Έργα

IMG_3011

Έργα που υλοποιήθηκαν από την Atlantis

Το έργο TOURAL υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe (HORIZON). Το TOURAL επικεντρώνεται στον δημιουργικό και πολιτιστικό τουρισμό, ως κινητήριες δυνάμεις για την αειφόρο ανάπτυξη, προσφέροντας μια ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και ολοκληρωμένες τοπικές αλυσίδες αξίας.  Το έργο θα υλοποιήσει ένα μοντέλο για την υποστήριξη της ανάπτυξης του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές που θα συμμετέχουν, ισορροπώντας την ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Η προσέγγιση θα είναι πολυδιάστατη σύμφωνα με την αντιμετώπιση των τουριστικών τομέων (ενάλια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, πολιτιστικός και δημιουργικός τουρισμός, πολιτιστική τουριστική επιστήμη). Σκοπός του έργου είναι η συνδημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων και τουριστικών προϊόντων, καθώς και ο σχεδιασμός και η επιχειρηματική ανάπτυξη με ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει 3 περιοχές από την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου πελάγους (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία) και 3 περιοχές από την Μαύρη Θάλασσα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.999.927€, η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες, ενώ οι εταίροι του έργου ανέρχονται στους 20 και προέρχονται από χώρες όπως Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Κροατία, Αλβανία, Γαλλία και Ουκρανία.

Το NERITES υλοποιείται στα πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe (HORIZON). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και η χρήση μίας αυτόνομης πλατφόρμας για απομακρυσμένη παρακολούθηση και ταυτόχρονα μη καταστροφική χημική ανάλυση/χαρακτηρισμό των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων με τη χρήση προηγμένων μεθόδων. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια αυτόνομων υποβρύχιων συστημάτων (Autonomous Underwater Vehicles – AUVs), έξυπνων σημαδούρων στην επιφάνεια της θάλασσας (BUOYs) και τηλεχειριζόμενων συστημάτων (Remoted Operated Vehicles – ROV). Πλήθος αυτόνομων AUV θα παρακολουθεί, θα ερευνά και θα σαρώνει τις αρχαιολογικές θέσεις για την καταγραφή και αποτύπωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πιθανές παρεμβάσεις ή για άλλες καταστάσεις συναγερμού.  Τα AUVs θα επικοινωνούν με την βάση επιφάνειας (BUOY), στην οποία θα λαμβάνει χώρα η συλλογή και  η ανάλυση των δεδομένων από τα AUVs με απώτερο σκοπό την άμεση επίγνωση της κατάστασης από τον χρήστη. Επιπλέον, το  BUOY θα είναι εξοπλισμένο με ανανεώσιμες ηλιακές πηγές ενέργειας με σκοπό την συνεχή παροχή ενέργειας με τις λιγότερο δυνατές εκπομπές άνθρακα για την υποστήριξη των συνολικών ενεργειακών αναγκών της αποστολής. Ο χρήστης, ο οποίος θα βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση παρακολούθησης στην ξηρά, θα έχει την δυνατότητα περιοδικής διαχείρισης της διάρκειας της αποστολής και της γενικής επισκόπησης ολόκληρης της κατάστασης του συστήματος με βάση οπτικούς αναλυτικούς μηχανισμούς σε πραγματικό χρόνο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι στα 3.994.750€ και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες.

Το ecoRoute υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος  European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολυδιάστατης προσέγγισης, προωθώντας με έξυπνο τρόπο τον Ενάλιο Πολιτιστικό και Φυσικό Τουρισμό, επιτρέποντας τη δημιουργία των αντίστοιχων προορισμών με μία οικολογική προσέγγιση, που  βασίζεται στο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, διαφοροποιώντας και αναπτύσσοντας αντίστοιχες υπηρεσίες προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. 

Τα πρώτα αναμενόμενα αποτελέσματα του ecoRoute περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της εποχικότητας στον τουριστικό σχεδιασμό, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο από 6 σε σχεδόν 12 μήνες, καθώς και την υποστήριξη των υφιστάμενων αξιών του τουρισμού με σκοπό την άνθισή τους και την εμφάνιση νέων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.176.466€ και η συνολική διάρκεια υλοποίησής του  είναι 30 μήνες.  Το έργο περιλαμβάνει εταίρους από την Ελλάδα, την  Γαλλία και την Πορτογαλία.

Το uBlueTec υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία, και η προώθηση υποβρύχιων τεχνολογιών και δεξιοτήτων με γνώμονα μια μελλοντική βιώσιμη «Mπλε Oικονομία» με το ελάχιστα δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα.  Το uBlueTec βασίζεται στη συνεργατική προσέγγιση με τη συμμετοχή φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και ευρύτερων δικτύων από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα της «Mπλε Oικονομίας». Κατά τη διάρκεια του έργου, θα δημιουργηθεί μεταξύ άλλων και μια εξειδικευμένη πλατφόρμα, η οποία θα βοηθήσει στη μείωση της διαφοράς των απαιτούμενων από την αγορά δεξιοτήτων, όπως επίσης και στη συνεύρεση συνεργατών.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι:

Α) Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενάλιες τεχνολογίες από μία πράσινη και οικολογική οπτική. 

Β) Πιλοτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανισμούς/κέντρα/ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης

Γ) Δημιουργία ενός κόμβου υποβρύχιων τεχνολογιών ως μόνιμη δομή ανάπτυξης δεξιοτήτων που τροφοδοτεί μακροχρόνια συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων.

Δ) Ανάπτυξη πλατφόρμας για προσλήψεις στον τομέα της Μπλε Οικονομίας, η οποία προσφέρει επίσης online courses και διευκολύνει την αντιστοίχιση ζήτησης-προσφοράς μεταξύ τρέχουσας και μελλοντικής εργατικής και βιομηχανικής δυναμικής, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το κενό δεξιοτήτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ε) Προσέλκυση νέων ταλέντων από εκδηλώσεις όπως Ημέρες Καριέρας και Επιχειρηματικά Bootcamps. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  1.143.006€ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 30 μήνες.  Στο έργο συμμετέχουν  εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κροατία και τη Ρουμανία.

Το έργο BCThubs, υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon Europe και συγκεκριμένα στο Θεματικό Τομέα HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01-“Excellence Hubs”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.997.562 € και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 48 μήνες (Λήξη έργου¨31 Δεκεμβρίου 2026). Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει φορείς από την Ελλάδα, την Μάλτα, την Βουλγαρία και την Ιταλία.

Το έργο BCThubs θα δημιουργήσει στην Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Μάλτα, Κόμβους Αριστείας στις Τεχνολογίες Γαλάζιας Κουλτούρας που θα λειτουργούν ως μόνιμες δομές, οι οποίες μέσω καινοτόμων λύσεων και προϊόντων θα στηρίξουν την βιώσιμη ανάπτυξη, αποκατάσταση, αξιοποίηση, διαχείριση, προσβασιμότητα και ανάδειξη της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Παρά το γεγονός ότι οι Κόμβοι αυτοί έχουν τοπικό χαρακτήρα, είναι διασυνδεδεμένοι και προσανατολισμένοι σε εθνικές και διεθνείς συνέργειες που επιδιώκουν διασυνοριακές συνεργασίες για κοινούς στρατηγικούς στόχους και συναφείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας.

Κάθε Κόμβος Αριστείας φέρνει σε επαφή όλους τους περιφερειακούς/εθνικούς φορείς που σχετίζονται με την Γαλάζια Κουλτούρα και την Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων, του Δημόσιου Τομέα και κοινωνικών φορέων, ενισχύοντας τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την ενίσχυση της αριστείας και καινοτομίας στη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία/Πολιτισμό στις αντίστοιχες περιοχές.

