Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του GDPR - Atlantis Consulting

Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του GDPR

regulation-3246979_1280

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU GDPR 2016/679) προστατεύει τα φυσικά πρόσωπα από κινδύνους που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη – έως σήμερα – επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων θέτοντας αυστηρούς κανόνες. Η εφαρμογή του Κανονισμού είναι πλέον υποχρεωτική για την επιχείρησή σας ήδη από την 25/5/2018, ενώ η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού επιφέρει ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα.

Η Atlantis παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην επιχείρησή σας για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών και Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR. Η εφαρμογή ενός ορθά μελετημένου Συστήματος συνεπάγεται μια σειρά πλεονεκτημάτων:

  • Η επιχείρηση προστατεύεται καλύτερα από κακόβουλες ενέργειες. Το Σύστημα υλοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις τρεις πτυχές του κανονισμού, την τεχνική, τη νομική και την οργανωτική, ενώ βασίζεται στην αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της.
  • Ενισχύεται η αξιοπιστία και εμπιστοσύνη που διαχέει στο εξωτερικό της περιβάλλον (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες).
  • Ενισχύεται η εμπιστοσύνη του απασχολούμενου προσωπικού.

Επιπρόσθετα, η Atlantis παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης μέσω δύο τύπων σεμιναρίων.  

Το πρώτο, διάρκειας 35 ωρών, απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της επιχείρησης, και στοχεύει στην κατάλληλη κατάρτισή του και στην προετοιμασία για τις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης. Το δεύτερο, διάρκειας 6-8 ωρών, απευθύνεται στο προσωπικό της επιχείρησης και αποβλέπει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίησή του.  

Συγκεκριμένα, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας 35 ωρών, το οποίο παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της εταιρίας σας, καθώς και προετοιμασία αυτού για τις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης. Ακόμη, η Atlantis προσφέρει σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της επιχείρησης διάρκειας 6-8 ωρών.  

Η Atlantis Συμβουλευτική είναι έτοιμη να υποστηρίξει την εναρμόνιση της επιχείρησής σας με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχοντας δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο τμήμα με πολύπλευρη και βαθιά γνώση του αντικειμένου.