Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα”

Ανοιχτός για υποβολές μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020 ο 5ος κύκλος του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Προκηρύχθηκε ο E’ Κύκλος υποβολής προτάσεων στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016 ενισχύοντας επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων. 

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55%, ανάλογα με διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι, το μέγεθος της υπό ένταξη εταιρείας, η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς και η μορφή ενίσχυσης (επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή κ.α.). Η ιδία συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η /10/2020

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι: 

Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.). 

Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κ.α.). 

Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.). 

Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας). 

Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους. 

Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε  εδώ.   

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, αρωγός για την διευκόλυνση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης – επιδότησης υπό το καθεστώς του Ν. 4399.