Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (Αναπτυξιακός Νόμος) | Atlantis Consulting

Kαθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (Αναπτυξιακός Νόμος)

6

Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής είναι η 15η Δεκεμβρίου 2018, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

  1. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

  1. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, 

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α ́ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

  1. Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

 α) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.

β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα. 

γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.

ε) Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος ενίσχυσης η φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. 

 Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που αποτυπώνονται στο Χ.Π.Ε. αναφέρονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και προσαυξάνονται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ.

 Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης  από

01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης35%45%55%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας35%45%55%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας35%45%55%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου35%45%55%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας35%45%55%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου35%45%55%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου35%45%55%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας25%35%45%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων25%35%45%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κρήτης25%35%45%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας25%35%45%

    2.     Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης  από

01.01.2017 – 31.12.2020

Αττικής (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι)20%30%40%
Αττικής (Ανατολική Αττική, Κεντρικός, Βόρειος, Δυτικός, Νότιος Τομέας Αθηνών)10%20%30%
Νοτίου Αιγαίου20%30%40%

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Εύη Παρίκογλου, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 155, e-mail: parikoglou(at)atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 107, e-mail: kalamakidis(at)atlantisresearh.gr