Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική συμμετέχει ως εταίρος στο έργο GRASPINNO (κωδ. 1MED15_1.1_M23_011, Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020), όπου απαιτείται η αναβάθμιση (upgrade) του WEB εργαλείου eGPP tool που αναπτύχθηκε στο έργο Grasp (www.grasp-med.eu) που έχει ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια αυτά, η Ατλαντίς Συμβουλευτική αναζητά προσφορές για τις ακόλουθες εργασίες:

  1. Επικαιροποίηση την φορμών «Welcome», «eGPP Library Upload», «eGPP Library Search», «Contact us», «About», με την νέα αισθητική παρουσίασης, δημοσιοποίησης και ταυτοποίησης του έργου (header, footer, logo, κείμενα, στυλ) GRASPINNO.
  2. Νέο σχεδιασμό της φόρμας «Help» με χρήση λίστας 5-7 επιλογών.
  3. Τροποποίηση του βασικού οριζόντιου ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ του εργαλείου, ώστε να προστεθεί νέα επιλογή «LCC Tool».
  4. Δημιουργία νέας φόρμας συνδεδεμένης με την νέα επιλογή «LCC Tool» με 4 tabs: i) LCC, ii) Assessment, iii) CO2 emissions, iv) Conversion tables. Για τον υπολογισμό των τιμών των μεταβλητών (6-20 σε κάθε ένα από τα tabs) θα χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι του έργου.
  5. Έλεγχο, δοκιμή και τεχνική επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω.
  6. Διόρθωση σφαλμάτων ή αδυναμιών που θα εντοπιστούν κατά την διάρκεια δοκιμής του εργαλείου από τους εταίρους της κοινοπραξίας GRASPINNO.
  7. Εγκατάσταση, παράταξη και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία (installation, deployment) του νέου eGPP tool του GRASPINNO.
  8. Παροχή τεκμηρίωσης όλων των αλλαγών και προσθηκών που πραγματοποιήθηκαν στο eGPP tool.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/02/2017

e-mail αποστολής προσφορών: info@atlantisresearch.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6563800