Ενίσχυση υφισταμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης (RSO2.1.β)

Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.β).

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών ΜμΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ) προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής. Η Δράση στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ για την κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 MWh και για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου διατίθεται Δημόσια Δαπάνη έως 25.000.000€. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 έτη, ήτοι δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ A’ 143/9.11.2015) και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας. (Παράρτημα ΙΙΙ)

Η δραστηριότητά τους θα πρέπει να οργανώνεται σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000€ ή/και χρόνο αποπληρωμής (απόσβεσης) της επένδυσης μικρότερο των 3 ετών, όπως προσδιορίζεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο. 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αναλύεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου και επιπλέον έξι (6) μήνες πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το Αίτημα Τελικού Ελέγχου.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται με ένα και μοναδικό αντικειμενικό κριτήριο αυτό της χαμηλότερης τιμής του λόγου του κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh), ενώ ο χρόνος αποπληρωμής (απόσβεσης) της επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των 3 ετών.

Παράλληλα, για την περίπτωση που δεν υποβληθούν παραδεκτές προτάσεις που υπερκαλύπτουν τον στόχο των 72.000 MWh κατ’ έτος εξοικονόμησης τελικής ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 125%, ήτοι 90.000 MWh, προβλέπεται γραμμική μείωση του προϋπολογισμού της Δράσης, έτσι ώστε, με τα επενδυτικά σχέδια που τελικά θα ενισχυθούν, να ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη του αποτελεσματικού ανταγωνισμού της Δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια. Η επιβεβαίωση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από την επιχείρηση γίνεται μέσω της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία συντάσσεται από Ενεργειακό Ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, ο οποίος δεν δύναται να είναι ο ίδιος που διενήργησε τον ενεργειακό έλεγχο και κατάρτισε την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.

Οι κατηγορίες δαπανών έχουν ως εξής:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού (Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού που συμβάλει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και προκύπτει από την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου): έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (π.χ. σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, Ενδιάμεσων εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου, λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου): έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε πιο αναλυτικά τις κατηγορίες των Επιλέξιμων Δαπανών στο Παράρτημα ΙΙ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει στις 22 Απριλίου 2024 έως τις 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται στο ΟΠΣΚΕ στο χρονικό περιθώριο που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Η τελική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης προκύπτει από το βαθμό της οικονομικής προσφοράς με μέγιστη τελική βαθμολογία το 100.

Όσον αφορά την περίπτωση μη επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας, που τέθηκε σύμφωνα με την έγκριση της θα πραγματοποιηθεί γραμμική απομείωση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού σε σχέση με την επιτευχθείσα εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, όπως θα προσδιοριστεί από την Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, με βάση την τιμή του κριτηρίου αξιολόγησης (λόγος κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh)). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των παραγωγικών μονάδων πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο ΟΠΣΚΕ ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι της μορφής αρχείων: .pdf, .jpg, .png και μεγέθους έως 10 ΜΒ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Υπεύθυνες δηλώσεις από το νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με τα υποδείγματα κειμένων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και ειδικότερα:

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή από gov.gr.

– Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ.

– Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν ο φορέας της επένδυσης, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις. 

2

Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:

Για A.E.:

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) ή πράξη σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) .

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση.

Για Ε.Π.Ε.:

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) ή πράξη σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση

Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.:

Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση.

Εταιρική σύνθεση (εφόσον δεν αναφέρεται στο πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης, αποτύπωση της εταιρικής σύνθεσης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr)

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω αντίγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι εμφανή τα στοιχεία κατάθεσης – σφραγίδα νομαρχίας ή ηλεκτρονική σήμανση από ΓΕΜΗ. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).

Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (έδρα και υποκαταστήματα) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης).

