Πρακτική GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Στέλιου Καζαντζίδη 47, Τ.Κ.57001, Πυλαία) με ΑΦΜ 082926167, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «η εταιρία») , στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25.05.2018 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει διά της παρούσης ενημέρωση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΔΠΧ») και τα δικαιώματα σας, ως υποκειμένων αυτών. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των ΔΠΧ.

Η παρούσα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε συμβατική ή συναλλακτική σχέση με την εταιρία, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα τους, όπως. π.χ. πελάτες, προμηθευτές, νόμιμους εκπροσώπους αυτών, ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, εκπροσώπους νομικών προσώπων.

Η εταιρία, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό καθεστώς, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή τήρηση του αρχείου ΔΠΧ, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να διασφαλίσει και να προστατεύει με κάθε πρόσφορο μέσο την επεξεργασία των ΔΠΧ από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή κάθε άλλου είδους αθέμιτη επεξεργασία τους.

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από την υπηρεσία ή το έργο που έχει ανατεθεί ή συμφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, από την κατά περίπτωση συμβατική σχέση που μας συνδέει με το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις έννομες υποχρεώσεις που μας επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, τα έννομα συμφέροντα που μας χορηγεί, καθώς και από τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου κατά περίπτωση.

Υπόκεινται δε, σε επεξεργασία εντός των ρητά καθορισμένων σκοπών, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού και της περιόδου αποθήκευσης, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και εντός του πλαισίου της αναγκαιότητας και αναλογικότητας που διέπει κάθε πράξη επεξεργασίας. Διασφαλίζεται, παράλληλα, η εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας προς συμμόρφωση με το άνω σύστημα αρχών, καθώς και η περιοδική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • παρέχει μία επισκόπηση του σκοπού, του είδους, της διαδικασίας και του τρόπου με τον οποίο η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα σας σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο και τον ΓΚΠΔ
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες ή είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι/εντολοδόχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι νομικών ή φυσικών προσώπων τα οποία αποτελούν υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες ή συνεργάτες ή προμηθευτές, σε δυνητικούς εργαζομένους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που κατόπιν συγκατάθεσης ή άλλης έννομης σχέσης τα προσωπικά του δεδομένα έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή μας.
 • αφορά εν ενεργεία σχέση με τα άνω πρόσωπα, αλλά και το χρονικό διάστημα επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων εξ αυτής ή το κατά περίπτωση οριζόμενο από το νόμο
 • περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνεται γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλα τρίτα πρόσωπα (για παράδειγμα, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους συνεργάτες για την παροχή κάποιας υπηρεσίας κ.α.)

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ΓΚΠΔ, με ενδεικτικά αναφερόμενες τις εξής:

➢ ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων»), ήτοι πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

➢ ως «επεξεργασία ΔΠΧ» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε ΔΠΧ ή σε σύνολα ΔΠΧ, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

➢ ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- όταν οι σκοποί και ο τρόπος επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους , ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 1. Στοιχεία Εταιρίας

Η «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», είναι εγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εταιρικού τύπου Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1992. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη 47 Τ.Κ. 57001 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και e-mail: info@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ΔΠΧ της εταιρίας μας έχει οριστεί ο Γρηγόριος Καλαμακίδης και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του είναι: διεύθυνση: Στέλιου Καζαντζίδη 47, Τ.Κ. 57001, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 107,  Πυλαία Θεσσαλονίκης και email: info@atlantisresearch.gr

Στις άνω ταχυδρομικές και διευθύνσεις υποβάλλονται κάθε είδους έγγραφα αιτήματα, όπως προβλέπονται στην παρούσα, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή (αυτοπροσώπως από το ίδιο το υποκείμενο των ΔΠΧ είτε με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο)

2.Προσδιορισμός ΔΠΧ και Πηγών Συλλογής Τους

Η εταιρία επεξεργάζεται ΔΠΧ, τα οποία υποβάλλονται από εσάς ή νόμιμους εκπροσώπους σας και τα οποία είναι αναγκαία και απαραίτητα για την σύναψη, διατήρηση και εκτέλεση των συμβατικών και συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν, υφισταμένων ή μελλοντικών, ανάλογα με τα εκάστοτε συμφωνηθέντα (έργα ή υπηρεσίες) και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα ΔΠΧ που παρέχετε στην εταιρία πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή, αλλιώς να επικαιροποιούνται άμεσα, με δική σας επιμέλεια, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε κρίνεται απαραίτητο στα πλαίσια της σχέσης σας με την εταιρία. Συγκεκριμένα:

