Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης - Atlantis Consulting

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης

-e1548408055641

Από το 1992, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησής σας για την υπαγωγή της σε κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα (προγράμματα επιχορήγησης) όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος και το ΕΣΠΑ. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Καθοδήγηση των στελεχών της επιχείρησης στη διαμόρφωση των επί μέρους δαπανών, του συνολικού προϋπολογισμού και του χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σχεδίου για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους.
  • Επιμέλεια της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων που καθορίζονται από το εκάστοτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση, καθώς και υποβολή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος.
  • Πλήρης παρακολούθηση και υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης.
Διαφορές αναπτυξιακού νόμου

General Entrepreneurship: DEVELOPMENT LAW 4399/2016