Αναπτυξιακός Νόμος Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για το 2021

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για το 2021

counter-bg

Προκηρύχθηκε ο Νέος Κύκλος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η/7/2021

&nbsp Αναπτυξιακός Νόμος Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου στους τομείς που αφορούν την ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, την επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας καθώς και την διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης. Επίσης, αφορά την απόκτηση ακινήτων και μηχανημάτων που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από τον επενδυτή.

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 55% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα €3.000.000. 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για το 2021 ενισχύει επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση, μικρές και πολύ μικρές.

Είδη ενισχύσεων Αναπτυξιακού Νόμου Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων:

 • Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.  
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Η ιδιωτική συμμετοχή του επενδυτή  δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί εξ’ ολοκλήρου να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων Αναπτυξιακού Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων:

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €150.000.
 • πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000

Επιλέξιμοι φορείς του Αναπτυξιακού Νόμου:

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

 1. Ατομική επιχείρηση,
 2. Εμπορική εταιρεία, 
 3. Συνεταιρισμός, 
 4. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 
 5. Αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
 6. Ομάδες Παραγωγών, 
 7. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016.

Οι σημαντικότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που υποστηρίζονται επενδυτικά*:

* μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με την ολοκληρωμένη λίστα των δραστηριοτήτων στο τέλος του άρθρου. 

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο του Τουρισμού

 • Ίδρυσης & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον (3) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155).
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας, νέων εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Μεταποίησης

Συμπεριλαμβάνοται σχεδόν όλοι οι κλάδοι μεταποίησης. Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης για την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της υπ’αριθμ. 31054/12-7-2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης.

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Γεωργίας

Όλοι οι κλάδοι της Φυτικής & Ζωικής παραγωγής. 

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες. 

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο του Αθλητισμού

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5, κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κτλ.
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Μεταφοράς και Αποθήκευσης

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια σχετικά με:

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης (parking)
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Ανθρώπινης Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Παροχής Καταλύματος

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια  υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Υποστηρίζονται επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων βοήθειας με παροχή καταλύματος, όπως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και  η δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο των Ορυχείων και Λατομείων

 • Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Εξόρυξη μεταλλευμάτων
 • Λοιπά ορυχεία και λατομεία
 • Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

 1. Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
 2. Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 3. Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με εγκατεστημένη ισχύ συστήματος. αποθήκευσης μέχρι 5MW. 
 4. Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 5. Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
 6. Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασισμένα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης. 
 7. Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασισμένων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης. 

Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο και Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, Ηχογραφήσεις και Μουσικές Εκδόσεις

Συμπεριλαμβάνοται σχεδόν όλες οι υποκατηγορίες του κλάδου.

Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας επικοινωνήστε μαζί μας

+302310 531000

+302310 552265

info@atlantisresearch.gr,

Συνημμένη περίληψη

Download