➢ Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τους (υφιστάμενους ή δυνητικούς) πελάτες μας ή τρίτα πρόσωπα αυτοπροσώπως ή μέσω του εκπροσώπου τους ή μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας μας, όπως την ιστοσελίδα μας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή άλλης έννομης σχέσης μας μαζί τους.

➢ Επίσης, στα πλαίσια της σύμβασης που συνάπτεται με εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, απαραίτητα για την σύναψη και εκτέλεση της σύμβαση, όπως νόμος ορίζει.

Αν είστε υποψήφιος πελάτης ή αντισυμβαλλόμενος (π.χ. υποψήφιος προμηθευτής, συνεργάτης, υπεργολάβος κτλ) ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/εντολοδόχος ή πραγματικός δικαιούχος νομικού ή φυσικού προσώπου που είναι υποψήφιος πελάτης, τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν: Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, Α.Φ.Μ., τίτλοι σπουδών, άδειες ασκήσεως του επαγγέλματος και άλλα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας, πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω ΔΠΧ είναι η δέουσα, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, για την έναρξη, εκτέλεση και διατήρηση της μεταξύ μας συμβατικής ή συναλλακτικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεχόμενη αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν ενδέχεται να επιφέρει αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της σχέσης σας με την εταιρία.

2α. Ειδικές κατηγορίες ΔΠΧ

Η εταιρία δεν επεξεργάζεται κανενός είδους ειδική κατηγορία ΔΠΧ. Συνεπώς δεν γίνεται καμία επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη γενετήσια ζωή ή τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό, εκτός εάν δοθεί ρητή προς τούτο συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρία δεν επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τα παιδιά ή άλλες ευαίσθητες ομάδες.

 1. Υποχρέωση Παροχής ΔΠΧ

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μία επιχειρηματική σχέση ή άλλη σχέση συνεργασίας μαζί σας, θα πρέπει να μας παρέσχετε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την έναρξη και εκτέλεση μιας επιχειρηματικής σχέσης ή συνεργασίας και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Πρέπει, επομένως, να μας χορηγήσετε τα αναγκαία στοιχεία της ταυτότητας/διαβατηρίου σας και να καταγράψετε τα απαραίτητα ενόψει της σύμβασης στοιχεία αυτών, τη διεύθυνσή σας, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. σας, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία εκ του νόμου και εκ της φύσεως της σχετικής σύμβασης απαραίτητα για την σύναψη και την ομαλή εκτέλεσή της.

 1. Νομική Βάση Επεξεργασίας ΔΠΧ

Όπως αναφέρθηκε πριν, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με τις αρχές του ΓΚΠΔ και του εγχώριου δικαίου, για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

Α. Για την σύναψη και εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας χορηγείτε στα πλαίσια των συμβατικών μας σχέσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών, αλλά και για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλει ο Νόμος (φορολογική, ασφαλιστική και άλλου είδους νομοθεσία) και η ανάγκη εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης του σκοπού της σύμβασης.

Β. Για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια έννομων υποχρεώσεων μας, οι οποίες απορρέουν από τους εφαρμοστέους σχετικούς νόμους (φορολογικούς, εργατικούς και λοιπούς), καθώς και απαιτήσεις κανονιστικών/νομικών διατάξεων.

Γ. Για λόγους προστασίας εννόμων συμφερόντων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή τρίτους. Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν εύλογο επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας ή όταν υφίσταται σκοπός προστασίας της ιδιοκτησίας της εταιρίας, της φήμης και της επαγγελματικής της υπόστασης και αποτροπής εγκληματικών πράξεων εις βάρος αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, διασφαλίζεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των ΔΠΧ και η επεξεργασία αυτών ,με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση, με βάση τις αρχές του ΓΚΠΔ και με σεβασμό στην αναγκαιότητα και αναλογικότητα.

Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων αποτελούν τα εξής:

 • Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες.
 • Μέσα και διαδικασίες τα οποία αναλαμβάνουμε να διασφαλίσουμε για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών ενεργειών, την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, τους ελέγχους αποδοχής πρόσβασης και τα μέτρα κατά των παραβιάσεων.
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (σύστημα βιντεοεπιτήρησης – βιντεοπαρακολούθησης), π.χ. για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και την προστασία της ιδιοκτησίας μας.
 • Μέτρα για την διαχείριση των επιχειρήσεων και για την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Διαχείριση κινδύνων της εταιρίας

Δ. Κατόπιν συγκατάθεσης

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη νόμιμη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και απορρέουν από τη συμβατική σχέση που μας συνδέει), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεσή αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται, ενώ η υποβολή του αιτήματος δεν επιβάλλει τη συμμόρφωση με αυτό, εάν προέχει άλλος υπέρτερος νομικός λόγος.

4Α. Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των ΔΠΧ σας αφορά:

 • Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών και συμβατικών σας σχέσεων με την εταιρία, την ορθή εκτέλεση αυτών, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων συμβατικών της δικαιωμάτων.
 • Την καταχώρηση, καταγραφή, αρχειοθέτηση και ικανοποίηση των πάσης φύσης αιτημάτων και παραπόνων προς την εταιρία μας, τα οποία υποβάλλονται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, είτε προφορικά (τηλεφωνικώς δια μέσου του τηλεφωνικού μας κέντρου), για την κατάρτιση συναλλακτικών ή συμβατικών σχέσεων και για λόγους προστασίας αυτών
 • Την αναβάθμιση των παρεχόμενων από την εταιρία υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων με αυτήν, υπό τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.
 • Την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας, οι οποίες πηγάζουν από το ισχύουν νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις).
 • Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας, τα οποία συνδέονται ενδεικτικά με: τη διεκδίκηση των εννόμων αξιώσεών της ενώπιον αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής ή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, την πρόληψη διωκόμενων πράξεων, την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων, τη φυσική ασφάλεια και την προστασία προσώπων, περιουσίας και ιδιοκτησίας.
 1. Αποδέκτες ΔΠΧ

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών/κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να δοθούν σε διάφορα τμήματα της εταιρίας ή παρόχων υπηρεσιών ή προμηθευτών που άπτονται της αναγκαιότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το αντίστοιχο συμβατικό/κανονιστικό πλαίσιο, έναντι των οποίων έχουν ληφθεί οι αναγκαίες προβλέψεις για την προστασία και σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας. Όλα τα τρίτα πρόσωπα, στα οποία κοινολογούνται τα ΔΠΧ, αναλαμβάνουν να τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας και να λειτουργούν με γνώμονα την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο και τις αρχές του ΓΚΠΔ. Ομοίως δεσμεύονται και όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις, οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι:

 • Επιχειρήσεις προς τις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αναθέσει, εν μέρει ή εν όλω, την για λογαριασμό αυτού εκτέλεση της επεξεργασίας των ΔΠΧ και οι οποίες έχουν αναλάβει δέσμευση εμπιστευτικότητας προς την εταιρία, είτε στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης, η οποία καθορίζει το αντικείμενο, τον σκοπό, τη διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των προς επεξεργασία ΔΠΧ και τα δικαιώματα της εταιρίας ή στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσης αυτών προς τήρηση εμπιστευτικότητας, όπως, ενδεικτικά το συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο.
 • Διαβίβαση επιβαλλόμενη για την έναρξη μίας συναλλακτικής ή συμβατικής σχέσης ή την εκτέλεση αυτής ή για την είσπραξη απαιτήσεων ης εταιρίας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχετε αναλάβει έναντι αυτής (π.χ. διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρίες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, εκτιμητές)
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες, συνεργάτες, υπεργολάβοι που μας βοηθούν στην αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας προς τους Εντολείς μας, στα πλαίσια νόμιμης άσκησης συμβατικών δικαιωμάτων και εκπλήρωσης νομίμων υποχρεώσεων
 • Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την μέσω αυτών προώθηση υπηρεσιών της εταιρίας, υπό τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις
 • Δικαστικές Αρχές
 • Εταιρείες ηλεκτρονικής διαβίβασης και αποθήκευσης, διαχείρισης φυσικών αρχείων, πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών cloud.
 • Διαβίβαση ή γνωστοποίηση, όπως προκύπτει από το εκάστοτε ισχύουν νομοθετικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση
 1. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

