Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Η διασφάλιση συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας στους εργασιακούς χώρους της εταιρείας  αποτελεί βασική προτεραιότητα, αλλά και δέσμευση της εταιρείας σε όλες τις δραστηριότητες της. Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο πολύτιμο και σημαντικό κεφάλαιο μας, η  εταιρεία παρέχει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας και  εφαρμόζοντας πρακτικές και συστήματα προσαρμοσμένα στους κινδύνους που σχετίζονται με τις  επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Η επιτυχής και αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής μας  είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από την εργασία που προσφέρουν ή τη θέση  που κατέχουν στην εταιρεία. 

Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιτυγχάνεται: Η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους  εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές / υπεργολάβους. 

Η απόλυτη συμμόρφωση με τις Εθνικές και Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Κανονιστικές  Νομοθετικές απαιτήσεις. 

Η πιστή καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού  περιβάλλοντος που περιλαμβάνει την απαγόρευση της υπέρβασης του εργασιακού  ωραρίου κατά την λειτουργία της επιχείρησης ώστε να διαμορφωθεί στην επιχείρηση ένα  καθημερινό εργασιακό περιβάλλον χωρίς εντάσεις, χωρίς υπέρβαση του ωραρίου που  στηρίζεται στην εργασιακή ειρήνη εντός της επιχείρησης. 

Σκοπός μας είναι να μηδενίσουμε τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες που  σχετίζονται με την εργασία σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία  αναλαμβάνοντας τις εξής πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις: 

Η πιστή καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού  περιβάλλοντος που περιλαμβάνει την απαγόρευση της υπέρβασης του εργασιακού  ωραρίου κατά την λειτουργία της επιχείρησης, ώστε να διαμορφωθεί στην επιχείρηση ένα  καθημερινό εργασιακό περιβάλλον χωρίς εντάσεις, χωρίς υπέρβαση του ωραρίου που  στηρίζεται στην εργασιακή ειρήνη εντός της επιχείρησης. 

Παρέχοντας εκπαίδευση και επίβλεψη σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως ασφαλείς  εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την πληρέστερη  κατανόηση των εργασιακών κινδύνων από τους εργαζομένους. 

Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης  αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό  των κινδύνων στους χώρους εργασίας. 

Διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι, συνεργάτες και προμηθευτές / υπεργολάβοι  έχουν κατανοήσει και εφαρμόζουν τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την πολιτική  υγείας και ασφάλειας της εταιρείας στους εργασιακούς χώρους. 

Εξασφαλίζοντας οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση και συνεχή βελτίωση της Υγείας  & Ασφάλειας στην εταιρεία. 

Θεσπίζοντας διαδικασίες ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των ατυχημάτων και  περιστατικών που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας ως  μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της ΥΑΕ. 

Γνωστοποιώντας την παρούσα Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας σε όλους τους χώρους της  εταιρείας αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής  αποτελεσματικότητα και σταθερή συμμόρφωση με σύγχρονα πρότυπα και βέλτιστες  πρακτικές. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τη διαμόρφωση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος,  η υγεία και η ευμάρεια όλων των εργαζομένων μας αποτελούν θεμελιώδεις αξίες. Οι επιδόσεις της  εταιρείας στον τομέα Υγείας & Ασφάλειας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της.