Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

counter-bg

Προκηρύχθηκε  ο Δ’ κύκλος του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/3/2021.

Επιλέξιμοι φορείς είναι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (δηλαδή επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 50 άτομα πλήρους απασχόλησης και τα 10 εκατ. € κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού), είτε νέες, είτε υπό ίδρυση, είτε υφιστάμενες που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016.

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55% και έως 3.000.000€, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το αντικείμενο δραστηριότητας της επένδυσης.

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,  

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα,  

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,  

β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

α) για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ

β) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

γ) για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Αγροτικές  Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών,

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,  

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του αντίστοιχου άρθρου της προκήρυξης του νόμου, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.

 

Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση από 01.01.2017 –31.12.2021


ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

35%

45%

55%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35%

45%

55%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

35%

45%

55%

ΗΠΕΙΡΟΥ

35%

45%

55%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

35%

45%

55%

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

35%

45%

55%

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

35%

45%

55%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

25%

35%

45%

ΑΤΤΙΚΗΣ(Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι)

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ (Ανατολική Αττική, Κεντρικός, Βόρειος, Δυτικός, Νότιος Τομέας)

10%

20%

30%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%

  

30%

40%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

+302310 531000

+302310 552265

info@atlantisresearch.gr

Συνημμένη περίληψη

Download