ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Γενικές πληροφορίες
Ο διαδικτυακός τόπος http://www.atlantisresearch.gr και οι παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες (εφεξής, συνολικά ο "Ιστοτόπος"), σας παρέχονται από την εταιρία "ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ". (εφεξής, η "Ατλαντίς").
Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους προσεκτικά. Είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την πρόσβασή σας στον Ιστοτόπο και τη χρήση αυτού. Αν δεν αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να προβείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του Ιστοτόπου, ούτε να καταχωρήσετε σε αυτόν οποιαδήποτε στοιχεία σας. Σε κάθε περίπτωση, η από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά την εκάστοτε από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, και συνεπάγεται τη νομική δέσμευσή σας από αυτούς. Η Ατλαντίς διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα.
Ο Ιστοτόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτων. H Ατλαντίς δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί ή δημοσιευθεί από τρίτους και περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδες ή διαδικτυακούς τόπους προς τους οποίους τυχόν υπάρχουν τέτοιοι σύνδεσμοι στον Ιστοτόπο.

Διανοητική ιδιοκτησία - Υποχρεώσεις των χρηστών
Στον Ιστοτόπο περιέχονται κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και διακριτικοί τίτλοι, βάσεις δεδομένων, λογισμικό και άλλο υλικό επί του οποίου υφίστανται δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής και/ή εμπορικής ιδιοκτησίας της Ατλαντίς και/ή δικαιοπαρόχων της και στο οποίο η παρεχόμενη μέσω του Ιστοτόπου πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς του Ιστοτόπου.
Έτσι, η πρόσβαση στον Ιστοτόπο και στη χρήση αυτού, καθώς και στο κάθε είδους υλικό που ανήκει στην Ατλαντίς ή σε δικαιοπαρόχους της και που παρέχεται μέσω ή χάριν του Ιστοτόπου, παρέχεται από την Ατλαντίς αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στον Ιστοτόπο και αποκλειστικά για προσωπική χρήση του εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη του Ιστοτόπου. Η εμπορική εκμετάλλευση του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, καθώς και η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική και με οποιονδήποτε τρόπο, και η περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ατλαντίς απαγορεύεται απολύτως. Το αυτό ισχύει και για τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση πρόσβασης σε υλικό ληφθέν μέσω ή χάριν του Ιστοτόπου και μη διαθέσιμο δημοσίως.
Οι κάθε είδους χρήστες του Ιστοτόπου υποχρεούνται να κάνουν σύννομη χρήση αυτού, τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που τους επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή οι παρόντες όροι.
Εντελώς ενδεικτικά, οι χρήστες του Ιστοτόπου αποδέχονται, αναλαμβάνουν και διαβεβαιώνουν ότι δεν θα κάνουν χρήση του Ιστοτόπου για να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή που προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ή τα συναλλακτικά ήθη, να παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή τρίτων, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τη φήμη της Ατλαντίς ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου, κεντρικού υπολογιστή ή λογαριασμού, να παρέμβουν σε παρεχόμενες μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσίες προς οποιονδήποτε χρήστη ή σε οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή ή δίκτυο, να αντιγράψουν σελίδες για να παραπλανήσουν άλλους χρήστες ως προς την προέλευση τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε να αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστοτόπο ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους.
Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, οι υπαίτιοι θα φέρουν ακέραια τη σχετική ποινική και αστική ευθύνη, η δε Ατλαντίς θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές για τη διακρίβωση της ταυτότητας κάθε παραβάτη.

