Διαφορές των καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου

Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ Αναπτυξιακού Νόμου Γενικής Επιχειρηματικότητας & Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων;

Είναι ένα ερώτημα που βασανίζει πολλούς επιχειρηματίες. Ποιές είναι οι διαφορές των καθεστώτων του Αναπτυξιακού νόμου και σε ποιό καθεστώς εντάσσεται η επιχείρηση τους; Στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας ή στο καθεστώς Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων;

Ο σκοπός του άρθρου που διαβάζεται είναι να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση και να αποσαφηνίσει το περιεχόμενου του Αναπτυξιακού Νόμου, θέτοντας παράλληλα ρεαλιστικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του.

Επιλέξιμοι φορείς για το Καθεστώς Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και για το Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας.

Επιλέξιμοι φορείς για το Καθεστώς Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων είναι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (δηλαδή επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 50 άτομα πλήρους απασχόλησης και τα 10 εκατ. € κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού).

Ενώ για το Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας οι επιλέξιμοι φορείς είναι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, δηλαδή μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες.

Πιο αναλυτικά, για το Καθεστώς Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως παρουσιάζονται στον Χάρτης περιφεριακών ενισχύσεων.

Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρο 12 του αναπτυξιακού νόμου, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.

Τώρα, για το Καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως παρουσιάζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Η πιο σημαντική διαφορά των καθεστώτων έγκειται στην ενίσχυση της επιχορήγησης, η οποία παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, εφόσον πληρείται μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 της Γενικής Επιχειρηματικότητας.

Παραδείγματα 

Να θέσουμε δύο παραδείγματα.

Μια επιχείρηση επιθυμεί να πραγματοποιήσει επένδυση δημιουργίας νέας ξενοδοχειακής μονάδας ύψους 4.000.000€ στην περιοχή της Λευκάδας και φιλοδοξεί να ενισχυθεί για αυτή με την μορφή της επιχορήγησης. Η επιχείρηση διαθέτει 25 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 5.000.000€, άρα ως προς το μέγεθος χαρακτηρίζεται μικρή. Επίσης, πληροί μία από τις προϋποθέσεις ένταξης στο άρθρο 12 και  επιλέγει το καθεστώς Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την υποβολή του σχεδίου της. Το ύψος της επιχορήγησης, ανέρχεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης, η οποία παρουσιάζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και πιο συγκεκριμένα είναι 45% για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Επομένως, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 2.200.000€.

Σε περίπτωση που δεν πληροί κάποια προϋπόθεση του  άρθρου 12 η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης, δηλαδη 31,5%  για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Επομένως, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 1.260.000€.

Δεύτερο παράδειγμα. Μια επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταποίησης ή αγροδιατροφής. Η εταιρεία επιθυμεί να πραγματοποιήσει επένδυση επέκτασης της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας ύψους 10.000.000€ στην περιοχή της Λάρισας και φιλοδοξεί να ενισχυθεί για αυτή με την μορφή της επιχορήγησης. Η επιχείρηση διαθέτει 100 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών 20.000.000€, άρα ως προς το μέγεθος χαρακτηρίζεται μεσαία.

Λόγω του κλάδου δραστηριοποίησης πληροί μία από τις προϋποθέσεις ένταξης στο άρθρο 12 και υποβάλει αίτηση στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας, λόγω μεγέθους. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης, η οποία παρουσιάζεται στο Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση.

Για την περιφέρεια Θεσσαλίας το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 45%, στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως η επιχείρηση δικαιούται ποσοστό ενίσχυσης με την μορφή της επιχορήγησης 31,5% (δηλαδή 70% x 45%), σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Επιχειρηματικότητας. Επομένως, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 3.150.000€.

Για να μάθετε σε ποιό καθεστώς εντάσσεται η επιχείρηση σας, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα πραγματοποιήση τον έλεγχο επιλεξιμότητας. 

Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας επικοινωνήστε μαζί μας

+302310 531000

+302310 552265

info@atlantisresearch.gr