Δράση E-λιανικό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»

Δράση E-λιανικό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»

Γ1

Αναμένεται η δημοσίευση του Β’ Κύκλου της Δράσης “E-λιανικό” για την ενίσχυση της λειτουργίας και την αναβάθμιση της ψηφιακής τεχνολογίας  των Μικρομεσαίων  επιχειρήσεων της χώρας.

Στον Α’ κύκλο υποβλήθηκαν 11.503 αιτήσεις από επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 53,6 εκ. ευρώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά την επιτυχή εξέλιξη του α’ κύκλου, προγραμματίζει την προκήρυξη β’ κύκλου της σχετικής δράσης στο προσεχές διάστημα, με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 80.000.000€ and χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (ΕΚ 1407/2013).

Στόχος της δράσης  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται οι πληττόμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες  δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου με τη μορφή της επιχορήγησης για την δημιουργία ή την  αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, με ποσοστό επιχορήγησης 100%.  

Δικαιούχοι  

Μεσαίες, Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής που δραστηριοποιούνται στον  κλάδο του Λιανικού Εμπορίου και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την  Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετέπειτα σύμφωνα με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που  επιβλήθηκαν.  

Συμμετέχουν: 

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019. 
  • Νεοσύστατες, που έχουν συσταθεί στο διάστημα από 01/10/2019 έως 12/02/2021. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. 

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης του  έργου. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 

  • Να έχουν το Λιανεμπόριο- ΚΑΔ 47, είτε ως κύρια Δραστηριότητα στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως  δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. 
  • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης, σε διακριτό χώρο από την οικία τους, που υποδέχεται και  εξυπηρετεί πελάτες. 
  • Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις απαιτείται μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4o τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα  θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. 

Εντάσεις ενισχύσεων 

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού  πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και  διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/03/2020, τότε δύναται να αναβαθμιστεί με  δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1500,00€. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται ως εξής: 

Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα) έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού:

  • Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την  δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τα συνοδευτικά στοιχεία (πληκτρολόγια,  οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. 
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)  
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού  καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)  

Λογισμικό: 

  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop  Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.  

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού. 

Αξιολόγηση 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του  κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της  επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η  μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. 

Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των ωφελούμενων της Δράσης πραγματοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως των  διαθέσιμων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης κατά ποσοστό 20%), ανά Κατηγορία Περιφερειών. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων  είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα.

For more information please contact us

+302310 531000

+302310 552265

info@atlantisresearch.gr,