Χρήση του Ιστοτόπου με κωδικούς πρόσβασης
Ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, στα οποία έχει παραχωρηθεί σχετικό όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password). Κάθε παραχωρούμενο όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης παραχωρούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Κάθε κάτοχος ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στον Ιστοτόπο υποχρεούται να μεριμνά για την ασφάλεια και το απόρρητο των εν λόγω στοιχείων και να ενημερώσει άμεσα την Ατλαντίς για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια του απορρήτου ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Διαθεσιμότητα και ασφάλεια του Ιστοτόπου - Αποποίηση ευθύνης
Η Ατλαντίς θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση κατά το δυνατό της συνεχούς διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας του Ιστοτόπου. Ωστόσο, ο Ιστοτόπος μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή για τεχνικούς ή άλλους λόγους που θα βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου της Ατλαντίς, ενώ, όπως είναι γνωστό, οι τηλεπικοινωνιακές και διαδικτυακές επικοινωνίες και συστήματα δεν είναι απολύτως ασφαλή. Ομοίως, η Ατλαντίς θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση κατά το δυνατό της ακρίβειας των στοιχείων που περιέχονται στον Ιστοτόπο. Αυτό, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση για την ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων. Ως εκ τούτων και εν πάση περιπτώσει, ο Ιστοτόπος παρέχεται "ως έχει" και με αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο του εκάστοτε χρήστη του, η δε Ατλαντίς ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει λόγω της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε επιμέρους τμήματός του. Εξάλλου, η Ατλαντίς διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε τμήματός του.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Στο πλαίσιο του Ιστοτόπου, η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών του Ιστοτόπου που οι ίδιοι της γνωστοποιούν κατά την εγγραφή τους στον Ιστοτόπο (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, email κλπ). Σε ό,τι αφορά τους μη καταχωρισμένους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου, συλλέγονται αποκλειστικά στοιχεία χρήσης σε συνδυασμό με τη διεύθυνση IP πρόσβασης, από την οποία η Ατλαντίς δεν δύναται και δεν πρόκειται να επιχειρήσει να συνάγει την ταυτότητα του χρήστη, παρ' εκτός εάν ο νόμος της επιβάλλει άλλως.
Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σας από την Ατλαντίς είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου, η ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, η ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ιστοτόπου ή άλλες υπηρεσίες της Ατλαντίς και η προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης με αυτούς. H Ατλαντίς δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα χρηστών σε οποιονδήποτε τρίτο, παρ' εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας έναντί τους, εάν διαταχθεί προς τούτο από αρμόδια αστυνομική ή δικαστική αρχή, ή άλλως υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Με τη χρήση του Ιστοτόπου αποδέχεστε και συμφωνείτε με την επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας από το αρχείο μας.
Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσής σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε, το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση κάθε λάθους που τυχόν περιλαμβάνεται σε αυτά, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων σας, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες και τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη όταν βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα. Τα cookies δεν μπορούν να διαβαστούν από ιστοσελίδα άλλη από αυτήν που τα δημιουργεί, ενώ είναι ουσιαστικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να παραβιάσουν ή να υποκλέψουν προσωπικά σας στοιχεία ή αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας. Εξάλλου, τα περισσότερα cookies διαρκούν μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη στην ιστοσελίδα.
Ο Ιστοτόπος ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookie που θα περιέχει στοιχεία για την αναγνώριση του χρήστη και μόνο και το οποίο θα χρησιμοποιείται ώστε να μην υποχρεώνεται ο χρήστης να καταχωρεί επανειλημμένα τα στοιχεία του. Αυτό το cookie θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα και θα σβήνεται άμεσα και αυτόματα όταν βρεθεί εκτός του Ιστοτόπου.
Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα πλοήγησής σας (browser) τη ρύθμιση να σας προειδοποιεί πριν αποδεχτεί cookies ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση να δέχεται cookies, στην οποία περίπτωση, ωστόσο, θα επηρεαστεί πιθανότατα η λειτουργικότητα κάποιων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. Ο τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των cookies εξαρτάται από το ειδικότερο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, στις οδηγίες χρήσης του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία
Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών της Υπηρεσίας και της Ατλαντίς ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία
Για κάθε ζήτημα σχετικά με τον Ιστοτόπο, οι χρήστες του μπορούν να απευθύνονται στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. τηλεφωνικά, στον αριθμό 2310 531000, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση info@atlantisresearch.gr, καθώς και ταχυδρομικά, στη διεύθυνση :

"ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ",
9o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Θέρμης,
Τ.Θ. 60683,
Τ.Κ. 57001
Θέρμη-Θεσσαλονίκη.

Εταιρικά Νέα
20-11-2017

3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

20-10-2017

Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

28-09-2017

Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

07-09-2017

CIMULACT – Τα νέα μας!

29-05-2017

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

23-05-2017

Lab4Dive Kick off Meeting

19-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

11-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

04-05-2017

Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

27-04-2017

Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

27-04-2017

Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

11-03-2017

Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

01-02-2017

Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

06-12-2016

TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

15-11-2016

GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

9-11-2016

Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

30-09-2016

Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

09-11-2016

Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

08-09-2016

CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

25-04-2016

Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

22-03-2016

Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

26-04-2016

Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

26-04-2016

Διεξαγωγή Business Angels Forum II

07-03-2016

Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

15-12-2015

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

19-11-2015

SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

Χρηματοδοτήσεις
15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

10-01-2017

Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

23-12-2016

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

12-12-2016

Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

07-12-2016

Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική