Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας, Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Μεταποίησης, Χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών.

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας,Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Μεταποίησης, Χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών

counter-bg

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ και η επιχορήγηση  μπορεί να κυμανθεί από 50% έως 65% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ο χρόνος υλοποίησης είναι 24 μήνες και αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές ενισχυόμενες δαπάνες είναι: Μηχανήματα και εξοπλισμός  παραγωγής καθώς και βοηθητικός (ανυψωτικά, ράφια, Κλαρκ, εργαστηριακός εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου προϊόντων, κ.α.), εξοπλισμός και λογισμικό πληροφορικής (υπολογιστές, ασύρματες συσκευές κλπ). Αναβάθμιση ιστοσελίδας και δημιουργία e-shop Συμμετοχή σε e-markets (Skroutz, eBay, Amazon, Alibaba κτλ), Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, όπως δαπάνες CE, συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001), ΕΝ 15088, συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000), ΕΝ 998-2, κ.α, Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding (σήμα, λογότυπο), Ψηφιακή προβολή, όπως δαπάνες για: Google ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube Ε-mail marketing, Νewsletter campaign, Δαπάνες για την εξοικονόμηση ενέργειας (μηχανήματα – εξοπλισμός – εγκατάστασή τους), όπως δαπάνες για εγκατάσταση ενεργειακών κουφωμάτων, δαπέδων κτλ., αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης,  αλλαγή ή αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού, Τεχνικές μελέτες μηχανικών, Μεταφορικά μέσα, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (αφορά στην πρόσληψη νέου ατόμου), Αμοιβή συμβούλων για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε  υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει 3 διαχειριστικές χρήσεις (δηλαδή επιχειρήσεις τουλάχιστον από το 2016), με δραστηριότητα σε έναν από όλους τους κλάδους της μεταποίησης ή του χονδρικού εμπορίου, ή των μεταφορών, αποθήκευσης, logistics, ή του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων και παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, ή του κλάδου των νομικών υπηρεσιών, των συμβούλων, των υπηρεσιών μηχανικών, υπηρεσιών μίσθωσης, ή του κλάδου παροχής ιατρικών υπηρεσιών, ή λοιπών υπηρεσιών.

Η υποβολή των αιτήσεων ισχύει από την 6/2/2019 μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη περίληψη

Download