Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022 – Ποια επενδυτικά σχέδια μπορούν ενταχθούν

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022 - Ποια επενδυτικά σχέδια μπορούν ενταχθούν

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Προκηρύχθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη και αναμένεται η ενεργοποίηση των Νέων Θεματικών Καθεστώτων για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων υπαγωγής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στον Επενδυτικού Νόμο 4399/2016, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκηρύσσει τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο με 13 καινούρια θεσμικά καθεστώτα και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων έως και 75%.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις παρακάτω νέες κατηγορίες:

 

1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

4. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

6. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

7. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

11. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360·

Ο επενδυτής δύναται να επιλέξει το καθεστώς ενίσχυσης που συμβαδίζει με τις ανάγκες και το επιχειρηματικό του σχέδιο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις αυτού. Ορισμένες κατηγορίες ταυτίζονται με συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων», ενώ άλλες κατηγορίες όπως ο «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» είναι συμβατές με τους περισσότερους  επιλέξιμους τομείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στην ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Η σημαντικότερη καινοτομία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου εντοπίζεται στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν διαθέτουν τον χαρακτήρα μια ολοκληρωμένης επένδυσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, αλλά ενισχύονται αποκλειστικά για ειδικές κατηγορίες δαπανών.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 70% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ενώ, μόλις κοινοποιηθεί το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης προβλέπεται προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (στο 25% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης δεν πρέπει να περιλαμβάνεται καμία κρατική ενίσχυση), με αποτέλεσμα το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται έως και 75%  για τις Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα €10.000.000, με εξαίρεση το καθεστώς «Νέο επιχειρείν», όπου το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δε δύναται να υπερβαίνει τα 5.000.000€ και το καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”, όπου το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με ειδική Υπουργική Απόφαση.

Είδη ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

 • Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «Νέo Επιχειρείν»

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται σε ποσοστά επί των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως παρουσιάζονται στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το Καθεστώς Ενίσχυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Οι τρεις (3) πρώτες ενισχύσεις παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη (4η) παρέχεται αυτοτελώς.

Η οικονομική συμμετοχή του επενδυτή καλύπτεται είτε με ιδία κεφάλαια, είτε με τραπεζικό δανεισμό.

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €1.000.000.
 • Μεσαίες επιχειρήσεις  στο ποσό των €500.000.
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000.
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:

 • Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).
 • Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.).
 • Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
 • Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
 • Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
 • Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.
 • Δαπάνες Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία για Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Δαπάνες για Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Δαπάνες για  Συμπαραγωγή Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
 • Δαπάνες για Εγκατάσταση Αποδοτικών Συστημάτων Τηλεθέρμανσης και Τηλεψύξης.
 •  Δαπάνες για Αποκατάσταση  Μολυσμένων Χώρων.
 • Δαπάνες για Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων.
 • Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Δαπάνες για Συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εμπορικές Εκθέσεις.
 • Επενδυτικές Δαπάνες για Εργαζόμενους σε Μειονεκτική Θέση.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Εισάγονται βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης ή εντός τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.

Οι σημαντικότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που υποστηρίζονται επενδυτικά*:

* μπορείτε να δείτε το αρχείο με την ολοκληρωμένη λίστα των δραστηριοτήτων στο τέλος του άρθρου.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον Πρωτογενή Τομέα

 • Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (σχετική υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων του εν λόγω τομέα).
 • Ορυχεία και λατομεία και υποστηρικτικές δραστηριότητες. (εξαιρούνται επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με την άντληση ή εξόρυξη αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, χάλυβα και λιθάνθρακα).

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Μεταποίησης

Συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι μεταποίησης. Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης, για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της υπ’αριθμ. 31054/12-7-2007 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

 1. Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
 2. Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 3. Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τα άρθρα 41του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 4. Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 5. Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
 6. Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασισμένα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.
 7. Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασισμένων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στο Χονδρικό Εμπόριο

Υπό προϋποθέσεις επιλέξιμα είναι τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

 • Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, μόνο για το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφια». 
 • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες. (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών) που υλοποιούνται στα νησιά για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
 • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή που υλοποιούνται στα νησιά για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
 • Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη  που υλοποιούνται στα νησιά για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Μεταφοράς και Αποθήκευσης

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια σχετικά με:

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων).
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων.
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης.
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics).
 • Ταχυμεταφορικές και ταχυδρομικές δραστηριότητες.
 • Υπηρεσίες επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο του Τουρισμού

 • Ίδρυσης & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων και glamping.
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155).
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον, α) φέρουν διακριτό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), iii) νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων), γ) κατατάσσονται σε κατηγορία (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.
 • Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.
 • Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο των Οπτικοακουστικών μέσων και εκδοτικών δραστηριοτήτων

Συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, δραστηριότητες προγραμματισμού, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, καθώς και εκδοτικών δραστηριοτήτων. 

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου και συναφείς δραστηριότητες.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Ανθρώπινης Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια  υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Υποστηρίζονται επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων βοήθειας με παροχή καταλύματος, όπως Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία και οίκοι ευγηρίας, καθώς και η δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο του Αθλητισμού

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5, κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κτλ.
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος σε Λοιπούς Τομείς

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια σχετικά που σχετίζονται με τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • Υπηρεσίες βιβλιοθηκών.
 • Δραστηριότητες μουσείων.
 • Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.
 • Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίου.
 • Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Καινοτομία»

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτικής θα επικοινωνήσει μαζί σας.

  Μήνυμα

  Παρακαλώ αναφέρετε:

   

  • Το έτος ίδρυσης της επιχειρησης
  • Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου
  • Τα άτομα που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την τελευταία χρήση / έτος
  • Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.

  For more information please contact us

  +302310 531000

  +302310 552265

  info@atlantisresearch.gr,