Εξωδικαστικός συμβιβασμός - Atlantis Consulting

Εξωδικαστικός συμβιβασμός

image007

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Νόμος 4469/2017) αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία αλλά ταυτόχρονα μια λεπτή και πολύπλοκη διαδικασία για να ρυθμίσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα χρέη τους προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στον Νόμο γίνονται ηλεκτρονικά μέσω την πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με εναρκτήρια ημερομηνία 03/08/2017 και έχουν καταληκτική ημερομηνία στις 31/12/2019.

 

Ποιοι εντάσσονται:

Στον νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα και έχει πτωχευτική ικανότητα καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Οι προϋποθέσεις ένταξης κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου είναι οι εξής:

 1. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 πρέπει να υπάρχει/ουν:
  • Οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή
  • Οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 προς όποια τράπεζα, ή
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες, ή
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ή
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (περιλαμβανομένων ΟΤΑ), ή
  • Βεβαιωμένες μη πληρωμές επιταγών εκδόσεων του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου, ή
  • Διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρους του προσώπου.
 2. Συνολικές οφειλές προς ρύθμιση που ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ. Ωστόσο, για λιγότερες οφειλές υπάρχει ανάλογη διαδικασία με ευνοϊκές προβλέψεις του νόμου
 3. Να πληρείται το εξής κριτήριο
  • Για απλογραφικά λογιστικά βιβλία, σε ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη (2016-2017-2018), να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
  • Για διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, σε ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη (2016-2017-2018), να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή/και θετική καθαρή θέση.

 

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:

Οι οφειλές που ρυθμίζονται περιλαμβάνουν όλες τις οφειλές σε οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες προέρχονται είτε από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

 

Εξαιρέσεις:

 • Οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31/12/2018.
 • Πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις:
  1. δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 500.000€ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη, και
  2. δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 5.000.000€ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη.
 • Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση (i) και υπερβαίνουν αθροιστικά την εξαίρεση (ii), τότε οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και δεν δεσμεύονται από την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών έως τη συμπλήρωση του ποσοστού 15% ή του ποσού των 5.000.000€. Οι λοιποί πιστωτές, ακόμα και εάν οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν την εξαίρεση (ii), συμμετέχουν κανονικά στην διαδικασία.
 • Δεν υπάγονται στο νόμο απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περιεχόμενα της αίτησης

Πριν την τελική ηλεκτρονική υποβολή της, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν τον αριθμό και τις οφειλές ανά πιστωτή, καθώς και δήλωση των περιουσιακών στοιχείων του. Βασικό στοιχείο που θα πρέπει να κατατεθεί είναι η έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, εάν έχει εκπονηθεί.

 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Με τις διατάξεις του νόμου καθορίζεται μια διαφορετική διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εντάσσονται στο αμιγές πεδίο εφαρμογής αυτού του νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Παρόλα αυτά, η αναγκαιότητα που επιβάλλεται από την καθημερινή πρακτική και το κενό του νομοθετικού πλαισίου, κατέστησε απαραίτητη τη θεσμοθέτηση μίας διαδικασίας που να καλύπτει και τις ανάγκες ελάφρυνσης αυτών των επαγγελματιών. Για το λόγο αυτό, για τους οφειλέτες με χρέη έως και 300.000 ευρώ (ανά φορέα) θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπου τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προ-τυποποιημένες λύσεις. Ενώ, για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ (ανά φορέα) ακολουθείται μια εξατομικευμένη διαδικασία με την προσκόμιση ειδικότερων δικαιολογητικών. Συμπερασματικά, οι προτάσεις του Δημοσίου και των Ταμείων οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της δυνατότητας διαγραφής βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων με την παράλληλη δυνατότητα επιμήκυνσης περιόδου αποπληρωμής με 120 μηνιαίες δόσεις (10 έτη).

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η υποβολή της αίτησης στο Ν.4469/17 επιβάλλεται να είναι αποτέλεσμα επιστημονικής προσέγγισης βασισμένη σε συγκεκριμένους κανόνες της οικονομικής επιστήμης και σαφώς να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο εξόδου του αιτούντα από την χρηματοοικονομική ασφυξία.

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. λόγω της μεγάλης της έως τώρα εμπειρίας στη διαχείριση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων μπορεί να αναλάβει την ετοιμασία πλήρους φακέλου αίτηση με σημαντικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Οι αποκλειστικές υπηρεσίες του τμήματος Advisory Services με τις οποίες παρέχεται στον πελάτη εξειδικευμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο, από την αρχή έως και την επιτυχή ρύθμιση των οφειλών του, τον βοηθούν στο να εξασφαλίσει την βιωσιμότητά του.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βασίλης Χαρπίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, email: charpidis(at)atlantisresearch.gr