Το έργο ART4SEA συνδυάζει την τέχνη, τη δημιουργικότητα, την επιστήμη και την τεχνολογία με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα των Ωκεανών είναι το επίκεντρο της δεκαετίας 2021-2030 η οποία έχει ανακηρυχθεί ως Δεκαετία της Επιστήμης των Ωκεανών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe και υιοθετεί μια διεπιστημονική και συμμετοχική προσέγγιση. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 3D Research (IT), Atlantis Consulting (GR), IWorld (IT), Sebastiano Tusa Foundation (IT), DAN Europe (MT), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (ES) και το Δήμο Vlora (AL).

Το ART4SEA θα συνδυάσει τρόπους συμπαραγωγής από διαφορετικά πεδία, δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και πρακτικές mentoring. 24 διεθνείς καλλιτέχνες θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και θα εκπαιδευτούν σε θέματα βιώσιμων πρακτικών στην τέχνη και ψηφιακών τεχνολογιών. 3 μικρά νησιά στη Μεσόγειο, η Αλόννησος στην Ελλάδα, η Ustica στην Ιταλία και το Gozo στη Μάλτα, θα φιλοξενήσουν ένα Art Residency, όπου οι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να εμπνευστούν από το φυσικό περιβάλλον, τις αρχαίες θαλάσσιες παραδόσεις και τις νησιωτικές κοινότητες των ντόπιων για να δημιουργήσουν έργα τέχνης σε φυσική και ψηφιακή μορφή

Τα απτά έργα τέχνης θα ενσωματωθούν στα φυσικά και αρχιτεκτονικά τοπία των νησιών, δημιουργώντας έτσι ένα υπαίθριο μουσείο που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την Αλόννησο, την Ustica και το Gozo ως φάρους διατήρησης των ωκεανών. Όλα τα έργα θα παρουσιαστούν στο κοινό σε 3 εκθέσεις με παράλληλα εργαστήρια και άλλες συμμετοχικές δράσεις για το κοινό. Προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν ακόμη περισσότερα άτομα, θα δημιουργηθεί επίσης μια εικονική έκθεση, προσβάσιμη στο διαδίκτυο και στο metaverse.

Το έργο CREAMARE στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου διακρατικής και διατομεακής συνεργασίας στο οποίο πολιτιστικοί οργανισμοί, επιστημονικοί/ερευνητικοί φορείς, δημιουργικοί επαγγελματίες και ειδικοί τεχνολογίας παράγουν από κοινού ψηφιακές εφαρμογές και πολυμέσα για την επικοινωνία, τη διάδοση και την προώθηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΠΚ). Ταυτόχρονα, το έργο ευαισθητοποιεί σχετικά με διάφορα προβλήματα των ωκεανών, όπως η ρύπανση και άλλες περιβαλλοντικές απειλές. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει τους ακόλουθους φορείς: 3D Research (IT), Atlantis Consulting (GR), Pragma.IoT (GR), Novena d.o.o. (HR), Universidad de Cadiz (E), Ministerio Della Cultura (IT).

Το συνεργατικό πλαίσιο θα δοκιμαστεί μέσω της συμπαραγωγής ενός Serious Game στο οποίο ο παίκτης θα μπορεί να επισκεφτεί εικονικά υποβρύχιες τοποθεσίες. Κατά τη διάρκεια αυτών των εικονικών καταδύσεων, ο παίκτης θα λύνει αινίγματα και προκλήσεις μαθαίνοντας έτσι και για την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά. Επίσης, θα αναπτυχθεί μια ad-hoc διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών οργανισμών, δημιουργικών ομάδων και ειδικών τεχνολογιών. Θα οργανωθούν ειδικές on-line και επιτόπιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (με 20 επαγγελματίες του πολιτισμού) για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των πολιτιστικών ιδρυμάτων ώστε να μπορούν να δημιουργούν αυτόνομα τρισδιάστατα μοντέλα και ψηφιακό περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών. Επίσης, ένα residency θα διοργανωθεί για τη συμπαραγωγή του Serious Game, με 6 εξωτερικούς δημιουργικούς επαγγελματίες που θα επιλεχθούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο TECTONIC, υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions & Support to Experts και συγκεκριμένα στο Θεματικό Τομέα “Research and Innovation Staff Exchange”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.062.600 € και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 70 μήνες (Λήξη έργου: 30 Νοεμβρίου 2025). Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από το Πανεπιστήμιο της Calabria, το Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και Κλίματος, την εταιρεία 3D Research και το Υπουργείο Πολιτισμού από την Ιταλία, το Πανεπιστήμιο της Salamanca από την Ισπανία, την ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε., το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Πατρών από την Ελλάδα, την H2O Robotics από την Κροατία, την SYNPO από την Τσεχία και την Prolexia από την Γαλλία.

Το έργο TECTONIC προωθεί την διατομεακή συνεργασία μεταξύ, ακαδημαϊκών και μη, επαγγελματιών (π.χ. τεχνικοί εμπειρογνώμονες, αρχαιολόγοι,  συντηρητές, γεωλόγοι, μηχανικοί,   επιστήμονες υπολογιστών και πληροφορικής) οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να ανταποκριθούν και να βρουν λύσεις σε σύνθετα ζητήματα στο πεδίο της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο απώτερος στόχος είναι η ανταλλαγή δεξιοτήτων και γνώσης, η διενέργεια δράσεων εκπαίδευσης για την υλοποίηση, βελτίωση και αξιολόγηση καινοτόμων υλικών, τεχνικών, εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη λύσεων και εμπορικά εκμεταλλεύσιμων προϊόντων για την συντήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αντικείμενα, δομές, εναπολείμματα, κλπ.). 

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, το έργο TECTONIC υλοποιεί καινοτόμες δράσεις βάσει των κάτωθι:

 • Μελέτη, καταγραφή και 3D απεικόνιση συγκεκριμένων πιλοτικών περιοχών.
 • Δημιουργία ενός εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
 • Δημιουργία μελετών συντήρησης, πρωτοκόλλων και κατάλληλων διαδικασίων για δράσεις προστασίας/συντήρησης της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανάπτυξη ευρέως διαθέσιμων και χαμηλού κόστους ρομποτικών λύσεων για την παρακολούθηση και καταγραφή της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της υποθαλάσσιας ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς.

To έργο BLUEMED PLUS, υλοποιείται στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης για modular projects του Προγράμματος Interreg MED για την μεταφορά και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας των αποτελεσμάτων ήδη ολοκληρωμένων έργων MED. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 395,364 € και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 13 μήνες. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο της Calabria και την Περιφέρεια της Apulia από την Ιταλία, τον Δήμο Vlora από την Αλβανία και  τον Δήμο του Budva από το Μαυροβούνιο.

Το BLUEMED PLUS έχει ως στόχο να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του έργου BLUEMED, σχετικά με τον σχεδιασμό και την διαχείριση υποβρύχιων αρχαιολογικών διαδρομών, μέσω καινοτόμων και καλών πρακτικών μεταφέροντας το πολυεπιστημονικό μοντέλο του BLUEMED για τη διαχείριση και τη βιώσιμη αξιοποίηση της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε τρεις νέες περιοχές της Μεσογείου στην Ιταλία (Apulia), στο Μαυροβούνιο (Budva) και στην Αλβανία (Vlora).

Το BLUEMED PLUS θα ενισχύσει την ικανότητα των «παραληπτών» περιοχών (Receiver territories) να βελτιώσουν τη διαχείριση υποβρύχιων περιοχών ιστορικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μέσω της δημιουργίας Κέντρων Ευαισθητοποίησης Γνώσης (KACs) στην περιοχή τους, προωθώντας με τον τρόπο αυτό νέους προορισμούς ως πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού.

