Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

businessman-2606506_640

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και συμπράξεις αυτών για υποβολή προτάσεων εντασσόμενες σε 4 παρεμβάσεις: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη στις Επιχειρήσεις, ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς», ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal for excellence) για επιχειρήσεις.

 

Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους) καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί. Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:  Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, κ.α.),  Ενισχύσεις καινοτομίας (μόνο για ΜΜΕ): δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας),  Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ): Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

 

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο προϋπολογισμού που ανά δράση κυμαίνεται: Έρευνα και Ανάπτυξη στις  Επιχειρήσεις: 600.000€, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000€, Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€, Σφραγίδα Αριστείας (Seal for excellence): Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του προγράμματος Horizon 2020.

 

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 80% για τις επιχειρήσεις και 100% για τους ερευνητικούς οργανισμούς.

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal for excellence), θα πρέπει να έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το πρόγραμμα Horizon 2020 – SME Instrument.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 27/5/2019 και ώρα 16:00.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην περίληψη του προγράμματος στην ιστοσελίδα μας.

Download