και τους επενδυτές στο να χρηματοδοτήσουν εταιρείες που είναι ωφέλιμες στην κοινωνία.

Στην Ελλάδα, οι 30 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) κατατάσσονται βάσει του ESG δείκτη αξιολόγησης. Επίσης, όλες οι μεγάλες ελληνικές εταιρίες ήδη επιλέγουν τους προμηθευτές τους με βάση τη συμμόρφωση τους στο ESG. Ελληνικές τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές, επενδυτές και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος θα στραφούν σε αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων με κριτήριο τη βιωσιμότητα ως προς το ESG.

“61% των επενδυτών συνεργάζονται με εταιρείες ως μέρος της στρατηγικής τους για το ESG” 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

  • Αξιολογούμε την ετοιμότητά σας στο ESG.

Αξιολογούμε την τοποθέτησή σας απέναντι στα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και προσδιορίζουμε το βαθμό ετοιμότητας.  

  • Αναλαμβάνουμε την Ανάλυση Ρίσκου και Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων (materiality analysis).

Προσδιορίζουμε επιχειρηματικά ζητήματα προτεραιότητας και ποιες πτυχές της επιχείρησης είναι πιο ευάλωτες στις αλλαγές του κλίματος ή στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή τις σχετικές παρούσες ευκαιρίες. Υλοποιούμε έρευνα ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis) στην οποία προτεραιοποιούνται και κατατάσσονται (materiality matrix) τα ουσιαστικά θέματα μιας εταιρείας, σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας, και διακυβέρνησης, που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία της εταιρίας και των ενδιαφερομένων μερών. Αξιολογούμε την πιθανότητα και το οικονομικό μέγεθος των πιο σημαντικών επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με τις παραμέτρους του ESG .

  • Καταρτίζουμε τις κατάλληλες μεθοδολογίες και δείκτες παρακολούθησης επίδοσης στο ESG.

Υποστηρίζουμε την επιχείρησή σας στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και δεικτών παρακολούθησης στις ESG παραμέτρους ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας. Η παρακολούθηση των μετρήσιμων δεικτών διευκολύνει την ανάδειξη δυνατών σημείων αλλά και τον εντοπισμό των αδυναμιών προς βελτίωση.

  • Καταρτίζουμε ειδικά ESG Scorecards για αξιολόγηση των προμηθευτών σας με βάση τα ESG κριτήρια.

Σας υποστηρίζουμε στο να εντοπίσετε την περιβαλλοντική και κοινωνική θέση των προμηθευτών σας και σας βοηθάμε στην αξιολόγηση κάθε προμηθευτή καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

  • Αναλαμβάνουμε τον εσωτερικό έλεγχο συμμόρφωσης της επιχείρησής σας στο ESG (internal auditing).

Αναλαμβάνουμε κατάλληλες δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου για την ορθή λειτουργία της επιχείρησής σας βάσει ESG και την παροχή ανεξάρτητης διασφάλισης ότι η εταιρεία σας λειτουργεί βιώσιμα βάσει ESG κριτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφουμε αν παρακολουθούνται οι σχετικοί ESG δείκτες, αν το προσωπικό και η διοίκηση εφαρμόζουν διαδικασίες οι οποίες είναι εναρμονισμένες με το ESG, κ.λ.π.

  • Συνθέτουμε το ετήσιο απολογιστικό ESG Report σας.

Αναλαμβάνουμε να συνθέσουμε το απολογιστικό ESG report σας το οποίο δημοσιεύεται και αφορά τις  ESG  επιπτώσεις. Η έκθεση επιτρέπει στην εταιρεία σας να είναι ακόμα πιο διαφανής απέναντι σε επενδυτές, προμηθευτές, πελάτες, εργαζόμενους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει σε Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση.

  • Χτίζουμε την ESG στρατηγική σας.

Καθορίζουμε το Στρατηγικό Πλάνο δράσεων 3ετίας/5ετίας βάσει καλών πρακτικών, και  διεθνών προτύπων.

