Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19

Δ1 (1)

Προδημοσιεύθηκε νέα Δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ”Elevate Greece” με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους . Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 60.000.000 €. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η  30η Ιουνίου 2021

Δικαιούχοι- Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μεσαίες,  Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” οι οποίες τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια. 
  • Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020. 
  • Το άθροισμα των εξόδων του Κεφαλαίου Κίνησης για το έτος 2019 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€. 
  • Η συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα της πρόσκλησης. 
  • Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης. 
  • Ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3. 

Εντάσεις ενισχύσεων

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 100.000€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019):

  • Αγορά Εμπορευμάτων
  • Αγορά Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • Του Συνόλου των Παροχών σε εργαζόμενους 
  • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Υποχρέωση των επιχειρήσεων αποτελεί η ανάλωση του καταβληθέντος Κεφαλαίου Κίνησης εντός του 2021

Αξιολόγηση

O τύπος αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων πάρα μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

+302310 531000

+302310 552265

info@atlantisresearch.gr