Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Καθεστώς ενισχύσεων που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 98.111.000€, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εφαρμόζεται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. 

Στόχος του Υποέργου

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα
 • Η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Η διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας 
 • Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας 
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα 2. 

Δικαιούχοι

Νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι γραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 1. Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις». 
 2. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης, οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς: 
 1. εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.
 2. εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. 
 1. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης 1 πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα, σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προιόντος που χρησιμοποιούν ως Α’ ύλη. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση. 
 2. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται και στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος ή μεταξύ του δικαιούχου και Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.), Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (Α.Ε.Σ.) και Ανώνυμων Εταιριών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

Η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι3-ετούς διάρκειας. Με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων i και ii. 

Κανόνες Λειτουργίας των Καθεστώτων

Κάθε αίτηση ενίσχυσης προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη για ένταξη στο Υποέργο, πέραν των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών, περιλαμβάνει περιφερειακές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 14 του ΓΑΚ, για επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού στην εμπορία ή/και μεταποίηση γεωργικού ή/και μη γεωργικού προϊόντος. Οι ενισχύσεις:

 1. Χορηγούνται για αρχική επένδυση, στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου.
 2. Χορηγούνται για αρχική επένδυση, σε ΜΜΕ, στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης.
 3. Χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις, στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης.
 4. Αφορούν στις οικονομικές δραστηριότητες των επιλέξιμων ΚΑΔ με την εξής προϋπόθεση: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές δαπάνες του άρθρου 14, του ΓΑΚ. Οι επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να καταστούν επιλέξιμες θα πρέπει: να δραστηριοποιηθούν είτε στον τομέα της μεταποίησης γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό ή/και μη γεωργικό προϊόν, είτε να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της εμπορίας γεωργικών ή/και μη γεωργικών προϊόντων που παράγονται από μεταποίηση γεωργικού προϊόντος. Συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτηση ενίσχυσής τους, επιλέξιμες δαπάνες στους τομείς αυτούς (δαπάνες άρθρου 14, του ΓΑΚ) και να προσκομίσουν πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης της υποπαραγράφου 11.5, της παραγράφου 11, κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) όπου θα εμφανίζεται τουλάχιστον ένας από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πέραν των ΚΑΔ της πρωτογενούς παραγωγής. 
 5. Δεν χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
  1. όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή 
  2. όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Επιπλέον των ανωτέρω υποχρεώσεων:

 1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από ΜΜΕ περιλαμβάνουν υποχρεωτικά, δαπάνες της κατηγορίας «Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1)» και μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών των περιπτώσεων Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων, Δαπάνες εκτός Περφερειακών Ενισχύσεων και Δαπάνες όπως ορίζονται στον Καν. 702/2014.
 2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δαπάνες της κατηγορίας «Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (ΓΑΚ, άρθρο 31 του τμήματος 5)» και μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, εκτός των κατηγοριών δαπανών που χορηγούνται μόνο σε ΜΜΕ, κατά τα οριζόμενα στον ΓΑΚ και στον Καν. 702/2014

Οι ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή κατά την έννοια του άρθρου 14 του Καν. 702/2014 είναι ανάλογες των αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του δικαιούχου, των μελών / εταίρων / μετόχων του δικαιούχου και των οποίων τα γεωργικά προϊόντα είναι αντικείμενο μεταποίησης ή/και εμπορίας και ανάλογες των αναγκών των παραγωγών που συνάπτουν σχέση συμβολαιακής γεωργίας με τον δικαιούχο.

Οι δικαιούχοι συμμορφώνονται με το άρθρο 14, παράγραφος 16 του ΓΑΚ επιβεβαιώνοντας ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

Κατηγορίες Ενισχύσεων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

 1. Κατηγορίες ενισχύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΑΚ
  1. Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις (Άρθρο 14 του τμήματος 1,του ΓΑΚ)
  2. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (Άρθρο 18 του τμήματος 2, του ΓΑΚ)
  3. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (Άρθρο 19 του τμήματος 2, του ΓΑΚ)
  4. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (Άρθρο 28 του τμήματος 4, του ΓΑΚ)
  5. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (Άρθρο 31 του τμήματος 5, του ΓΑΚ)
  6. Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων (Άρθρο 36 του τμήματος 7, του ΓΑΚ)
  7. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Άρθρο 41 του τμήματος 7, του ΓΑΚ)
 1. Κατηγορίες ενισχύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. 702/2014 
  1. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή, για ΜΜΕ (Άρθρο 14 του τμήματος 1,του Καν. 702/2014)
  2. Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων για ΜΜΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων» (Άρθρο 24 του τμήματος 1,του Καν. 702/2014)

Το υποέργο αφορά στη ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς δραστηριότητας των επιλέξιμων  ΚΑΔ.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα: 

Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός

ΜΜΕ

500.000 €

3.000.000 €

Μεγάλες

1.000.000 €

10.000.000 €

 

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. 

Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, δεν δύναται να ξεπερνά τα ανώτατα όρια του ανωτέρω πίνακα. 

Περιφέρειες

Περιοχές Παρέμβασης

Ένταση Ενίσχυσης

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

Βόρειο Αιγαίο

Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) στης Συνθήκης

40%

50%

50%

Κρήτη

35%

50%

50%

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

40%

50%

50%

Κεντρική Μακεδονία

40%

50%

50%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

50%

Ήπειρος

40%

50%

50%

Θεσσαλία

45%

50%

50%

Ιόνια Νησιά

35%

40%

50%

Δυτική Ελλάδα

40%

50%

50%

Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας)

35%

50%

50%

Π.Ε. Εύβοιας

40%

50%

50%

Πελοπόννησος (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας)

35%

50%

50%

Π.Ε. Αρκαδίας

40%

50%

50%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιώς και νήσοι

Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) στης Συνθήκης

25%

35%

40%

Δυτικός τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων  ΓΑΚ

 1. Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
 3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km. 
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 
 5. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, είναι επιλέξιμη εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
    1. Η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί. 
    2. Η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή. 
    3. Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
    4. Αν στοιχεία του ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους, το κόστος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου που συνδέονται με την απόκτηση επιχειρηματικής εγκατάστασης.
    5.  Για τα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, η ημερομηνία πρώτης κτίσης δεν είναι μεγαλύτερη των 10 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
    6. Οι συνολικές δαπάνες για την απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει δεν υπερβαίνουν το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. 

6. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά. 

7. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 

6. Οι δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic) είναι επιλέξιμες εδόσον αποτελούν τμήμα δαπανών για την εξυπηρέτηση επενδυτικών σχεδίων στον εμπορία και μεταποίηση γεωργικών προιόντων ή και μη γεωργικού προιόντος (που παράγεται από μεταποίηση γεωργικού προιόντος) και υπό την προυπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής περιλαμβάνει εκτός των άλλων από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση, φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση. 

8. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει. Οι άυλες δαπάνες δεν ξεπερνούν το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

9. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ. 

 

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ορίζεται σε 500.000€ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο.
 2. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο όριο επενδυτικών δαπανών ορίζεται σε 500.000€ ανά επιχείρηση, ανά έτος.
 3. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ. Δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ορίζεται σε 1.000.000€ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο.
 4. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση. Δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ορίζεται σε 500.000€ ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: 
    1. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση. 
    2. Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. 
    3. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση. 

5. Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων . Δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 40% της επιλέξιμης δαπάνης. Μπορεί να αυξηθεί στο 50% στην περίπτωση ενισχύσεων σε ΜΜΕ.

    1. Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 21. 
    2. Επιλέξιμες είναι δαπάνες για την αγορά καινούργιων οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών και προϊόντων, με σκοπό τη συμμόρφωση σε εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ. Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προυπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
        1. Για οχήματα με μικτό φορτίο έως 3,5 τόνους επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km. 
        2. Για οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και γενικά το σύνολο των βαρέων οχημάτων, επιλέξιμα είναι τα βαριά επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών και τα βαριά επαγγελματικά οχήματα χαμηλών εκπομπών όπως ορίζονται στον Καν. 2019/1242. 

6. Όταν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση, αυτό το κόστος που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος προσδιορίζεται με βάση παρόμοια, λιγότερη φιλική προς το περιβάλλον επένδυση που θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Η διαφορά μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες. Το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ορίζεται σε 1.000.000€ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο (εξαιρουμένων των επενδυτικών ενισχύσεων για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων και των ενισχύσεων για το σκέλος του δικτύου διανομής της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης).

7. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7). Δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης. Μπορεί να αυξηθεί στο 50% στην περίπτωση ενισχύσεων σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες σε ΑΠΕ δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προυπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

      1. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. 
      2. Οι επενδύεις σε ΑΠΕ, περιλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας, θα στηρίζονται σε σχετική μελέτη ενεργειακών απαιτήσεων και στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου. Βάσει της μελέτης αυτής, γίνεται ανάλυση του τρόπου υποκατάστασης της ενέργειας και εκτιμάται η αποδοτικότητα της επένδυσης υποκατάστασης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ (kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Η σχετική μελέτη προσκομίζεται στο αίτημα πληρωμής που περιλαμβάνει τη δαπάνη των ΑΠΕ. 
      3. Οι επενδύσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νιώσιμων βιοκαυσίμων που δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά. 
      4. Ως επιλέξιμες δαπάνες σε ΑΠΕ λογίζονται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και υπολογίζονται ως εξής: 
          1. Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση, για παράδειγμα ως εύκολα προσδιορίσιμο πρόσθετο κατασκευαστικό στοιχείο σε προϋφιστάμενη εγκατάσταση, αυτό το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες 
          2. Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί με βάση παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση, η διαφορά αυτή μεταξύ του κόστους των δύο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ID: 16626 Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164845 22 επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες. 

5. Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Καμία ενίσχυση δεν χορηγείται ούτε καταβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και η ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από την παραγωγή.

 

Ένταση Ενίσχυσης (Καν 702/2014)

Καθορισμός έντασης ενισχύσεων, ανά Περιφέρεια (Άρθρο 14 του τμήματος 1 του Καν 702/2014).

Περιφέρειες

Ένταση Ενίσχυσης

ΜΜΕ

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

50%

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο) 

75%

Αττική

40%

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Καν. 702/2014

 1. Ενισχύσεις ΜΜΕ για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1). Το μέγιστο όριο ενίσχυσης ορίζεται σε 500.000€ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο. 
    1. Κατασκευή και βελτίωση ακινήτων (σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.). 
    2. Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, μέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού. 
    3. Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. 
    4. Μπορούν να υπαχθούν, επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του Καν. 702/2014, στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα: 
        1. Στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη -ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.ά.). 
        2. Στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής.  
 1. Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (Καν. 702/2014, Άρθρο 24 του τμήματος 1). Δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.
     1. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στη διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων, καθώς και δημοσιεύσεις για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα γεωργικά προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναφορά σε καμία συγκεκριμένη επιχείρηση, εμπορική επωνυμία ή προέλευση 
     2. Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
        1. Έξοδα συμμετοχής 
        2. Έξοδα ταξιδιού και έξοδα για τη μεταφορά των ζώων
        3. Τα έξοδα των δημοσιεύσεων και δικτυακών τόπων που αναγγέλλουν το γεγονός· Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 23 
        4. Το μίσθωμα των εκθεσιακών χώρων και περιπτέρων και τα έξοδα εγκατάστασης και αποσυναρμολόγησής τους 
        5. Συμβολικά έπαθλα αξίας έως 1000 ευρώ ανά έπαθλο και ανά νικητή διαγωνισμού 

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη δημοσιεύσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τα γεωργικά προϊόντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Το κόστος δημοσιεύσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε δικτυακούς τόπους και με σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε ηλεκτρονικά μέσα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, με σκοπό την παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους από συγκεκριμένη περιοχή ή που παράγουν ένα συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες είναι ουδέτερες και ότι όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσες ευκαιρίες να περιληφθούν στη δημοσίευση. 

2.  Δαπάνες για τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων καθώς και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με συστήματα ποιότητας και σχετικά με γενόσημα γεωργικά προϊόντα, τα διατροφικά τους οφέλη και τις προτεινόμενες χρήσεις τους.

4. Τα μέτρα προώθησης μπορούν να υλοποιούνται μόνο από ΜΜΕ και από αναγνωρισμένες οργανώσεις και ομάδες παραγωγών του ν.4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης.

5. Η ενίσχυση χορηγείται με βάση την επιστροφή των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου.

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Μίσθωση και απόκτηση κτηριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
 2. Έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της επένδυσης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 
 4. Εργασίες πρασίνου, με εξαίρεση τις δενδροφυτεύσεις για λόγους ηχομόνωσης, καθώς και έργα διακόσμησης. 
 5. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
 6. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 
 7. Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.). 
 8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους
 9. Τα μεταχειρισμένα οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμός 
 10. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνονται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
 11. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
 12. Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα.
 13. Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης.
 14. Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.
 15. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, με εξαίρεση τις δαπάνες του άρθρου 28 ΓΑΚ.
 16. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την Κοινή Οργάνωση Αγορών γεωργικών προϊόντων.
 17. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση.
 18. Μέχρι την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης καταβολής της ενίσχυσης και η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν το σχετικό αίτημα τροποποίησης. 
 19. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για βιοκαύσιμα που υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης και για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 20. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 
 21. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν 702/2014, δεν χορηγούνται ενισχύσεις για: 
   • την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης και μονοετών φυτών 
   • τη φύτευση μονοετών φυτών. 
   • τις εργασίες αποστράγγισης. 
   • τις επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα, με εξαίρεση τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε νέους γεωργούς εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκατάστασής τους.
   • τις δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης. 
   • την αγορά ζώων. 

22. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης.

23. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς.

24. Δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας

25. Δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον

26. Στο πλαίσιο ενισχύσεων για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1), δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που δεν προσαρμόζονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της/των γεωργικής/γεωργικών εκμετάλλευσης/εκμεταλλεύσεων του δικαιούχου ή των με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενων παραγωγών.

Τόπος Υλοποίησης

Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο

Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μεγαλύτερη των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις επενδύσεων σε αγροτεμάχια, γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και σταβλικές εγκαταστάσεις, η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι τα 6 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Ο τόπος υλοποίησης κατέχεται νόμιμα το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης. 

Η επένδυση δύναται να υλοποιηθεί στην έδρα της εντασσόμενης επιχείρησης ή/και σε υποκατάστημα αυτής σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα. Σε κάθε περίπτωση, ως ποσοστό έντασης της ενίσχυσης καθορίζεται από το οριζόμενο ποσοστό της εκάστοτε Περιφέρειας στην οποία ανήκει η Περιφερειακή Ενότητα, όπου θα υλοποιηθεί η επενδυτική δαπάνη. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης οφείλουν να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

Χρηματοδοτικό Σχέδιο

 • Δημόσια Δαπάνη

Υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.

 • Ιδιωτική Συμμετοχή

Προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης

Δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 

 • Διευκολύνσεις

Παρέχεται προκαταβολή και ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός υπό προϋποθέσεις.

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ύψος του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 

       Αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 

       Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση 

       Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια και περιγράφονται στην  

       υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη: 

     1. Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
     2. Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο. 
     3. Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 
     4. Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων. 
     5. Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια. 
     6. Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος. 
     7. Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Επένδυση στην Καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών και περιγράφονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης 

       Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών    

       επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι: 

    • Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1. Σε μια τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες κλεισμένες χρήσεις. Αφορά μόνο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση. 
    • Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1% 
    • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10 
    • Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Καθετοποίηση 

Η αίτηση ενίσχυσης πληροί τις προϋποθέσεις για επενδύσεις καθετοποίησης εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

 1. Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλεται από ΜΜΕ υποχρεωτικά περιλαμβάνει δαπάνες από την κατηγορία ενισχύσεων του Καν. 702/2014 : «Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή», του ΓΑΚ: Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις and μια τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών: 1) Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων, 2) Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων και 3) Δαπάνες όπως ορίζονται στον Καν. 702/2014.
 2. Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεγάλη επιχείρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες από την κατηγορία ενισχύσεων του ΓΑΚ  Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις, ενισχύσεις για Επαγγελματική Κατάρτιση and τουλάχιστον μια δαπάνη από τις υπόλοιπες δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων εκτός αυτών που απευθύνονται αποκλειστικά σε ΜΜΕ.

Κριτήρια Αποκλεισμού 

Αποκλείονται αιτήσεις ενίσχυσης: 

 1. Που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις (άρθρο. 1, παρ. 4, περ. γ, ΓΑΚ). Ωστόσο, δεν αποκλείονται κατά παρέκκλιση επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Για τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν και με βάση τον Καν. 702/2014, η περίοδος αυτή είναι από 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021.
 2. Που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις, τόσο του παρόντος Υποέργου, όσο και των αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ή ρυθμισθέντος ποσού. 
 3. Που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. 
 4. Που αφορούν σε λιανικό εμπόριο. 
 5. Που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις. Η χρηματοδότηση παρέχεται σε επιχειρήσεις που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας. 
 6. Σε περίπτωση που για τους δυνητικούς δικαιούχους εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 
 7. Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις.
 8. Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις σχετίζονται με εξαγωγικές δραστηριότητες και ειδικότερα, ενισχύσεις που χρηματοδοτούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Δεν θεωρούνται ενισχύσεις δραστηριοτήτων που συνδέονται με εξαγωγές, οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για τη διάθεση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.
 9. Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.
 10. Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Χρονοδιάγραμμα

 • Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 18/7/2022 ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/09/2022 και ώρα 12:00. 
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά στις 19/07/2022 και ολοκληρώνεται στις 30/11/2022. 
 • Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής. 
 • Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. 
 • Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.