Καθεστώς Γενικής επιχειρηματικότητας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Καθεστώς Γενικής επιχειρηματικότητας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

paper-3224638_640

Παραμένει σε ισχύ η υποβολή προτάσεων στο καθεστώτος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού Νόμου Ν 4399/2016.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων με επιχορήγηση, επιχορήγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμό αυτών.

Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των επενδύσεων δύναται να κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€ και άνω, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση, πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός (ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός, camping, εφοδιαστικής αλυσίδας logistics, ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες μουσείων και υπηρεσίες βιβλιοθηκών.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται έως 55% και έως 10.000.000€, ανάλογα με διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι, το μέγεθος της υπό ένταξη εταιρείας, η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς και η μορφή ενίσχυσης (π.χ. επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή).

Η ιδία συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί εξ’ ολοκλήρου να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/3/2021.

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι η ανέγερση, επέκταση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής, προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.), λοιπός εξοπλισμός (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κ.α.). μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.), δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και αγορά παγίων στοιχείων (κτήρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους, καθώς και μισθοδοσία νέου προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποκτήσετε στην συνημμένη περίληψη του αναπτυξιακού νόμου.

Download