3

Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας

ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

4

Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων :

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:

1. Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων του Ν.4308/2014 – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο ή το λογιστή της επιχείρησης για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Εφόσον τα στοιχεία των δύο προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων επιφέρουν αλλαγή της ιδιότητας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), επισυνάπτεται το ανωτέρω δικαιολογητικό των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:

1. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης και για τις δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.

Εφόσον τα στοιχεία των δύο προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων επιφέρουν αλλαγή της ιδιότητας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), επισυνάπτεται το ανωτέρω δικαιολογητικό των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

5

Τα στοιχεία για την τεκμηρίωση του αριθμού των ΕΜΕ για το σκοπό πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, θα αποδεικνύονται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και θα αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ).

6

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τα εξής:

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. σημείο α/α 1)

2. Έντυπο Ε3 με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)

3. Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων)

4. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών)

5. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε.

Εφόσον τα στοιχεία (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού) των δύο προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων επιφέρουν αλλαγή της ιδιότητας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), επισυνάπτονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

Τα δικαιολογητικά με α/α 8.2, 8.3, 8.4 και 8.5 για τις τυχόν συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται, για την ίδια ημερολογιακά και χρονολογικά περίοδο/χρήση και με την ίδια καταληκτική ημερομηνία με τα υποβληθέντα επίσημα φορολογικά έντυπα της αιτούσας προς χρηματοδότησης επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω για την ίδια ημερολογιακά και χρονολογικά περίοδο/χρήση και με την ίδια καταληκτική ημερομηνία ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα δραστηριότητας.

7

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει το σενάριο των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με τις οποίες θα επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας .

8

Τον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, με τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του κριτηρίου αξιολόγησης (λόγος κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh), όπως προκύπτουν από την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.

9

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

10

Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής (εκτός ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ και ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι επιλέξιμες. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επεμβάσεις που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και οδηγούν σε κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου

Είδος δαπάνης

1

Δαπάνες Εξοπλισμού

έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

 

2

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

(π.χ. σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, Ενδιάμεσων εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου, λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου).

έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου

Χορηγούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.Δαπάνες Εξοπλισμού

Περιλαμβάνεται ενδεικτικά:

▪Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

▪Μόνωση θερμών και ψυχρών επιφανειών.

▪Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης).

▪Αντικατάσταση των ατμολεβήτων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού.

▪Μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση ατμοπαγίδων κ.λπ. στις εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας.

▪Μόνωση δεξαμενών, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις χρήσης θερμότητας/ψύξης.

▪Αντικατάσταση των παλαιών συμπιεστών με νέους καλύτερων αποδόσεων, χρήση εφεδρικού αεροσυμπιεστή, χρήση ενός συστήματος αυτοματισμού, στις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα.

▪Εγκατάσταση νέας αντλίας κενού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής κενού.

▪Ανεμιστήρες και αντλίες μεταβλητής παροχής.

▪Αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων με κινητήρες βελτιωμένου βαθμού απόδοσης.

▪Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης.

▪Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για τους χώρους παραγωγής/ αποθήκευσης.

▪Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

▪Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων (τύπου ΚΛΑΡΚ) εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.

Μπορεί να γίνει αποδεκτός και εξοπλισμός που δεν αναγράφεται ανωτέρω, αλλά συνδέεται με τις παραπάνω δαπάνες και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας. Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες (εφόσον απαιτείται), ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

2.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δαπάνες για τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, των Ενδιάμεσων Εκθέσεων (βεβαιώσεων) συμβατότητας του εξοπλισμού με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, τη λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης και αφορούν στο χρονικό διάστημα της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης. Το επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 2 «Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών» είναι έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι:

▪Οι δαπάνες της Κατηγορίας 2 δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών.