Η εταιρία δεν διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. (Σε κάθε περίπτωση όμως, η διαβίβαση ΔΠΧ τα οποία υποβάλλονται ή προορίζονται να υποβληθούν σε επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο υπό τις προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ εγγυήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 44-49 αυτού και σε κάθε περίπτωση, λαμβάνει χώρα ενόψει λήψης σχετικής συγκατάθεσης ή όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.)

7.Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση Προφίλ

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία προς λήψη αποφάσεων ή για την σύναψη μίας συναλλακτικής σχέσης. Σε περίπτωση όμως που ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων στοιχείων (κατάρτισης προφίλ – λ.χ. προσόντων), προκειμένου να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας ή εφόσον αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη απόφασης συμμετέχει αρμόδιο φυσικό πρόσωπο της εταιρίας μας και δίδονται σε εσάς όλα τα νόμιμα δικαιώματα παρέμβασης.

 1. Επεξεργασία ΔΠΧ και Κατάρτιση Προφίλ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (Marketing)

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας και να εξυπηρετούν τις ανάγκες σας, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και αφορούν αποκλειστικά και μόνο ενέργειες ενημέρωσης και επικοινωνίας. Δεν χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ αναφορικά με προϊόντα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, υφίσταται το αντίστοιχο έννομο συμφέρον και δικαίωμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε ανά πάσα στιγμή την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς marketing, ενημέρωσης ή και επικοινωνίας, επικοινωνώντας μαζί μας γραπτώς στο info@atlantisresearch.gr και υποβάλλοντας το σχετικό σας αίτημα.

9. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική ή άλλη νόμιμη σχέση μαζί σας ή για όσο χρόνο προβλέπει η νόμιμη συγκατάθεσή σας ή για όσο χρόνο απαιτούν οι φορολογικοί και λοιποί νόμοι του κράτους ή η άσκηση νόμιμου δικαιώματός μας και η εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων ή για όσο ορίζουν οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων [ως άτομο ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομική οντότητα, την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε ή της οποίας είστε ο πραγματικός δικαιούχος].

 1. Δικαιώματα Προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς, τα οποία μπορείτε να ασκείτε, υποβάλλοντας εγγράφως τα σχετικά σας αιτήματα, μέσω των σχετικών εντύπων, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των ΔΠΧ και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για την επεξεργασία, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Δικαίωμα Περιορισμού (άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των ΔΠΧ που σας αφορούν, εφόσον είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για την διακράτησή τους.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ): Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για λόγους σχετικούς με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που τα ΔΠΧ υφίστανται επεξεργασία για ην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή για τους σκοπούς που αυτός ή τρίτο μέρος επεδίωκε. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης (άρθρο 7 ΓΚΠΔ): Να αποσύρετε ή να περιορίσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.
 • Δικαίωμα Φορητότητας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Να αιτηθείτε τη φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας για την διακράτηση των ΔΠΧ και την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον.
 1. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με το ΔΠΧ που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας υποβάλλεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας ή αυτοπροσώπως (ή τρίτου προσώπου, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην έδρα της εταιρίας. Ειδικά έντυπα χορηγούνται στην έδρα της εταιρίας κατόπιν σχετικού αιτήματος . Η εταιρία μας ανταποκρίνεται δωρεάν στα αιτήματά σας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός μηνός από την παραλαβή τους, εκτός ειδικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται, δεδομένης της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρία ενημερώνει για την παράταση και τις αιτίες καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν το αίτημά σας κριθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους προς επεξεργασία του, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα για την ικανοποίησή του ή ακόμα και να αρνηθεί να δώσει συνέχεια σε αυτό. Στην περίπτωση που το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, η εταιρία σας ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του, για τους σχετικούς λόγους και για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για ζητήματα εφαρμογής ΓΚΠΔ, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210-64.75.600 ή στο e-mail: contact@dpa.gr), στην οποία διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και για το δικαίωμά σας να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.