«Ψηφιακό Βήμα» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50%

«Ψηφιακό Βήμα» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50%

counter-bg

Το πρόγραμμα αποτελεί μια νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστό 50%) για την ενίσχυση δράσεων που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Προθεσμία υποβολών προτάσεων υπαγωγής

Έως τις 2/10/2018

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση

Αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δύο (2) τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι μη επιλέξιμοι κλάδοι όπως ορίζονται στο Παράρτημα IV «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ». Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Επιπλέον, πρέπει να έχουν τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, IKE,ΝΕΠΑ, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνικός Συνεταιρισμός επιχειρήσεων με βάση τον 4430/2016 και συνεταιρισμός με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών και ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis

Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα

  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογίας και Πληροφορικής: Έως 100%
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού: Έως 100%
  • Υπηρεσίες που αφορούν σε:

a.φιλοξενία (hosting, collocation)

b.ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

c.ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

d.ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,  – μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.

e.Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου : Μέχρι 2.500 €

f.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων ( νέο προσωπικό) :  40% και μέχρι 20.000 € για μια (1) τουλάχιστον ΕΜΕ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έγιναν μετά τις 4/6/2018.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη της εταιρείας και να ζητήσετε να σας αποσταλεί η σχετική περίληψη του έργου.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Μιχάλης Τζανακάκης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 114, e-mail: tzanakakis(at)atlantisresearch.gr

Γιάννης Δελανδρέας, τηλ.: 2310 531000, εσωτ : 157, e-mail: delandreas(at)atlantisresearch.gr

Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis(at)atlantisresearh.gr