Δράση Ενίσχυσης Επιχειρήσεων του Τουρισμού

Δράση Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Τουρισμού

Η δράση στοχεύει στη στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων που απασχόλησαν τουλάχιστον 1 ΕΜΕ το 2019 και σημείωσαν πτώση του τζίρου 30% και άνω το 2020 σε σχέση με το 2019.

Δράση Επιχορήγησης Επιχειρήσεων του Τουρισμού

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων του Τουρισμού, με την παροχή κεφαλαίου κίνησης ως μη επιστρεπτέα ενίσχυση μέρους κεφαλαίου κίνησης, στις επιχειρήσεις τουρισμού για την στήριξη της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 29η/9/2021

 

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται από το μέγεθος του τζίρου του 2019 και την δραστηριότητα της υποψήφιας επιχείρησης (5% ή 2,5%*Κύκλο εργασιών 2019) και δεν δύναται να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 350.000.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτείται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης και στήριξης της οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID.

Ποιοί θα είναι οι Λήπτες Ενισχύσεων:

Ωφελούμενες της δράσης είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

 • Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα, χώρους κατασκήνωσης
 • Τουριστικά γραφεία/πρακτορεία
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων
 • Εκμετάλλευση χερσαίων μεταφορών επιβατών

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα επιχορήγησης τουρισμού:

Τα κριτήρια ένταξης για τις Επιχειρήσεις ορίζονται ως εξής:

 • Νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων τουρισμού.
 • Οικονομική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).
 • Μείωση του τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
 • Οι ετήσιες μονάδες εργασλας (ΕΜΕ) για το έτος 2019 να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1 μονάδα.
 • Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Εντάσεις Ενισχύσεων:

Το ποσό της ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*5%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων που θα λάβουν την ενίσχυση τουρισμού:

Οι ενταχθείσες στην δράση επιχειρήσεις υποχρεούνται:

 • Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι τις 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).
 • Να απασχολήσουν προσωπικό το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ).

Επισημαίνεται ότι:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης επιχειρήσεων τουρισμού που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363,364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β), τότε το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της τελευταίας χρονικά χορηγηθείσας επιχορήγησης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail:kalamakidis@atlantisresearh.gr

Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr

Πλιάτσικας Μιχαήλ, 2310531000, εσωτ. 155, email: pliatsikas@atlantisresearch.gr