Πρόγραμμα Ενίσχυσης Λιανικού εμπορίου, Εστίαση, Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Λιανικού εμπορίου, Εστίαση, Εκπαίδευσης

startup-594126_640

Ενισχύονται επενδύσεις από 10.000 έως 150.000 ευρώ,  με ποσοστό 50%. Ο χρόνος υλοποίησης είναι 24 μήνες και αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση αποτελούν οι κτιριακές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες περιβάλλοντος  χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ, όπως: η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων, δαπέδων κτλ., η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, αλλαγή ή αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, αντικατάσταση ή επισκευή στεγών και λοιπών στοιχείων του κτιρίου, η Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (ενδεικτικές δαπάνες αναφέρονται: η προμήθεια ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α (ψυγεία, κουζίνα κτλ.), υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικοί ζυγοί, ασύρματες συσκευές κλπ), εφαρμογές για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (ERP, WMS, κ.α.), εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ), αναβάθμιση ιστοσελίδας Δημιουργία e-shop, Μεταφορικά μέσα, (συγκεκριμένα: μέχρι 25.000€ και έως 30% του προϋπολογισμού για επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και της εστίασης έως 100% του προϋπολογισμού για επιχειρήσεις της εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας), Ψηφιακή προβολή (Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads), Πιστοποίηση υπηρεσιών-διαδικασιών, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (αφορά την πρόσληψη νέου ατόμου), Αμοιβή συμβούλων για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες να συμμετέχουν επιχειρήσεις είναι οι υφιστάμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν κλείσει 3 διαχειριστικές χρήσεις (δηλαδή επιχειρήσεις τουλάχιστον από το 2016), με επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας σε έναν από τους κλάδους του Λιανικού εμπορίου, της εκπαίδευσης ή της εστίασης, και ταυτόχρονα κατά το 2018 να έχουν απασχολήσει τουλάχιστον 1 εργαζόμενο για τις εταιρείες λιανικού εμπορίου,  2 εργαζόμενους για τον κλάδο της εστίασης, και 3 εργαζόμενους για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 9/5/2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη περίληψη

Download