Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Νέων και Υπο Σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης με επιχορήγηση έως 12.000.000€.

Η Δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Νέες* και Υπό σύσταση** Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις. 

*Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

**Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ και η οποία έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες.

Ως επιλέξιμες περιοχές ορίζονται οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς. Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης περιλαμβάνει το Δήμο Μεγαλόπολης, καθώς και τους όμορους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

Ποιο είναι το όφελος για τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 500.000€ έως 12.000.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται: 

 • έως 70% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ (επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού)
 • 50% Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ», Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» )
 • 75% για τις Δαπάνες που αφορούν Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 και
 • Έως 65% για τις Δαπάνες που αφορούν «Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης», σύμφωνα με το άρθρο 41

Ποιες είναι οι Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κατηγορίες δαπανών έχουν ως εξής:

Επιλέξιμες Δαπάνες εντός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 • Δαπάνες Προσωπικού (Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού)
 • Δαπάνες Εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων (Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα, Εξοπλισμός   για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή), Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης)
 • Κτίρια, εγκατάστασης και περιβάλλων χώρος (Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.)
 • Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Λογισμικού (Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού).

Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 18 Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ).
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ).
 • Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού, σύμφωνα με το άρθρο 33 «Ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού» του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ).
 • Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 «Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης» του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ). Αφορά δαπάνες για εξοπλισμό για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή).

Πώς να συμμετάσχετε στη Δράση

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω τουΟλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)(https://app.opske.gr/) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει στις 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 έως την 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00.

Διαβάστε περισσότερα για τη Δράση «Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Υφισταμένων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ».

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και δημιουργία επιχειρήσεων, είναι δίπλα σας στηρίζοντας τα επενδυτικά σας σχέδια.

Ολοκληρωμένη ενημέρωση

Ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν στον Νέο ΕΣΠΑ και τους τρόπους που μπορείτε να ωφεληθείτε:


  Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.