Το MAREBOX είναι μια συνεργατική προσπάθεια από φορείς του κλάδου της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας, καλλιτεχνικούς/πολιτιστικούς, τεχνολογικούς, επιστημονικούς και επιχειρηματικούς τομείς, στη δημιουργία μοναδικών, καινοτόμων και με επίκεντρο το κοινό, εμπειριών του ευρωπαϊκού «Υποβρύχιου Κόσμου» που μπορούν να εκτεθούν σε μουσεία σε όλη την Ευρώπη (και παγκοσμίως). Το έργο θα συμβάλει στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πολιτισμού. Το MAREBOX είναι στενά συνδεδεμένο με τον υποβρύχιο πολιτισμό καθώς η θάλασσα λειτουργεί ως χρονοκάψουλα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Το MAREBOX θα κινητοποιήσει έργα καλλιτεχνικής έκφρασης και τέχνης για την περιγραφή και την ευαισθητοποίηση σε τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με τη θάλασσα, όπως θαλάσσια απορρίμματα, μικροπλαστικά κ.λπ

Το MeDryDive είναι ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (πρόγραμμα COSME) που εργάζεται για το σχεδιασμό ενός νέου διακρατικού θεματικού τουριστικού προϊόντος.Το προϊόν θα απευθύνεται σε δύτες και μη-δύτες παγκοσμίως και θα περιλαμβάνει ταξιδιωτικά πακέτα σε επιλεγμένες περιοχές της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου, με βασικές θεματικές τοποθεσίες ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το MeDryDive καινοτομεί καθώς ενσωματώνει στο προϊόν του τουρισμού εξατομικευμένες εφαρμογές CCI (Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία) καθώς και εφαρμογές αυξημένης πραγματικότητας, σοβαρά παιχνίδια, βίντεο, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπειρία των τουριστών δύτες και μη-δύτες , τονώνοντας το ενδιαφέρον τους για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά στην Μεσόγειο και τις καταδύσεις.Το MeDryDive θα αναπτύξει ένα διεθνές τουριστικό προϊόν, ένα serious game Dry Dive, μια εφαρμογή AR για τους επισκέπτες που θα απολαμβάνουν σε δημόσιο χώρο και ένα διαφημιστικό βίντεο για τις δραστηριότητες καταδύσεων που θα διατίθενται σε  πιλοτικούς χώρους της Μεσογείου.

Το ScienceDIVER είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το EASME / EMFF και η διάρκεια του θα είναι 3 χρόνια.Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα δομημένο / μόνιμο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της εκπαίδευσης προς όφελος των νέων. Η γεωλογία της θαλάσσιας βιολογίας, η οικολογία, η υποβρύχια αρχαιολογία, η υδατοκαλλιέργεια, η προστασία / παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η ωκεανογραφία, η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι μερικοί από τους τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από το ScienceDIVER.Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να αυξηθεί η προβολή της επιστημονικής κατάδυσης ως υψηλής ποιότητας, καλά καταβαλλόμενο επάγγελμα, να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της ναυτιλιακής / καταδυτικής βιομηχανίας, να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας, να δημιουργηθούν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της αγοράς (σε φοιτητές / ανώτερα ιδρύματα), να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί για την προώθηση, υποστήριξη, ανάπτυξη και  επαγγελματική αναγνώριση των επιστημονικών καταδύσεων.

To έργο DiveSafe υλοποιείται στα πλαίσια του EASME/EMFF/2017/1.2.1.12 – Sustainable Blue Economy https://divesafe.eu/  με συνολικό προϋπολογισμό 1.427.723€ και διάρκεια έργου 24 μήνες. Εταίροι του έργου είναι από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Μάλτα και η Τουρκία.  Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση μίας σειράς τεχνολογιών, εξοπλισμού και εφαρμογών που σχετίζονται με τον καταδυτικό τομέα σε μία ολοκληρωμένη λύση που θα επιτρέπει πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς επαγγελματικές καταδυτικές αποστολές.

Το έργο MAGNA https://www.sailinhistory.eu/  υλοποιείται στα πλαίσια του EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 με διάρκεια 24 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Οι εταίροι του έργου εκτός από την Ατλαντίς Συμβουλευτική είναι το Mazi Travel Ltd, το Πανεπιστήμιο της Καλάβρια,  ΜΙΒΑCT-ISCR.  Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός νέου τουριστικού προϊόντος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες μία βιωματικής κρουαζιέρας με ιστιοπλοΐα κατά μήκος της θαλάσσιας διαδρομής MAGNA, σε συνδυασμό με συμπληρωματικές πλούσιες σε δραστηριότητες τουριστικές προσφορές . Επίσης θα συμπεριλαμβάνει την εξερεύνηση του θαλάσσιου βυθού των ναυαγίων και των αρχαιολογικών χώρων (ROV) με δραστηριότητες αναψυχής, δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επίδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων κατά μήκος της διαδρομής με απεικόνιση μεθόδων διατήρησης/αποκατάστασης του UCH. Τα τουριστικά προϊόντα που θα αναπτυχθούν είναι οι κρουαζιέρες που χαρακτηρίζονται από πλούσια προσφορά πολιτιστικών και επιστημονικών εμπειριών για τους συμμετέχοντες

To έργο “UCRCA-Underwater Cultural Route in Classical Antiquity”, υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος European Maritime and Fisheries Fund (EMMF) κάτω από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020, υπό την αιγίδα του DG-MARE.  O προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται στο ποσό των 95,532.00 EUR και η διάρκειά του είναι στους 16 μήνες. Εταίροι του έργου UCRCA είναι το τουριστικό γραφείο Mazi Travel Ltd (Ελλάδα), το Υπουργείο Πολιτισμού (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (Ιταλία), η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ (Ελλάδα) και η Itinera Srl (Ιταλία)

Το έργο UCRCA στοχεύει στην δημιουργία και προώθηση των «Υποβρύχιων Διαδρομών σε Κλασσικές Αρχαιότητες», ως ένα νέο τουριστικό προϊόν, με την εμπλοκή και συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς του τουρισμού, της υποβρύχιας αρχαιολογίας και έρευνας και της δημιουργίας/προώθησης καινοτόμων προϊόντων, από την Ελλάδα και την Ιταλία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου http://www.diveinhistory.com/

To έργο “Lab4Dive- Mobile Smart Lab for Augmented Archaeological Dives”, υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος European Maritime and Fisheries Fund (EMMF) κάτω από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020, υπό την αιγίδα του DG-MARE, με συντονιστή την ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική, και την συμμετοχή άλλων 3 εταίρων από την Ελλάδα και την Ιταλία. Στόχος του έργου Lab4Dive είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ιδιαίτερα καινοτόμου και ανταγωνιστικού, με την ονομασία “Φορητό «Έξυπνο» Εργαστήριο (Portable Smart Lab)”, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από αρχαιολόγους που πραγματοποιούν υποβρύχιες έρευνες, ως υποστηρικτικό εργαλείο για έρευνα, καταγραφή και προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του έργου έχει δημιουργηθεί ειδικό website http://lab4dive.gr/en/ όπου μπορεί κάποιος να βρει επιπρόσθετες πληροφορίες για το έργο.

Το έργο BLUEMED http://meddiveinthepast.eu/  με προϋπολογισμού 2.8 εκ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας.  Το έργο BLUEMED, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στηρίζει και προωθεί  τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και το συντονισμό Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης Γνώσης (KACs) με κύριο στόχο την αξιοποίηση και την προστασία της ενάλιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάπτυξη του τουρισμού.

