Εξωδικαστικός συμβιβασμός - Atlantis Consulting

Εξωδικαστικός συμβιβασμός

image007

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Νόμος 4469/2017) αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία αλλά ταυτόχρονα μια λεπτή και πολύπλοκη διαδικασία για να ρυθμίσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα χρέη τους προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Ποιοι εντάσσονται:

Όλοι οι οφειλέτες νομικά και φυσικά πρόσωπα ακόμη και πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Αγρότες
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Μισθωτοί
 • Δημόσιοι υπάλληλοι
 • Προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Ο σχετικός νόμος προβλέπει την διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο, βάσει συγκεκριμένων κριτήριων, ως και το 75% επί της βασικής οφειλής και ως και το 95% επί των προσαυξήσεων.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:

Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο , τα Ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες δύναται αν ρυθμιστούν μέσω του νόμου. 

Ποιες οφειλές δε ρυθμίζονται:

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν Ρυθμίζονται οι κάτωθι οφειλές:

 • απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
 • οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,
 • οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
 • οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει του ν. 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας), ή του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις), ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ.

Αριθμός Δόσεων:

Ο νόμος προβλέπει ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης τις διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων τις τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.