▪Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των Ενεργειακών ελεγκτών/ συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

08.11 

Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 

08.12 

Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης 

08.91 

Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 

08.93 

Εξόρυξη αλατιού 

Γ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

10.11 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

10.12 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

10.13 

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.31 

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32 

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39 

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41 

Παραγωγή ελαίων και λιπών εξαιρουμένου του ΚΑΔ 10.41.12 

10.42 

Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51 

Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52 

Παραγωγή παγωτών 

10.61 

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62 

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71 

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72 

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.73 

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

10.81 

Παραγωγή ζάχαρης 

10.82 

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83 

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.84 

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.85 

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.86 

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

10.89 

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

10.91 

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 

10.92 

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

11.01 

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02 

Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03 

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04 

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05 

Ζυθοποιία 

11.07 

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 

13.10 

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20 

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30 

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91 

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92 

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93 

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94 

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95 

Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα 

13.96 

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

13.99 

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11 

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12 

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13 

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14 

Κατασκευή εσωρούχων 

14.19 

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20 

Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31 

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39 

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11 

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12 

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.20 

Κατασκευή υποδημάτων 

16.10 

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

16.21 

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο 

16.22 

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 

16.23 

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 

16.24 

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 

16.29 

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο·κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.11 

Παραγωγή χαρτοπολτού 

17.12 

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21 

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 

17.22 

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας 

17.23 

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.29 

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11 

Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12 

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13 

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14 

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20 

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10 

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

20.11 

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

20.12 

Παραγωγή χρωστικών υλών 

20.13 

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

20.14 

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

20.15 

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

20.16 

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17 

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 

20.20 

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.30 

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 

20.41 

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 

20.42 

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51 

Παραγωγή εκρηκτικών 

20.52 

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

20.53 

Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

20.59 

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

20.60 

Παραγωγή μη φυσικών ινών 

22.11 

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 

22.19 

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.21 

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών 

22.22 

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23 

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29 

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 

23.11 

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

23.12 

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13 

Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.19 

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

23.20 

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31 

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32 

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 

23.41 

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

23.42 

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.49 

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

23.51 

Παραγωγή τσιμέντου 

23.52 

Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61 

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62 

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

23.63 

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

23.64 

Κατασκευή κονιαμάτων 

23.65 

Κατασκευή ινοτσιμέντου 

23.69 

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70 

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.91 

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

23.99 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

24.10 

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20 

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων 

24.31 

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32 

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33 

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34 

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 

24.41 

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

24.42 

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43 

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44 

Παραγωγή χαλκού 

24.45 

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.51 

Χύτευση σιδήρου 

24.52 

Χύτευση χάλυβα 

24.53 

Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54 

Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11 

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12 

Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21 

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29 

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30 

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 

25.50 

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία 

25.61 

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62 

Μεταλλοτεχνία 

25.71 

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72 

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73 

Κατασκευή εργαλείων 

25.91 

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

25.92 

25.93 

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94 

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

25.99 

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

26.11 

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12 

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20 

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.30 

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40 

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.51 

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.52 

Κατασκευή ρολογιών 

26.60 

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

26.70 

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.80 

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.11 

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

27.12 

Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

27.20 

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.31 

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

27.32 

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 

27.33 

Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.40 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

27.51 

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.52 

Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.90 

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11 

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 

28.12 

Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

28.13 

Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

28.14 

Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 

28.15 

Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21 

Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

28.22 

Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23 

Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 

28.24 

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

28.25 

Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

28.29 

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 

28.30 

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.41 

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

28.49 

Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 

28.91 

Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

28.92 

Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 

28.93 

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94 

Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 

28.95 

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

28.96 

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 

28.99 

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 

29.10 

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20 

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα·κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.31 

Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα 

29.32 

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

30.11 

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 

30.12 

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.20 

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

30.30 

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 

30.91 

Κατασκευή μοτοσικλετών 

30.92 

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

30.99 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 

31.01 

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02 

Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03 

Κατασκευή στρωμάτων 

31.09 

Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.11 

Κοπή νομισμάτων 

32.12 

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13 

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20 

Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30 

Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40 

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50 

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.91 

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 

32.99 

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

33.11 

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12 

Επισκευή μηχανημάτων 

33.13 

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15 

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16 

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17 

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19 

Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.20 

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

Ολοκληρωμένη ενημέρωση


    Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.