Βασικό στόχο του έργου αποτελούν η προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο της κατάδυσης και η βελτίωση της καταδυτικής εμπειρίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών κατάδυσης, η προσέλκυση ενός σημαντικού μέρους του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που επιλέγουν τον καταδυτικό τουρισμό, και η γνωριμία του ευρύτερου κοινού με την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά μέσω της 3D απεικόνισης σε εκθέσεις μουσείων και στα KACs.

Συντονιστής είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε σύνολο 14 εταίρων, πέντε από τους οποίους βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια ενώ οι υπόλοιποι αφορούν σε φορείς λοιπών χωρών της Μεσογείου, όπως της Ιταλίας, της Κροατίας και της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενοι για την υλοποίηση του έργου εταίροι είναι οι εξής:  Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων- Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού της Ελλάδος, Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δραστηριοτήτων και Τουρισμού της Ιταλίας, Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Επιχειρήσεων της Περιφέρειας της Murcia, Οργανισμός Dubrovnik-Neretva Περιφερειακής Ανάπτυξης DUNEA,  Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή “CAPORIZUTTO ” της Επαρχία Cortone, Δήμος Πύλου – Νέστορος, Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογία – Επίβλεψη της Καμπανίας.

Το έργο GRASPINNO (http://www.graspinno.eu/index.php) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.  Το έργο στοχεύει στην διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων για «πράσινες» συμβάσεις, που είναι σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποτελεσματική ενεργειακή ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων, και επικεντρώνεται σε έξυπνες πόλεις και κοινότητες. Κύριοι στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας των Δημοσίων Αρχών στην διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, προς την κατεύθυνση της σχεδόν-μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, και η ενθάρρυνση των ΜμΕ να εισέλθουν στην αγορά της πράσινης ενέργειας.

Το CIMULACT είναι ένα τριετές έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας – στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» καθώς και αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Το έργο βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και άλλων σχετικών φορέων για τη συν-δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων που βασίζονται σε πραγματικά και επικυρωμένα κοινωνικά οράματα, ανάγκες και απαιτήσεις. Περισσότεροι από 1.000 πολίτες συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2015-2016 σε εργαστήρια εθνικών οραμάτων (national vision workshops) όπου εξέφρασαν τα όνειρά τους για ένα βιώσιμο και επιθυμητό μέλλον. Στη συνέχεια, διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι εμπειρογνώμονες και οι εταίροι του προγράμματος μετέφρασαν αυτά τα οράματα σε 23 προτάσεις για θέματα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μαζί με συστάσεις πολιτικής.

Μελέτες Αποτίμησης ETAK – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2015)

H ένωση εταιριών Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. , Intrasoft International  Α.Ε. και Agilis Α.Ε. Στατιστικής και Πληροφορικής, με ικανοποίηση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανέλαβαν την εκπόνηση του έργου με τίτλο ‘Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ’ στα πλαίσια του ανοιχτού διεθνούς δημοσίου διαγωνισμού που προκήρυξε η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της Πράξης ‘Μελέτες Αποτίμησης Ερευνητικής Πολιτικής’ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα’. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η καταγραφή και αποτίμηση  της επίδρασης όλων των Δράσεων Έρευνας-Τεχνολογίας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Κατηγορία Ενέργειας, που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2000-2009.  Η αξιολόγηση αυτή έχει στόχο να καταγράψει την αποτελεσματικότητα των δράσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτές είχαν στο Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας, στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία. Επιπλέον, απώτερος στόχος του έργου είναι η τροφοδότηση της ΓΓΕΤ με στοιχεία, συμπεράσματα και προτάσεις ώστε να διευκολυνθεί στο σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων ΕΤΑΚ.

SMART INNO – Smart Network and Sustainable Innovation Cluster (2014)

SMART INNO-Smart Network and Sustainable Innovation Cluster  to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic http://www.smartinno.eu/: Έργο που  υλοποιεί η ΑΤΛΑΝΤΙΣ στα πλαίσια του Προγράμματος «IPA Adriatic». Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος δικτύωσης για την παρακολούθηση και την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στις ΜμΕ,  η αύξηση της ανταγωνιστικότητά τους και η υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των ΜμΕ μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών στήριξης για τη βελτίωση της επενδυτικής τους ετοιμότητας, με έμφαση στην διασυνοριακή συνεργασία σε όλη την περιοχή της Αδριατικής.

Η κοινοπραξία του έργου SMART INNO αποτελείται από 18 εταίρους που προέρχονται από 8 χώρες της Αδριατικής (Ιταλία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία). Η εν λόγω κοινοπραξία περιλαμβάνει φορείς με διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας: περιφερειακές αρχές, εμπορικά επιμελητήρια, κέντρα μεταφοράς καινοτομίας και τεχνολογίας, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ένα πανεπιστήμιο με δυνατότητες επιστημονικής καινοτομίας, μια ΜμΕ που ειδικεύεται στην οργάνωση συστάδων επιχειρήσεων (clusters) και μια ΜΚΟ με εστίαση στην περιφερειακή συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΕPSIE (2014)

Το έργο αυτό διερευνά τα θεωρητικά και εμπειρικά θεμέλια κανονισμών που αφορούν την Κοινωνική Καινοτομία στην Ευρώπη και διεξάγεται από κοινοπραξία 6 εταίρων όπου συμπεριλαμβάνεται και η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ. Η κοινοπραξία έχει σχεδιάσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη των εργαλείων, μεθόδων και κανονισμών που θα είναι μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική καινοτομία. Σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τα θεμέλια για άλλους ερευνητές, φορείς και επαγγελματίες ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής καινοτομίας. Ως εκ τούτου, το ερευνητικό πρόγραμμα θα χαρτογραφήσει το πεδίο, εξετάζοντας τις θεωρίες, μοντέλα και μεθόδους στο να εντοπίσει τα κενά στις υπάρχουσες πρακτικές και πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν προς την κατεύθυνση προτεραιοτήτων για τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις. 

INNEON: (2014)

O Όμιλος εταιρειών  Atlantis Consulting sa  ως μέλος της κοινοπραξίας  ανέλαβε το project INNEON το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ καινοτόμων
ιδεών και επενδυτών με  αποτέλεσμα την αφύπνιση και μεταστροφή προς μια πιο καινοτομικά οικολογική  Ευρώπη, την  επέκταση των δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης που διατίθενται για την οικολογική και κοινωνική καινοτομία στην Ευρώπη, την δημιουργία ενός μοναδικού φόρουμ με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ μια επίλεκτης ομάδας των καινοτόμων νεωτεριστών και των επενδυτών. Το έργο  που πρόσφατα ανέλαβε η  Atlantis Consulting Cyprus ltd   χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινοπραξία του έργου INNEON αποτελείται από 10 εταίρους που προέρχονται από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Κύπρος και Δανία.   

Καινοτόμες ιδέες και οι επενδυτές μπορούν να ενταχθούν σε  ένα ειδικό δίκτυο, έχοντας πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα  όπου θα έχουν άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε εκδηλώσεις δικτύωσης  για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφορών και θα επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιστοίχιση των επιχειρηματιών και των επενδυτών. 

Το INNEON λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και επιτάχυνσης της εμπορευματοποίησης της οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας δημιουργώντας οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες καθώς και  για την Ευρώπη στο γενικότερο σύνολό της.

GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector "GRASP" (2014)

O Όμιλος εταιρειών Atlantis Consulting sa  ανέλαβε πρόσφατα το έργο GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector “GRASP”    οποίο  έχει ως στόχο την ενίσχυση του δυναμικού «έξυπνων» πόλεων της Μεσογείου, για την οργάνωση και ανάπτυξη «έξυπνων» και «πράσινων» διαδικασιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών, δίνοντας έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και  ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.  H διάρκεια υλοποίησης του είναι 29 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.234.991,00€

Η ανάπτυξη ενός προηγμένου, διακρατικού, «πράσινου» συστήματος προμηθειών θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων δημόσιων φορέων και ΜμΕ της περιοχής της Μεσογείου, ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις στον τομέα της ενέργειας, ενώ παράλληλα θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν με περισσότερο αποδοτικό τρόπο στις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2020. Σε μακροπρόθεσμη βάση, η μεταβολή στις πολιτικές που διέπουν τις προμήθειες και τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης της ενέργειας, θα έχουν θετικές επιπτώσεις στις κοινωνικές ανάγκες καθώς και στην δημιουργία ενός περισσότερο «πράσινου» και βιώσιμου περιβάλλοντος. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι ενός έτους και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα MED.

PROMISLingua – PeRformance Operational and Multilingual Interactive Services to support Compliance for SMEs in Europe (Μάρτιος 2011)

Αντικείμενο του έργου PROMISLingua http://www.promislingua.eu/gr/  είναι η μετάφραση, η προσαρμογή στις τοπικές απαιτήσεις, και ο σχεδιασμός εμπορικής επέκτασης της υφιστάμενης υπηρεσίας PROMIS® σε έξι επιπλέον γλώσσες (Ελληνικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, και Ουγγρικά). Η υπηρεσία PROMIS® παρέχει στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συμβούλους προσαρμοσμένες επιχειρησιακές υπηρεσίες και τηλε-εκπαίδευση στον τομέα, της Υγιεινής & Ασφάλειας καθώς και της διασφάλισης Ποιότητας. Το PROMIS θα τους υποστηρίξει στη συμμόρφωση με τις σύνθετες νομικές, εμπορικές και κοινωνικές απαιτήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους.

Το PROMIS®είναι μια υπηρεσία που:

 • ενσωματώνει λύσεις για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος, της Υγείας & Ασφάλειας καθώς και της διασφάλισης Ποιότητας (EHS-Q).
 • υποστηρίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
 • υποστηρίζει τη συμμόρφωση με τον πελάτη και τις απαιτήσεις των προτύπων
 • προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • διευκολύνει τη σύνδεση με τους συμβούλους
 • είναι ευρωπαϊκή και πολύγλωσση

Η διάρκεια του έργου είναι 2,5 χρόνια, και ο προϋπολογισμός 5.280.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ICTPSP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Nostalgia Bits (2010)

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός social network διαχείρισης αναμνήσεων. Προϋπολογισμός του έργου €3.469.730 και διάρκεια έργου 36 μήνες. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου συγκεκριμένα προσωπικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τα βιώματα κάθε ηλικιωμένου ατόμου θα μπορούν να αναρτηθούν σε μια ιστοσελίδα και να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις άλλες γενιές, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση των χρηστών (ειδικά των υπερήλικων) της ίδιας γενιάς.

«DYNAMO: Dynamic Carpooling Service for People on the Move” (2010)

Από τον Ιούλιο του 2010 η ΑΤΛΑΝΤΙΣ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο «DYNAMO: Dynamic Carpooling Service for People on the Move” που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσω του προγράμματος Eurostars. Διάρκεια του έργου 29 μήνες. Στόχος του έργου DYNAMO είναι η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας διαμοιρασμού διαδρομών, η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει τους μη-τεχνολογικούς φραγμούς στην χρήση της, όπως είναι προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια μεταφοράς με αγνώστους, και η οποία θα παρέχεται τόσο σε επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και σε συμβατικές φορητές συσκευές. Η υπηρεσία θα επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να προσφέρει ή να ζητήσει τον διαμοιρασμό μιας διαδρομής κάνοντας χρήση του Η/Υ του ή του κινητού του τηλεφώνου, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία (διαδρομή, θέση χρήστη), έτσι ώστε να γίνει το «ταίριασμα» με τα αιτήματα ή τις προσφορές των άλλων χρηστών της υπηρεσίας.

Στα πλαίσια του έργου διαμορφώνονται:

 • Μια ασφαλής web υπηρεσία η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν, να αιτούνται και να προσφέρουν διαδρομές για κοινή χρήση, ενώ παράλληλα θα μπορούν να δημιουργούν λίστες προτιμώμενων χρηστών με τους οποίους θα μπορούν να μοιραστούν μια διαδρομή.
 • Μια ασύρματη εφαρμογή, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω φορητών συσκευών.
 • Μια αρχιτεκτονική υπηρεσίας, η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις καταγεγραμμένες απαιτήσεις των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει τα μη-τεχνολογικά εμπόδια, όπως είναι η ασφάλεια ενός ταξιδιού με αγνώστους, με την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των χρηστών.
 • Ένα «έξυπνο» σύστημα «ταιριάσματος» και συνδυασμού διαφορετικών τρόπων μετακίνησης.

Το έργο DYNAMO, είναι διάρκειας 30 μηνών και στην υλοποίηση του συμμετέχουν οι φορείς:

 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. (Ανάδοχος/Συντονιστής του έργου)
 • Integral Consulting R&D (Συνεργαζόμενος φορέας)
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας-Τομέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών (Υπεργολάβος)

«ATLAS: Applied Technology for Language Aided CMS” (2010)

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. συμμετέχει στη διεθνή κοινοπραξία του έργου «ATLAS: Applied Technology for Language Aided CMS” http://www.atlasproject.eu/atlas/project/en/index.html, του οποίου κύριος σκοπός είναι να διευκολυνθεί η πολύγλωσση δικτυακή ανάπτυξη, διατήρηση και διαχείριση περιεχομένου, ιδίως η συγγραφή, η διατήρηση εκδόσεων και η συντήρηση πολύγλωσσων ιστοσελίδων. Ειδικότερα, στα πλαίσια του έργου σχεδιάζεται και δημιουργείται μια online web υπηρεσία διαχείρισης πολυγλωσσικού περιεχομένου, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να δημοσιοποιούν τις προσωπικές τους εργασίες και κείμενα, προσφέροντας επιπλέον την δυνατότητα εντοπισμού παρόμοιων κειμένων και σε άλλες γλώσσες.

Το έργο ATLAS αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει για online υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών βασισμένων στην γλώσσα. Μηχανισμοί, όπως ο αυτόματος εντοπισμός σημαντικών λέξεων, φράσεων ή ονομάτων, η αυτόματη σύνοψη και κατηγοριοποίηση κειμένων, η μετάφραση κειμένων με την βοήθεια υπολογιστή, κ.α., μπορούν να διευκολύνουν την διαδικασία διαχείρισης ετερογενούς πολυγλωσσικού περιεχομένου καθώς και να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη, επιτρέποντας την καλύτερη πλοήγησή του μέσα στο περιεχόμενο. Το ATLAS, ενοποιεί αυτούς τους μηχανισμούς σε μια ενιαία πλατφόρμα, ενσωματώνοντας σε αυτή τις εξής 3 υπηρεσίες:

 • Το i-Publisher, το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό web εργαλείο για την δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση του περιεχομένου ιστοσελίδων.
 • Το i-Librarian, επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να δημοσιεύουν τις εργασίες τους, δίνοντάς τους παράλληλα την δυνατότητα να βρίσκουν παρόμοια κείμενα σε διαφορετικές γλώσσες καθώς και να εξάγουν τα πιο χρήσιμα κείμενα από μεγάλες συλλογές άγνωστων κειμένων.
 • Το EUDocLib, το οποίο θα αποτελεί μια ευρέως προσβάσιμη βιβλιοθήκη εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα παρέχει βελτιωμένη πλοήγηση και ευκολότερη πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα, στην γλώσσα του χρήστη.

