ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» προϋπολογισμού 300.000.000€, στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Σκοπός είναι η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Γενικοί στόχοι της δράσης:

 • Η παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
 • Η ενσωμάτωση νέας γνώσης και καινοτομίας σε υπάρχοντα και νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ τους στο διεθνές περιβάλλον.
 • Η απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων (Brain Gain) και η σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις. 

 • Παρέμβαση Ι: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις – 60.000.000€ (μέγιστος προϋπολογισμός αίτησης 800.000€).
 • Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς – 180.000.000€ (μέγιστος προϋπολογισμός αίτησης 2.000.000€).
 • Παρέμβαση ΙΙΙ: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – 39.000.000€ (μέγιστος προϋπολογισμός αίτησης 2.000.000€).
 • Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις – 21.000.000€ (στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe).”

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Πιο αναλυτικά, δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι: α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Στρατηγικές Περιοχές Παρέμβασης 

Η δράση επικεντρώνεται σε τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027, που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα:

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση είναι οι εξής: 

 • Δαπάνες Προσωπικού
 • Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου 

Για την κάλυψη των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών του έργου που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα, χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% 

Καθεστώς Ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου κυμαίνεται από 25% έως 80% και καθορίζεται από: 

 • τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) κάθε ενότητας εργασίας του έργου του και
 • το μέγεθος της επιχείρησης (Πολύ Μικρή/Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη).
Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

επιλέξιμη δραστηριότητα

 

μεγάλες επιχειρήσεις

μεσαίες επιχειρήσεις

μικρές επιχειρήσεις

 

βιομηχανική έρευνα

50%

60%

70%

βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις*

65%

75%

80%

πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*

40%

50%

60%

 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή
 2. ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

επιλέξιμη δραστηριότητα

 

μεγάλες επιχειρήσεις

μεσαίες επιχειρήσεις

μικρές επιχειρήσεις

 

βιομηχανική έρευνα

50%

60%

70%

βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις*

65%

75%

80%

πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*

40%

50%

60%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή
 2. ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

επιλέξιμη δραστηριότητα

 

μεσαίες επιχειρήσεις

μικρές επιχειρήσεις

έργα έρευνας και ανάπτυξης

πειραματική ανάπτυξη

35%

45%

 

πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 

50%

60%


*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται η ακόλουθη προϋπόθεση:

τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη».

Προϋπολογισμός έργων

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται ανά παρέμβαση.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέμβαση Ι 

Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

60.000.000800.000

Παρέμβαση ΙΙ 

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

180.000.0002.000.000

Παρέμβαση ΙΙΙ 

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

39.000.0002.000.000

Παρέμβαση ΙV 

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

21.000.000Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (προτάσεων) θα γίνει ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

– για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

– για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Ολοκληρωμένη ενημέρωση


  Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τους παρακάτω τρόπους

  +302310 531000

  +302310 552265

  info@atlantisresearch.gr

  Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη.

  επιλέξιμη δραστηριότητα

   

  μεσαίες επιχειρήσεις

  μικρές επιχειρήσεις

  έργα έρευνας και ανάπτυξης

  πειραματική ανάπτυξη

  35%

  45%

   

  πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 

  50%

  60%


  *Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται η ακόλουθη προϋπόθεση:

  τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.