Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες - Atlantis Consulting

Στις σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται η αξιολόγηση της επενδυτικής ευκαιρίας, η διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής, η διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου, η αποτίμηση της εταιρείας, η δόμηση της επενδυτικής συμφωνίας, η εύρεση των επενδυτών και η ολοκλήρωση της συμφωνίας μαζί τους.