Διαχείριση Καινοτομίας

Διαχείριση Καινοτομίας

money-1604921_1920

Πέρα από υπηρεσίες που παρέχονται σε μεμονωμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συχνά υλοποιεί δράσεις που επιδρούν σε επίπεδο επιχειρηματικών οικοσυστημάτων με στόχο την ενδυνάμωσή τους και τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.   

Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν σε:

  • Υποστήριξη της εδραίωσης ευνοϊκών συνθηκών για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιτάχυνσης και προθερμοκοιτίδευσης  
  • Δικτύωση και clustering
  • Υποστήριξη μιας από κάτω προς τα πάνω (δημοκρατικής) προσέγγισης στη δημιουργία και επικαιροποίηση της νομικής υποδομής που αφορά στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από ανεπτυγμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα σε λιγότερο ανεπτυγμένα

Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με περιφέρειες, δήμους, επιμελητήρια, γεωγραφικές ενότητες, νήσους κ.α.