ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Καταχωρήθηκε: 10-01-2017

Νέες προκηρύξεις αναμένονται να προκηρυχθούν από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ, εντός του 2017, έχοντας ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Οι νέες δράσεις ΕΣΠΑ, που αναμένεται να προκηρυχθούν, είναι οι εξής:

1. «Σύγχρονη Μεταποίηση»
Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών γραμμών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και την εφαρμογή αναγνωρίσιμων και πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών. Επίσης η δράση θα επιβραβεύει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι τομείς ενίσχυσης αφορούν στην
(i) Μεταποιητική διαφοροποίηση - παραγωγικός μετασχηματισμός με έντονα καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό
(ii) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα και
(iii) Ψηφιακή Βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 250.000 - 3.000.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμαίνονται, ανάλογα με την περιφέρεια, από 30% έως 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και από 20% έως 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

2. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ανέργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι κατά το παρελθόν συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ.

3. «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»
Με τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται η δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και η υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστημα έως 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους. Επίσης, ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων των οποίων η κατασκευή έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών που οφείλονται στην οικονομική κρίση.

Μέσω του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 40% έως 50%.

4. «Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών»
Η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην αναβάθμιση πολύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση στην οποία περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία).

Η δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες παρεμβάσεων:
 • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειες: εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξιδεικευμένα πρότυπα
 • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειες: εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξιδεικευμένα πρότυπα.
 • Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία: ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες), ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals), ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps), ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors), ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.), αξιοποίηση υποδομών cloud, για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων, αξιοποίηση υποδομών application servers providers για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος, συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κλπ.
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων: ανανέωση του εξοπλισμού που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας: διαμόρφωση δικτύου διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών, στρατηγικής διανομής, διαχείριση αποθεμάτων και μεταφορά μετρητών (τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού).

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 40% έως 50%.

5. «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν είτε στον κλάδο της μεταποίησης είτε στον κλάδο των υπηρεσιών (εξαιρείται ο κλάδος του τουρισμού), σε στρατηγικούς τομείς της χώρας που στοχεύουν στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Η δράση έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης σε νέες ή αναδυόμενες αγορές και θα παρέχει υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για συμμετοχή σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 30.000 έως 250.000 ευρώ.

6. «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών και αιθουσών εικαστικών τεχνών»
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών (που λειτουργούν πριν από το 1990) καθώς και αιθουσών τέχνης.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 20.000 έως 400.000 ευρώ.


Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
 • Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
 • Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
 • Κοσμάς Δελβενιώτης, 2310 531000, εσωτ. 157, e-mail: delveniotis@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
 • Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
 • Μαρία Σπυράκου, τηλ. 2106569800, email: spyrakou@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου:
 • Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
 • Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr

 • Εταιρικά Νέα
  20-11-2017

  3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

  20-10-2017

  Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

  28-09-2017

  Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

  07-09-2017

  CIMULACT – Τα νέα μας!

  29-05-2017

  Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

  23-05-2017

  Lab4Dive Kick off Meeting

  19-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

  11-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

  04-05-2017

  Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

  27-04-2017

  Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

  27-04-2017

  Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

  11-03-2017

  Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

  01-02-2017

  Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

  06-12-2016

  TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

  15-11-2016

  GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

  9-11-2016

  Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

  30-09-2016

  Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

  09-11-2016

  Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

  08-09-2016

  CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

  25-04-2016

  Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

  22-03-2016

  Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

  26-04-2016

  Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

  26-04-2016

  Διεξαγωγή Business Angels Forum II

  07-03-2016

  Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

  15-12-2015

  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

  19-11-2015

  SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

  Χρηματοδοτήσεις
  15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

  23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

  10-01-2017

  Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

  23-12-2016

  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

  12-12-2016

  Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

  07-12-2016

  Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

  Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική