Ο Ρόλος των Επιχειρηματικών Αγγέλων και οι Ευκαιρίες των Limited Partners στην Ελλάδα

Ο Ρόλος των Επιχειρηματικών Αγγέλων και οι Ευκαιρίες των Limited Partners στην Ελλάδα

Στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, ο θεσμός των επιχειρηματικών αγγέλων έχει βρει αναγνώριση και ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η Ευρώπη συνολικά έχει δείξει μια θετική τάση στην εξέλιξη του θεσμού, η Ελλάδα, δυστυχώς, καθυστερεί να ακολουθήσει το ρυθμό αυτό. Παρά τις λίγες επιτυχημένες εξαιρέσεις.

Εντούτοις, υπάρχει μια εναλλακτική προσέγγιση που μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία μειωμένου επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση εντοπίζεται στον ρόλο του limited partner με τη συμμετοχή σε κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, γνωστό και ως venture capital fund.

Τα venture capital funds, όπως το Genesys Ventures ή το Blo Ventures  δίνουν τη δυνατότητα στους Limited Partners που συμμετέχουν σε αυτά, να συνεπενδύουν εφόσον το επιθυμούν με τους ίδιους όρους (pari-passu) με τα funds. Μέσω αυτού του μοντέλου, οι επιχειρηματικοί άγγελοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πρόσφατα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί από την ελληνική κυβέρνηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Elevate Greece. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζουν ότι η συμφωνία με την οποία συμμετέχουν είναι επαρκής και στηρίζεται σε κατάλληλους όρους, ενώ εξασφαλίζουν ότι η νεοφυής επιχείρηση συνεργάζεται με θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν επιπρόσθετο κεφάλαιο και υποστήριξη στο μέλλον.

Η επιλογή του ρόλου του limited partner μπορεί να είναι προτιμότερη για τους επιχειρηματικούς αγγέλους, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ευκαιρίες συνεπένδυσης με άλλους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν την εμπειρία και το δίκτυο των venture capital funds. Επίσης, η συμμετοχή τους σε ένα venture capital fund δίνει τη δυνατότητα να επενδύουν σε περισσότερες ευκαιρίες, επιτρέποντας την επαρκή διασπορά του κινδύνου.

Μέσω αυτής της προσέγγισης, μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του οικοσυστήματος των startups, να συνεπενδύσουν με άλλους επενδυτές και να παρέχουν υποστήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα ανάπτυξης και καινοτομίας στην ελληνική αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του ρόλου του limited partner μπορεί να αποτελέσει μια επιτυχημένη εναλλακτική προσέγγιση για τους επιχειρηματικούς αγγέλους που επιθυμούν να επενδύσουν στον τομέα των startups στην Ελλάδα.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής
2310 531000
amanglis@atlantisresearch.gr