Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022 – Ποια επενδυτικά σχέδια μπορούν ενταχθούν

atlantis_2_2

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 στοχεύει στην επίτευξη ολοκληρωμένης και συστηματικής παρέμβασης στο σύνολο των κλάδων και τομέων της οικονομίας, με ορατά οφέλη στο οικονομικό πεδίο, στην περιφερειακή σύγκλιση και στην κοινωνική συνοχή.

Δίνει κίνητρα με σκοπό την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ενημερωθείτε άμεσα από επενδυτικό σύμβουλο καλώντας το 2310531000 ή το 2106563800

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προσφέρει:

 • Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων έως και 75%. 
 • Ενίσχυση νέων κατηγοριών δαπανών.
 • Ενίσχυση ειδικών φορολογικών κινήτρων. 
 • Ενίσχυση επενδύσεων στην Ελληνική επικράτεια με κύρια έμφαση στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, ορεινές, νησιωτικές και παραμεθόριες, καθώς και σε αυτές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
 • Προσπάθεια ενίσχυσης μίας οργανωμένης δομής της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας δίνοντας επιπλέον κίνητρο επιχορήγησης για εγκατάσταση των μονάδων σε οργανωμένες περιοχές Β.Ι.Π.Ε. ή Ε.Π..
 • Ένταξη ιδιωτών ορκωτών ελεγκτών στην διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.
 • Ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων.
 • Στόχευση στην  αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση τη συγκράτηση της φυγής των νέων επιστημόνων (brain drain), ενισχύοντας παράλληλα την εκπαίδευση του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναμικού. 
 • Καθιέρωση σταθερού χρονικά κύκλου ενεργοποίησης των καθεστώτων.
 • Απλοποιημένες και ταχύτερες διαδικασίες  υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Στόχος η υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και ένταξη στο ανάλογο καθεστώς, να μην ξεπερνούν τις 60 ημέρες.
 • Μείωση της γραφειοκρατίας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου της προόδου υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων και των εκταμιεύσεων των ενισχύσεων.

Νέα καθεστώτα

Έως 10εκ.ανά έργο

Έως 75% επιδότηση

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις παρακάτω νέες κατηγορίες:

Ο επενδυτής δύναται να επιλέξει το καθεστώς ενίσχυσης που συμβαδίζει με τις ανάγκες και το επιχειρηματικό του σχέδιο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις αυτού. Ορισμένες κατηγορίες ταυτίζονται με συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων», ενώ άλλες κατηγορίες όπως ο «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» είναι συμβατές με τους περισσότερους  επιλέξιμους τομείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στην ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Η σημαντικότερη καινοτομία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου εντοπίζεται στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν διαθέτουν τον χαρακτήρα μια ολοκληρωμένης επένδυσης, αλλά ενισχύονται αποκλειστικά για ειδικές κατηγορίες δαπανών.

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €1.000.000.
 • Μεσαίες επιχειρήσεις  στο ποσό των €500.000.
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000.
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000
 • Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «Νέo Επιχειρείν»

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται σε ποσοστά επί των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως παρουσιάζονται στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το Καθεστώς Ενίσχυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Οι τρεις (3) πρώτες ενισχύσεις παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη (4η) παρέχεται αυτοτελώς.

Η οικονομική συμμετοχή του επενδυτή καλύπτεται είτε με ιδιωτικά κεφάλαια, είτε με τραπεζικό δανεισμό.

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:

 • Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).
 • Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.).
 • Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
 • Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
 • Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
 • Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.
 • Δαπάνες Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία για Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Δαπάνες για Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Δαπάνες για  Συμπαραγωγή Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
 • Δαπάνες για Εγκατάσταση Αποδοτικών Συστημάτων Τηλεθέρμανσης και Τηλεψύξης.
 •  Δαπάνες για Αποκατάσταση  Μολυσμένων Χώρων.
 • Δαπάνες για Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων.
 • Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Δαπάνες για Συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εμπορικές Εκθέσεις.
 • Επενδυτικές Δαπάνες για Εργαζόμενους σε Μειονεκτική Θέση.

Εισάγονται βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης ή εντός τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Περιφέρειες

Περιοχές

Μέγιστη Ένταση Περιφερειακών Ενισχύσεων

(NUTS2)

(NUTS 3)

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο

Βορείου Αιγαίου

60%

70%

80%

Νότιο Αιγαίο

Νοτίου Αιγαίου

40%

50%

60%

Κρήτη

Κρήτης

50%

60%

70%

Ανατολική Μακεδονία – Θράκης

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

50%

60%

70%

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρικής Μακεδονίας

50%

60%

70%

Δυτική Μακεδονία

Δυτικής Μακεδονίας

40%

50%

60%

Ήπειρος

Ηπείρου

50%

60%

70%

Θεσσαλία

Θεσσαλίας

50%

60%

70%

Ιόνια Νησιά

Ιονίων Νήσων

40%

50%

60%

Δυτική Ελλάδα

Δυτικής Ελλάδας

50%

60%

70%

Στερεά Ελλάδα

Ευρυτανίας

50%

60%

70%

Στερεάς Ελλάδας

40%

50%

60%

Πελοπόννησος

Πελοποννήσου  (δεν περιλαμβάνει από την Αργολίδα – Αρκαδία τους Δήμους της Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της Τρίπολης και από τη Λακωνία - Μεσσηνία το Δήμο Οιχαλίας )

40%

50%

60%

Πελοποννήσου εν μέρει (περιλαμβάνει από την Αργολίδα – Αρκαδία τους Δήμους της Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της Τρίπολης και από τη Λακωνία - Μεσσηνία το Δήμο Οιχαλίας )

50%

60%

70%

Αττικής

Δυτικός Τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική,

25%

35%

45%

Πειραιάς/ Νήσοι

25%

35%

5%

 • Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.  
 • Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
 • Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης σε ποσοστό 60% για την περιφερειακή ενότητα Έβρου και 30% για τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε 40% και 70% αντίστοιχα.
 • Στις μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιοχές της Αττικής οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ολοκληρωμένη Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν στον Νέο αναπτυξιακό και τους τρόπους που μπορείτε να ωφεληθείτε

Ενδιαφέρομαι να ενημερωθώ

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. και οι ακόλουθοι:

α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σ’ αυτή, ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.
β. Η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση.

β. Η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν από την αγορά.

Κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (L 393) (άρθρο 2 παρ. 50 Γ.Α.Κ.).

Το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν στην επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση (άρθρο 2 παρ. 50 Γ.Α.Κ.).

Για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (L 154) (αρ. 14 παρ. 13 Γ.Α.Κ.).

Το συνολικό ποσό που συνιστά το μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών του παρόντος.

Όσες δαπάνες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών.

 Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, εκφρασμένο ως ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων (άρθρο 2 παρ. 26 Γ.Α.Κ.).

Κάθε μέτρο που πληροί όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η Συνθήκη») (άρθρο 2 παρ. 1 Γ.Α.Κ.).

Μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενισχυόμενη εγκατάσταση). Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (άρθρο 2 παρ. 61 Γ.Α.Κ.).

Οι περιφερειακές ενισχύσεις που ορίζονται στα άρθρα 13 και 14 του Γ.Α.Κ. που χορηγούνται για αρχική επένδυση ή για επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της περ. 14 (άρθρο 2 παρ. 41 Γ.Α.Κ.).

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε μη περιφερειακού χαρακτήρα επενδυτικά σχέδια ή επενδυτικές δαπάνες.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του ΓΑΚ (άρθρο 2 παρ. 2 του Γ.Α.Κ.). Όσες επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στην έννοια των ΜμΕ θεωρούνται μεγάλες.

H επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μια από τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 18 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ..

Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση για ένα
(1) έτος, δηλαδή για τριακόσιες (300) ημέρες, με απασχόληση οκτώ (8) ωρών ανά ημέρα εργασίας, υπολογίζεται ως μία (1) ΕΜΕ.

Κατάλογος των περιοχών που έχουν οριστεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ορίζονται τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που δύνανται να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις στις περιφέρειες της Χώρας.