 

Το έργο ATLAS, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ICT-PSP/CIP της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 και έχει διάρκεια 36 μήνες. Εκτός από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ, στη διεθνή κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν και οι εξής φορείς: Tetracom Interactive Solutions Ltd, Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin”, Institute of Technology and Development (Βουλγαρία), German Research Center for Artificial Intelligence, University of Hamburg-Research Group “Computerphilology” (Γερμανία), Institute of Computer Science-Polish Academy of Sciences (Πολωνία), “Alexandru Ioan Cuza” Yniversity of Iasi-Faculty of Computer Science (Ρουμανία), University of Zadar (Κροατία).

Υπηρεσίες Συμβούλου προς το Δήμο Καβάλας για το πρόγραμμα “FATE: FROM ARMY TO ENTERPRISE“» - South-Eastern Europe (2010)

Αντικείμενο του έργου είναι, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG IVC, η μετατροπή στρατιωτικών επιχειρησιακών μονάδων σε κέντρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • δράσεις προβολής του προγράμματος FATE
 • ανάλυση επιχειρηματικότητας της πόλης της Καβάλας
 • πολεοδομική και χωροταξική ανάλυση των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων
 • ανάλυση SWOT και αξιολόγηση των διαφορετικών επιλογών των στρατοπέδων
 • αναγνώριση θεσμικού πλαισίου και διαδικασιών για την αγορά – μεταβίβαση ιδιοκτησίας πρώην στρατοπέδων
 • ανάλυση κρατικών και περιφερειακών μέτρων προώθησης επιχειρηματικότητας
 • κατάρτιση στρατηγικής ανάπτυξης Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας
 • εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας επιχειρηματικού σχεδίου
 • μελέτη τροποποίησης πολεοδομικών και επιχειρηματικών σχεδίων του Δήμου για το υπό μετατροπή στρατόπεδο

MOB-IP: (Mobile Services Innovation Platform) (2009)

Αφορά την δημιουργία πλαισίου προηγμένων υποστηρικτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κινητής τηλεφωνίας, σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Tο ΜΟΒΙΡ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Europe INNOVA του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, και σκοπός του είναι να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη στο χώρο των κινητών υπηρεσιών και να ενδυναμώσει τις ευκαιρίες τους για ανάπτυξη και πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης και στις διεθνείς αγορές

Συμμετέχουν 9 φορείς από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία). Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Competitiveness and Innovation Program (CIP), για την πρωτοβουλία Europe Innova.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του έργου περιλαμβάνουν:

 • Τη διοργάνωση πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αξιακή αλυσίδα (value chain) του κλάδου όπου οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να:
 • Παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο και να πραγματοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one με εταιρείες venture capital και σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου.
 • Ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους μεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
 • Την αναγνώριση των αναγκών και υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων
 • Την καθοδήγηση και διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την εύρεση πόρων χρηματοδότησης
 • Τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρήσεων
 • Τη προώθηση κοινών τεχνολογικών πρακτικών (Standards)

Corallia: Υποστήριξη Cluster Μικροηλεκτρικής για την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 2009)

Κεντρικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή υποστήριξης στα μέλη του mi-Cluster ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα επιτυχούς εμπορικής εκμετάλλευσης των καινοτόμων ερευνητικών δραστηριοτήτων τους με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη σύλληψη της ιδέας, ως την εμπορευματοποίηση

NET-SHARE (Μάρτιος 2008)

Το έργο NET-SHARE σκοπεύει να δημιουργήσει ένα δίκτυο έμπειρων φορέων στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες ΤΠΕ και τις υπηρεσίες για τις ΜΜΕ.  Το δίκτυο θα παρέχει τις εμπειρίες που έχει αποκτηθεί, κυρίως κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των ΜΜΕ στο Πρόγραμμα eTEN, για τη στήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ευρείας και γρήγορης υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων στη μικροηλεκτρονική και τα ενσωματωμένα συστήματα.

MINT: (Ιανουάριος 2008)

Το έργο MINT το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci έχει σαν απώτερο στόχο την προσαρμογή, προώθηση, διάχυση και βελτίωση ενός προηγούμενου Εκπαιδευτικού Πακέτου Διαχείρισης Καινοτομίας στην Ευρώπη. Μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του εν λόγω έργου τα οποία και θα σχετίζονται με εργαλεία δημιουργικότητας και διαχείρισης καινοτομίας εντός των επιχειρήσεων. Τα εν λόγω σεμινάρια έχουν βασικό στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των στρατηγικών τους τοποθετήσεων και μελλοντικών πλάνων για περαιτέρω ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης.

Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ

Το έργο με τίτλο ‘Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ’  της ΓΓΕΤ της Πράξης ‘Μελέτες Αποτίμησης Ερευνητικής Πολιτικής’ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα’ υλοποιήθηκε από την  ένωση εταιριών Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. , Intrasoft International  Α.Ε. και Agilis Α.Ε. Στατιστικής και Πληροφορικής,

Σκοπός του έργου είναι η καταγραφή και αποτίμηση  της επίδρασης των παρακάτω Δράσεων Έρευνας-Τεχνολογίας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας: ΠΑΒΕΤ & ΠΑΒΕΤ-ΝΕ, Κοινοπραξίες ΕΤΑ, Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας , ΕΛΕΥΘΩ & Τεχνοκυψέλες, Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική (Clusters) και ΠΡΑΞΕ Φάση Β’, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης με απώτερο στόχο  την τροφοδότηση της ΓΓΕΤ με στοιχεία, συμπεράσματα και προτάσεις για τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων ΕΤΑΚ.  

LDA Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα LDA στοχεύει στην υλοποίηση σε μεγάλη κλίμακα και σε δοκιμαστικό κρεβάτι πραγματικής ζωής, καινοτόμων κινητών υπηρεσιών που βασίζονται στο πρόγραμμα COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης, από το GMES, http://www.copernicus.eu/) και στο GNSS Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης, http://www.gsa.europa.eu/) στην περιοχή της Αττικής, Ελλάδα. Η περιοχή της Αττικής είναι ένας ιδανικός χώρος για την επίδειξη του δυναμικού αυτού του είδους των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Η Αττική έχει την υψηλότερη συγκέντρωση της μεταποιητικής και εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος κόμβος των επικοινωνιών, με εγκαταστάσεις για την ταχεία μεταφορά πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Η περιφέρεια αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής εθνικής απασχόλησης και διαθέτει άφθονο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Διαθέτει επίσης πληθώρα αρχαίων μνημείων και τοποθεσιών, που προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η συγκέντρωση τόσο της οικονομικής δραστηριότητας όσο και του πληθυσμού στην Αττική έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη οικοδόμηση, ανεπαρκείς δημόσιες συγκοινωνίες, αύξηση της ανεργίας και της εγκληματικότητας κλπ., Καθώς και στην επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Το έργο υποστηρίζεται (ή συγχρηματοδοτείται) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμμαχίας βιομηχανιών κινητής τηλεφωνίας και κινητικότητας για την ανάπτυξη διαδηλωτών μεγάλης κλίμακας για την υποστήριξη των υπηρεσιών COPERNICUS (πρώην GMES) και του GNSS στην Ευρώπη.

Hellenic Mobile Cluster

Το Hellenic Mobile Cluster αναπτύχθηκε  υπό την αιγίδα του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας), αρχικά από εταιρείες, οι οποίες είναι  μέλη του Συνδέσμου, και συνεργαζόμενα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ο φορέας-αρωγός του Hellenic Mobile Cluster είναι η  εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. Βασικός σκοπός του Hellenic Mobile Cluster αποτελεί η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των μελών του, που οδηγούν σε διεθνή αναγνώριση και προώθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Αττικής αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, μία πολύ σημαντική επιδίωξη του cluster είναι η προσφορά  βοήθειας και υποστήριξης κατά το ξεκίνημα της ανάπτυξης νέων εταιρειών μελών του, καθώς και η συμβολή του στην εξωστρέφεια των υφιστάμενων. 

