Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η Δράση 2 ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Δαπάνες Εξοπλισμού: Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες), Εξοπλισμός (GREEN)
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας, Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, Τεχνικές Μελέτες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες για Μεταφορικά Μέσα: Μεταφορικά Μέσα (GREEN)
 • Δαπάνες Προσωπικού – Μισθολογικό κόστος: Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • Έμμεσες δαπάνες
Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

H υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται, για κάθε επιχείρηση, είτε μόνο στην Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στην Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Ολοκληρωμένη ενημέρωση


  Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.