Χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές

Υποστήριξη αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές

rawpixel-com-648562-unsplash

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική παρέχει τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση του αναπτυξιακού δυναμικού της επιχείρησής σας, υποστηρίζοντάς σας στην επίτευξη στόχων όπως:

  • η πρόσβαση σε αναπτυξιακά κεφάλαια από δύο έως 500 εκατομμύρια ευρώ,
  • η σύναψη συμφωνιών ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
  • η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών.

Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και έχοντας χρηματοδοτήσει με περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ τις ελληνικές επιχειρήσεις, είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην εύρεση χρηματοδότησης από growth funds και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Το Equifund, έχοντας χρηματοδοτήσει τρία growth funds, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξωστρεφούς χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση του Equifund γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και από εθνικούς πόρους.

Παράλληλα, παρέχουμε υποστήριξη κατά το στάδιο εισαγωγής των εταιρειών σε εναλλακτικά χρηματιστήρια, όπως στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝ.Α) και στην εναλλακτική αγορά της Νέας Υόρκης (Over-The-Counter, OTC market).

Για την ευόδωση των προσπαθειών μας, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε διαρκώς τους πελάτες μας ώστε να έχουν επενδυτική ετοιμότητα και να μπορούν να στραφούν σε ιδιώτες θεσμικούς, στρατηγικούς καθώς και ιδιώτες επενδυτές για την εύρεση χρηματοδότησης, καθώς διατηρούμε ένα δίκτυο υποψήφιων επενδυτών από χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην προσπάθεια συγχωνεύσεων και εξαγορών συμβουλεύοντας τους σε όλα τα στάδια, έως και την επιτυχή ολοκλήρωση τους.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:

Άγγελος Μαγκλής , τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 108, e-mail: amanglis(at)atlantisresearch.gr