Συντονιστής του έργου EMMINVEST

Πρόγραμμα Διεθνών Επενδύσεων σε Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου Κινητών και Κινητικότητας (Mobile and Mobility)», Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκή Ένωση εταιριών του κλάδου κινητών και κινητικότητας (Mobile and Mobility) του CIP της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, 01/03/2012 – 28/02/2015, 2.143.760 €.

Το EMMINVEST επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των επενδύσεων σε επιχειρηματικές ΜΜΕ για την μετατροπή των υπηρεσιών του κλάδου των κινητών & κινητικότητας και των προϊόντων τους  σε μεγάλες, βιώσιμες και διεθνοποιημένες επιχειρήσεις τα επόμενα 5 χρόνια. Μερικοί από τους συγκεκριμένους στόχους που έχουν οριστεί για συγκεκριμένες εταιρείες αφορούν την αύξηση των πωλήσεων από κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε πάνω από 5 ή 25 εκατομμύρια ευρώ, την αύξηση του προσωπικού κάτω των 10 ατόμων σε πάνω από 50 ή 100, τη διεθνοποίηση των πωλήσεων και των δραστηριοτήτων της και ενδεχομένως την προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου μεταξύ 0,5 και 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Συμμετοχή στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,  έχει συνάψει συμφωνία με την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. για την υποστήριξη της στο πλαίσιο του έργο «TECHNOPOLIS-CERN BIC». Tο συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στην εκμετάλλευση και μεταφορά τεχνολογιών καθώς και της τεχνογνωσίας του Ε.Ο.Π.Ε. σε υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και στην καθοδήγηση αυτών (από την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.), στον εντοπισμό και στην αξιοποίηση των τεχνολογιών του Ε.Ο.Π.Ε. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει, ως προς την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ να συνεργαστεί, να υποστηρίξει την αποτίμηση των διαφόρων τεχνολογιών του CERN, καθώς επίσης να ενημερώνει για τις διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς επίσης και να παρέχει την υποστήριξή της σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδιασμού και εκπόνησης ερευνών αγοράς και τις υπηρεσίες της για την διαμεσολάβηση εύρεση χρηματοδότησης όπου και εάν αυτό απαιτείται.

Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος για Νανοτεχνολογίες και Νανοεπιστήμες.

Υλοποιήθηκε από 15/05/2009 έως 15/05/2011, συνολικού προϋπολογισμού 549.800 €, σε συνεργασία με την εταιρεία Inno AG.  Στην εν λόγω αξιολόγηση οι υπηρεσίες περιλάμβαναν την υποστήριξη της ΕΕ στη στρατηγική διαχείριση του προγράμματος μέσα από την αξιολόγηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων που  προέκυψαν από τις έρευνες ερωτηματολογίων, οι στατιστικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων όλων των χρηματοδοτούμενων και μη έργων σχετικών με Νανοτεχνολογίες και Νανοεπιστήμες που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2000-2006, η επιλογή των 100 καλύτερων πρακτικών σε θέματα Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστημών, καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών συστάσεων, ως μέρος της τελικής έκθεσης του έργου.

Εκ των υστέρων αξιολόγηση NMP (Νοέμβριος 2009)

Το έργο αφορά την αξιολόγηση και αποτίμηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του Πρώτου Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος για Νανοτεχνολογίες και Νανοεπιστήμες που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2000-2006. Η σημασία των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο: περίπου 24 δις Ευρώ εκτιμάται ότι επενδύονται σε νανοτεχνολογίες διεθνώς από τα οποία το ένα τέταρτο (περίπου 6 δις) επενδύονται σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάπτυξη του τομέα είναι πολύ σημαντική καθώς μέσα από το 6οΠρόγραμμα Πλαίσιο επενδύθηκαν περίπου 1,3 δις Ευρώ σε σχετικές έρευνες, μελέτες και έργα. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με μεγάλους ερευνητικούς φορείς και ειδικούς σε θέματα νανοτεχνολογιών του εξωτερικού. Η τελική μελέτη θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστημών που θα χρηματοδοτηθεί από το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Μελέτη σκοπιμότητας για τη συμμετοχή δημοσίων οργανισμών σε Ευρωπαϊκές τεχνολογικές δράσεις

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, μεταξύ άλλων, το 2010 και υλοποίησε εντός του έτους, την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την Ελληνική Ερευνητική Υποδομή Αυτόνομων Συστημάτων ARGO/GREEK ARGO για λογαριασμό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προϋπολογισμού €25.000. Το έργο περιελάμβανε την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τεχνολογιών του προγράμματος ARGO σε εγχώρια και διεθνή κλίμακα, τεχνολογικά ζητήματα μακροχρόνιων ερευνητικών σχεδίων και αναγκών, ανάδειξη ερευνητικών και επιχειρησιακών οφελών που προέκυψαν από την χρήση προϊόντων της παγκόσμιας υποδομής ARGO, τις επιχειρησιακές πτυχές από την χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας . Επίσης το έργο εξέταζε τη δυνατότητα σύναψης συνεργιών με ιδιωτικούς φορείς, τις χρηματοδοτικές πτυχές της ελληνικής υποδομής ΑΡΓΩ σε σχέση με την αρχική εγκατάσταση και την λειτουργία της υποδομής, τις δράσεις επικοινωνίας για την διάδοση και προαγωγή των δραστηριοτήτων της σε συμφωνία με τις αρχές και πολιτικές της Ευρωπαϊκής υποδομής EURO-ARGO. Επιπρόσθετα υλοποιήθηκε η επεξεργασία και η ανάλυση των επιχειρησιακών και οικονομικών παραμέτρων (χρηματοοικονομικά κόστη όπως συντήρηση και λειτουργία, υλικά, εξοπλισμός, στελέχωση, δημοσιότητα κλπ.), καθώς και ο προσδιορισμός των εκτιμώμενων οικονομικών οφελών, σε συνδυασμό με τον καθορισμό των δυνατοτήτων για χορηγίες και συνέργιες με διάφορους κυβερνητικούς φορείς  και με τη διενέργεια ανάλυσης των τρεχουσών και μελλοντικών επιστημονικών και κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων και οφελών.

Change2IT Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων ΤΠΕ στην Ευρώπη (Ιανουάριος 2002)

Το έργο Change2IT.com (μετονομασμένο πλέον σε Jobical.com), χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα eTEN και αναπτύχθηκε μέσω του έργου MultiTrain  που στόχος του ήταν η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα eCONTENT και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Το Jobical.com αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής στελέχωσης, το οποίο στοχεύει σε άτομα όλων των ειδικοτήτων με σκοπό να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κατάλληλες δουλειές σε όλους τους τομείς εργασίας, όπως επίσης και σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στους καταλληλότερους υποψήφιους. 

Στόχος του έργου είναι η πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας σε επιλεγμένες χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Κύπρο και Ρουμανία) για τον σχεδιασμό εμπορικής επέκτασης. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί επιχειρηματικό πλάνο, ανάλυση αγοράς σε κάθε χώρα, αναγνώριση τοπικών απαιτήσεων, μελέτες σκοπιμότητας και deployment plan, έτσι οι εταίροι εκτελούν εργαστήρια/workshops για αξιολόγηση από τους χρήστες.

Το Jobical.com παρέχει αυτοματοποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες και υποστήριξη σε υποψηφίους ως προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες εργασίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετούν κενές θέσεις εργασίας και να καθορίζουν τις απαιτούμενες δεξιότητες με παραμετροποιημένα κριτήρια, έτσι ώστε να δέχονται αιτήσεις από τους κατάλληλους υποψηφίους. Το Jobical.com τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τεχνολογιών και Μηχανικής (Euro-CASE) με τον τίτλο IST Prize Nominee 2005 για τον καινοτόμο χαρακτήρα του. 

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου MULTITRAIN το οποίο ανατέθηκε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία αποτελούσε και τον επικεφαλή εταίρο του έργου, από τη Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2001. Το έργο προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος e-Content και αξιολογήθηκε με άριστα από διεθνή ομάδα ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κερδίζοντας την χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο υλοποιήθηκε από 6 εταίρους από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστρία, Ιταλία), οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω:

Οργανισμός ΧώραΘέση 
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕλλάδαΕπικεφαλής Εταίρος
Πανεπιστήμιο του Twente – Faculty of Technology & Management – Department of Human Resources Ολλανδία Εταίρος
FH Joanneum Gmbh – Κέντρο Πολυμέσων και Μάθησης Αυστρία Εταίρος
Eidos Sistemi di Formazione Α.Ε. ΙταλίαΕταίρος 
Information Quality Systems Α.Ε. ΕλλάδαΕταίρος
CON7 Human Resources Instruments Ολλανδία Εταίρος

Μετά την ολοκλήρωση του έργου MULTITRAIN, η υπηρεσία Change2IT λειτούργησε δοκιμαστικά (Οκτώβριος 2003 – Σεπτέμβριος 2004), και από τον Σεπτέμβριο 2004 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της στην Ελλάδα.

VIP-NET (Virtual plant-wide management and optimisation of responsive manufacturing networks) (Ιανουάριος 2001)

Το έργο VIP-NET (Virtual plant-wide management and optimisation of responsive manufacturing networks) είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστική και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Competitive and Sustainable Growth – GROWTH) του 5ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Στο έργο, στο οποίο συντονιστής ήταν η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχαν δεκατέσσερις εταίροι από οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Οι εταίροι αυτοί είναι εταιρείες ανάπτυξης βιομηχανικού λογισμικού, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και παραγωγικές εταιρείες.

Το αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου μεθοδολογιών, αλγορίθμων και υπολογιστικών εργαλείων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία σύγχρονων δικτύων κατασκευής και μεταποίησης, καθώς επίσης και ολόκληρων αλυσίδων προμηθειών, ικανοποιώντας έναν αριθμό ταυτόχρονων στόχων και περιορισμών βιωσιμότητας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο βαθμό ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας. Στη διάρκεια του έργου ερευνήθηκαν οι κατάλληλοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για την επίλυση των πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων που σχετίζονται με αυτήν. Επιπλέον αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό εργαλείο με σκοπό να υποστηρίξει όλη τη σχεδιαστική και κατασκευαστική δραστηριότητα. Ένας αριθμός πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε για να επιδείξει το δυναμικό και την εφαρμοσιμότητα της ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και των εργαλείων.

Αποτίμηση του σημαντικού έργου του Ιδρύματος «Άσυλο του Παιδιού»

Το Άσυλο του Παιδιού είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που με έτος ίδρυσής το 1919,  ο οποίος εστιάζει στην παροχή και κάλυψη βασικών αναγκών (στέγαση, φαγητό, ανάπαυση κλπ.) καθώς και στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων. Το Άσυλο του Παιδιού προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Το έργο της Ατλαντίδας σχετίζεται με την αξιολόγηση του έργου που έχει καταβάλει η φιλανθρωπική οργάνωση από την ημερομηνία ίδρυσής της έως και σήμερα. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών και απεκάλυψε τις σημαντικότερες ημερομηνίες και γεγονότα.

>Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει δύο εκθέσεις σχετικά με την αποτίμηση της συγκεκριμένης εργασίας που πραγματοποιείται στις δύο εγκαταστάσεις που διατηρεί αρχικά ο οργανισμός σε σχέση με τους συγκεκριμένους αρχικούς στόχους τους, τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν και με ποια συγκεκριμένα μέτρα. Συγκεκριμένα, οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση του κατασκευαστικού έργου και για τις δύο τοποθεσίες (κτίρια, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προϋπολογισμό έργου, χρηματοδότηση) και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησής τους. Θα ακολουθήσει ανάλυση αντίκτυπου του έργου, προκειμένου να επαληθευτούν τα αποτελέσματα για όσους συμμετέχουν άμεσα καθώς και οι επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα του οργανισμού χρησιμοποιώντας ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.

Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου του «Μουσείου Φωτογραφίας “ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΚΜΚΕΡΗΣ» 2018-2028»

H  ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το προσωπικό ανέλαβε την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Μουσείου Φωτογραφίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ» το οποίο έχε ως σκοπό την επικαιροποίηση  της αποστολής του Μουσείου, την εισαγωγή ενός μακροπρόθεσμου οράματος καθορίζοντας στόχους που θα θέσει το Μουσείο για το μέλλον. Αποτελεί ένα ζωντανό έγγραφο το οποίο θα αξιολογείται και θα ενημερώνεται διαρκώς μέσα στο χρόνο.   Το στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει έναν οδικό χάρτη στη χάραξη πολιτικής των δραστηριοτήτων του Μουσείου για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Βραβευμένο Έργο Σημαία το ΕΣΠΑ Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο: «Άνω Μαγνήτων Νήσοι»

Το Βραβευμένο Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης µε τίτλο: «Άνω Μαγνήτων Νήσοι»  https://anomagnitonnisoi.eu/ στοχεύει στην αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µε ταυτόχρονη αειφόρως διατηρούµενη περιβαλλοντική αναβάθµιση των νήσων Αλοννήσου, Σκοπέλου και λοιπών βραχονησίδων των Βορείων Σποράδων. Η συγκεκριµένη µειονεκτούσα νησιωτική περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, µε υψηλή οργανισµική, γενετική και οικολογική ποικιλότητα, καθώς και σηµαντικής αξίας ενάλιο αρχαιολογικό πλούτο. Η υψηλή αξία της βιοποικιλότητας της περιοχής ενισχύεται από την ύπαρξη πολλών ενδηµικών ειδών, καθώς και από την παρουσία απειλούµενων θηλαστικών, όπως η µεσογειακή φώκια, µοναδικών στον κόσµο. Επίσης η παρουσία του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ), που στοχεύει στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσική κληρονοµιά και πολύτιµος εθνικός φυσικός πλούτος, αποτελεί µια ακόµα σηµαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης. Η επίτευξη µιας βιώσιµης και αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης µε δηµιουργία ενός καινοτόµου σε παγκόσµιο επίπεδο τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα στηρίζεται στα µοναδικά εντόπια χαρακτηριστικά και θα συνδυάζει την in situ τεκµηρίωση και προβολή των περιβαλλοντικών και ενάλιων αρχαιολογικών θησαυρών της περιοχής, αποτελεί επιθυµία των κατοίκων της νησιωτικής αυτής µειονεκτικής περιοχής. Σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα του Αρχιπελάγους θεωρείται και η δυνατότητα εκµετάλλευσής του για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καταδυτικού τουρισµού. 

Σύμβουλος του νεοσύστατου Συνεργατικού Σχηματισμού Technopolis AI Cluster

Στο πλαίσιο του προγράμματος  Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με τίτλο δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα η Ατλαντίς Συμβουλευτική έχει αναλάβει την εκπόνηση και συγγραφή της συγκεκριμένης μελέτης και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη και συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος της μελέτης της οικονομοτεχνικής μελέτης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και από τη δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα».