Ταμείο Ανάκαμψης – Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης - Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος χρηματοδότησης

Businessman plan graph growth and increase of chart positive indicators in his business

Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 σκοπεύει να οδηγήσει σε έναν θεμελιώδη οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό για την χώρα μας,  επιδρώντας καταλυτικά στην οικονομική δραστηριότητα, στις τεχνολογίες και στους θεσμούς. Ο στόχος που έχει τεθεί από την κυβέρνηση είναι η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 7% και η δημιουργία 180.000-200.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2026. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 2.0  πρόκειται να εκταμιευθούν ευνοϊκά δάνεια ύψους 12,72 δις ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις και αναμένεται να κινητοποιήσουν 31,8 δις ευρώ

Καινοτομίες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Καινοτομία του νέου μοντέλου αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί η χορήγηση των κεφαλαίων προς τον ιδιωτικό τομέα από τις τράπεζες, και όχι από το κράτος.  Με βάση τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρόκειται να διαμορφωθούν  τρία κανάλια διανομής δανείων για επενδύσεις άνω του 1 εκ. Ευρώ.

 • Οι εμπορικές τράπεζες: χρηματοδότηση  μικρών, μεσαίων και μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων.
 • Τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:  όπως η EBRD, τα οποία θα χρηματοδοτούν μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις
 • Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων: Δημιουργία Fund-of-Funds (FoF) για τη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου στοχεύοντας στις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς.

Τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής τα «Δάνεια Τ.Α.Α.») θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα ανέρχεται, κατ’ ελάχιστον, σε ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Η Ίδια Συμμετοχή δύναται να καλύπτεται με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα

ή/και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και με εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση, αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης θα καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών, κατά περίπτωση. Το επιτόκιο χορήγησης των Δανείων Τ.Α.Α. θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το Χρηματοδοτικό Σχήμα των επενδύσεων που δύνανται να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Τ.Α.Α.

 • Φυσικό ή νομικό Πρόσωπο σε Ελλάδα ή/και εξωτερικό.
 • Αποδεκτές από την Τράπεζα μορφές ίδιας συμμετοχής – περιορισμός της εισφοράς σε είδος έως το 10% του προϋπολογισμού επένδυσης.
 • Ίδια συμμετοχή τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Δάνειο Συγχρηματοδότησης με όρους σύμφωνους με τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια και την πιστοδοτική αξιολόγηση.
 • Παροχή χρηματοδότησης τουλάχιστον 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης με Δάνειο Συγχρηματοδότησης.
 • Το ποσοστό συμμετοχής του δανείου Τ.Α.Α. στο χρηματοδοτικό σχήμα καθορίζεται ανάλογα με τον Πυλώνα.
 • Το Δάνειο Τ.Α.Α. μπορεί να είναι κάθε τύπου περιλαμβανομένων ομολογιακών δανείων.
 • Χορήγηση δανείου Τ.Α.Α. έως 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Α.Α.

 1. Πράσινη μετάβαση

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός

3. Καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη

4. Οικονομίες κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

5. Εξωστρέφεια

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ Τ.Α.Α.

Σκοπός

Υλοποίηση επιλέξιμου προϋπολογισμού επένδυσης.

Διάρκεια

Καθορίζεται στην δανειακή σύμβαση τράπεζας-επενδυτή.

Περίοδος Διαθεσιμότητας Πόρων Τ.Α.Α.

Έως 31/08/2026 Η ακριβής περίοδος διαθεσιμότητας θα καθορίζεται από την Τράπεζα σε συνεργασία με τον Επενδυτή.

Εκταμιεύσεις

Εφάπαξ ή πολλαπλές ανάλογα με την επένδυση.

Ελάχιστο Επιτόκιο

0,35% : Τρέχον ελάχιστο, βάσει Υπουργικής Απόφασης που αναμένεται & ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.

Περίοδος Χάριτος

Καθορίζεται στη δανειακή σύμβαση τράπεζας-επενδυτή.

Αποπληρωμές / Προπληρωμές

Σύμμετρη ικανοποίηση (pari passu) με Δάνειο Συγχρηματοδότησης.

Εξασφαλίσεις

Εμπράγματες & Ενοχικές εξασφαλίσεις – Σύμμετρη ικανοποίηση (pari passu) με Δάνειο Συγχρηματοδότησης.

Υποχρεώσεις, Γεγονότα Καταγγελίας, Προϋποθέσεις Έκδοσης

Ανάλογα με τη φύση της επένδυσης, κατά την κρίση της Τράπεζας καθώς και βάσει υποχρεώσεων monitoring που προβλέπει το Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εν λόγω Πρόγραμμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το Τ.Α.Α. είναι οι εξής:

 • Αγορά, διαμόρφωση και χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι σχετίζεται άρρηκτα με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
 • Αγορά/κατασκευή και χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) κτιρίων.
 • Αγορά/κατασκευή και χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) εξοπλισμού.
 • Αγορά/κατασκευή και χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) μεταφορικών μέσων.
 • Αγορά/κατασκευή και χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές) άυλων στοιχείων ενεργητικού.
 • Μισθολογικό κόστος συνδεδεμένο με την επένδυση.
 • Μετακινήσεις και εξοδολόγια.
 • Υπηρεσίες τρίτων.
 • Αναλώσιμα.
 • Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.).
 • Κόστος κεφαλαίων.
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.).
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες της επένδυσης.

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Α.Α.

Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τον δανεισμό μέσω του Τ.Α.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με την αξιοποίηση επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του Τ.Α.Α. καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Α – Επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης

Αξιοποίηση επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), τουλάχιστον σε ποσοστό20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

20%

40%

50%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου Τ.Α.Α. επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού

Σχεδίου.

30%

40%

50%

Β – Επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού

Αξιοποίηση επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον σε ποσοστό 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

10%

20%

40%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου Τ.Α.Α. επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού Σχεδίου.

30%

40%

50%

Γ – Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης και ταυτόχρονα αξιοποίηση ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης τουλάχιστον σε ποσοστό 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

10%

20%

40%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου Τ.Α.Α. επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού Σχεδίου.

30%

40%

50%

Δ – Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Υφιστάμενη ή νέα συνεργασία, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.

Υφιστάμενες

Συνεργασίες

Νέες συνεργασίες και εξαγορές/ συγχωνεύσεις

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου Τ.Α.Α. επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού Σχεδίου.

30%

40%

Η ποσόστωση του δανείου από τον πυλώνα υπολογίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου, εφόσον τεκμαίρεται η υφιστάμενη ή νέα συνεργασία, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.

Ε – Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας

Ύπαρξη :

1. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας).

2. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Εναλλακτικά:

1. Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία τριετίας).

2. Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

15%

30%

45%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου Τ.Α.Α .επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

30%

40%

50%

Στον πυλώνα αυτόν περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών. Η ποσόστωση δανείου Τ.Α.Α. επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Η ποσόστωση του δανείου από τον πυλώνα υπολογίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου, εφόσον τεκμαίρεται η ύπαρξη υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας του επενδυτή ή εναλλακτικά η πρόβλεψη προϋπολογισμού εξαγωγών στο Ε/ Σ. Το ποσοστό της εξαγωγικής δραστηριότητας (υφιστάμενης ή προβλεπόμενης) καθορίζει την ποσόστωση του δανείου Τ.Α.Α.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνες, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%). Στην περίπτωση που ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ή εξωστρέφειας, λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση Δανείου Τ.Α.Α. στο τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται σε τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) {(Ποσοστό Α+ Ποσοστό Β+ Ποσοστό Γ+ Ποσοστό Δ) ≥ 30%}.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

+302310 531000

+302310 552265

info@atlantisresearch.gr

Συνημμένη περίληψη

Download