Συχνές Ερωτήσεις

Τοποθέτηση της επιχείρησης σε μια περιβαλλοντικά συνειδητή αγορά, απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προσέλκυση επενδύσεων /χρηματοδοτήσεων, μείωση κόστους παραγωγής/λειτουργίας, ελαχιστοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων, ανάπτυξη/διεύρυνση πελατολογίου,ενίσχυση στρατηγικής μάρκετινγκ και εταιρικής ταυτότητας, ικανοποίηση πελατών, εργαζομένων και συνεργατών, προσέλκυση νέων στελεχών, συμβολή σε μια συλλογική παγκόσμια προσπάθεια για Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμβολή στη μείωση εκπομπών και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το ESG αφορά όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων και επενδύσεων σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Οι μεγάλες εταιρείες ήδη επιλέγουν του προμηθευτές τους, που είναι κατά βάση μικρές εταιρείες, με βάση τη συμμόρφωσή τους στο ESG.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπάρχει νόμος που να ορίζει ως υποχρεωτικό το ESG. Ο νέος νόμος εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020) υποχρεώνει τους θεσμικούς επενδυτές να παρακολουθούν τις επιδόσεις των εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους σε θέματα ΕSG (πχ. ποσοστώσεις γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών (25%)). Παράλληλα, οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες καλούνται να δημοσιοποιούν τις επιδόσεις τους σε θέματα ESG (το Χ.Α.Α έχει δημοσιοποιήσει σχετικό οδηγό για εισηγμένες εταιρίες). Δημιουργείται επομένως μια έμμεση πίεση στις εταιρείες να υιοθετήσουν πρακτικές ESG.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο και κοινά αποδεκτό πλαίσιο μέτρησης των ESG παραμέτρων. Χρησιμοποιούνται διάφορα εξειδικευμένα πρότυπα όπως το GRI, IIRC και SASB. Σχετική μεθοδολογία και δείκτες έχει δημοσιοποιήσει και το Χ.Α.Α.

Δεν υπάρχει ISO που να καλύπτει όλες τις εκφάνσεις του ESG. Σχετικά ISO: Περιβάλλον: ISO 14001, ISO 50001, ISO 14067, ISO 14069 

Διακυβέρνηση: ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001

Κοινωνική Ευθύνη: ISO 26000

Όχι, δεν υπάρχει μεταξύ τους συσχέτιση αν και στοχεύουν και τα δύο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το CSR αφορά οικειοθελείς δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ το ESG είναι το πλαίσιο για μετρήσιμες επιδόσεις σε περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση με βάση ευρωπαϊκά, εθνικά ή άλλα εξειδικευμένα πρότυπα.

Αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, αλλά αναμένεται να είναι κριτήριο επιλεξιμότητας στο άμεσο μέλλον. Αυτή τη στιγμή αποτελεί θετικό συγκριτικό κριτήριο αξιολόγησης σε υφιστάμενα προγράμματα.

Αρκετές τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας. Στο μέλλον καμία τράπεζα δεν θα χρηματοδοτεί σχέδια και εταιρείες αν δεν πληρούν το ESG κριτήριο. Ο κλιματικός κίνδυνος πρόκειται να ενταχθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (και άρα στις ελληνικές τράπεζες) στην προληπτική εποπτεία, με στόχο να μειωθεί το ρίσκο των μη βιώσιμων επενδύσεων.

Αποτελεί στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης το 37% του προϋπολογισμού του Ταμείου να διατεθεί σε πράσινες επενδύσεις.

Ο ενδιαφερόμενος προτείνεται να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους συμβούλους με κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

Το ESG καταγράφει όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας, οπότε μια εταιρεία για να έχει καλή απόδοση βάσει ESG πρέπει να επιλέγει προμηθευτές με βάσει τα κριτήρια ESG.