Υποστήριξη της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων

4

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι συνήθως μια περίπλοκη διεργασία που συνίσταται να υποστηρίζεται από έναν αξιόπιστο και εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχει αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο με επιτυχία για χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, παρέχοντας μία συνολική υπηρεσία που περιλαμβάνει:

  • Την εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας για τις διαδικασίες ορθής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Την τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και συμπλήρωση του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης (εκθέσεις προόδου, τροποποιήσεις, κλπ.)
  • Την εκπροσώπηση της εταιρείας στην επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος.
  • Τον μακροσκοπικό, δειγματοληπτικό έλεγχο των εκδιδόμενων παραστατικών υλοποίησης του έργου.
  • Την παρουσία των στελεχών της Ατλαντίδος στις επιτόπιες αυτοψίες και ελέγχους.