Ενίσχυση υφισταμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Ενίσχυση επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επιχορήγηση έως 1.000.000€.

Η Δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών ΜμΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής. Η Δράση στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ για την κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 MWh και για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου διατίθεται Δημόσια Δαπάνη έως 25.000.000€. 

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 έτη και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν τουλάχιστον πέντε κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.

Ποιο είναι το όφελος για τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έως 1.000.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποιες είναι οι Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

Οι κατηγορίες δαπανών έχουν ως εξής:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού: έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Πώς να συμμετάσχετε στη Δράση

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει στις 22 Απριλίου 2024 έως τις 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Η τελική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης προκύπτει από το βαθμό της οικονομικής προσφοράς με μέγιστη τελική βαθμολογία το 100.

Διαβάστε περισσότερα για τη Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και δημιουργία επιχειρήσεων, είναι δίπλα σας στηρίζοντας τα επενδυτικά σας σχέδια.

Ολοκληρωμένη ενημέρωση


    Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.