Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 1 στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα σε αυτές, μέσω παραγωγικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που περιλαμβάνει η δράση.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης που περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους βάσει της δράσης.
 • Να έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης.
 • Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις:

    Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

 • Δαπάνες Εξοπλισμού:
 1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και της άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/ GREEN)
 3. Προμήθεια μεταφορικών μέσων (υποχρεωτικά GREEN)
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών:
 1. Δαπάνες πιστοποίησης όπως πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με τα εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε.
 2. Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding
 3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 4. Τεχνικές μελέτες – συμβουλευτικές υπηρεσίες

Επιπλέον και μόνο στην περίπτωση επιλογής του De Minimis, ενισχύονται δαπάνες για μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, προβολής και εξωστρέφειας & λοιπές έμμεσες δαπάνες.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€. Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), κατά την υποβολή, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται έτσι ώστε η Δημόσια Δαπάνη να μην ξεπερνάει το ποσοό των 200.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

H υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται, για κάθε επιχείρηση, είτε μόνο στην Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στην Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Ολοκληρωμένη ενημέρωση


  Για την υποβολή της φόρμας ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, παρακαλούμε μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι το μήνυμα της επιτυχούς καταχωρήσεις να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Στα επόμενα 5 λεπτά μετά την υποβολή της φόρμας θα λάβετε email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, παρακαλούμε ελέγξτε και στα ανεπιθύμητα.