ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-BUSINESS & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

Η Διεύθυνση e-Business & Στελέχωσης της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς διενεργεί μελέτες και έρευνες για θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και χρήσης ΤΠΕ και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής συμβουλευτικής για την εταιρεία. Μέσω του τμήματος e-Business και Στελέχωσης προσφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

Υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με τη μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο της συμβουλευτικής υποστήριξης εταιρειών έχει αναπτύξει και προσφέρει υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να καλύψει με επιτυχία τις ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων και εταιρειών κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

Το Ιδιωτικό Γραφείο Συμβούλων Εργασίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί νόμιμα, καθώς διαθέτει την υπ' αριθμόν 83913/1320 9-12-2008 ειδική εγκριτική άδεια και στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη με εξειδίκευση σε θέματα αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.

Η επιλογή στελεχών από την αγορά εργασίας είναι μια διαδικασία η οποία εκτός από ειδικές γνώσεις απαιτεί επίσης επένδυση χρόνου και συστηματική προσέγγιση. Η τήρηση μίας σειράς διαδικασιών, που αποτελούνται από συγκεκριμένα βήματα, μπορεί να διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την ομαλή διεκπεραίωση των έργων εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται έχει διάρκεια από 2 έως 6 εβδομάδες και αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

1. Ανάλυση αναγκών πελάτη
Αναλύονται μαζί με τον πελάτη οι ανάγκες στελέχωσης που έχουν προκύψει, προκειμένου να καθοριστούν με σαφήνεια τόσο το προφίλ του ιδανικού υποψήφιου, όσο και η περιγραφή της θέσης εργασίας (job description).

2. Εύρεση – προσέλκυση υποψηφίων
Για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων χρησιμοποιούνται οι αποδοτικότερες, ανάλογα με την περίπτωση, «δεξαμενές υποψηφίων» ("pool of candidates"). Μερικές από τις μεθόδους αναζήτησης υποψηφίων είναι οι ακόλουθες:
 • Ηλεκτρονική βάση βιογραφικών της εταιρείας μας (πάνω από 50.000 βιογραφικά υποψηφίων)
 • Στοχευμένη δημοσίευση αγγελιών σε επιλεγμένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 • Αξιοποίηση του κύκλου γνωριμιών και συστάσεων της εταιρείας μας
 • Εναλλακτικές τακτικές αναζήτησης στελεχών μέσω του διαδικτύου
 • Επαφές με Γραφεία Διασύνδεσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Δικτύωση με κλαδικούς φορείς

3. Αξιολόγηση Υποψηφίων
Για τον διαχωρισμό των καταλληλότερων υποψηφίων, των οποίων τα χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής, εφαρμόζονται κατά περίπτωση συγκεκριμένες μέθοδοι αξιολόγησης όπως:
 • Συνεντεύξεις
 • Έλεγχος συστάσεων
 • Ψυχομετρικά εργαλεία
 • Τεστ δεξιοτήτων

4. Επιλογή Υποψηφίων
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, προωθούνται στον πελάτη τα βιογραφικά των επικρατέστερων υποψηφίων (2-4), περιγράφοντας το αναλυτικό προφίλ τους, καθώς και τον πλήρη φάκελο του έργου στελέχωσης που υλοποιήθηκε, ενώ παράλληλα μέσω της συνεργασίας με τον πελάτη πραγματοποιείται η επιλογή της οικονομικής συμφωνίας (ύψος αποδοχών, bonus, άλλες παροχές) για τους επιλεγόμενους υποψηφίους.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στους πελάτες της σε σχέση με την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Ανθρώπινου κεφαλαίου τους, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα παρέχεται τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν:
 • Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας (job analysis)
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργάνωση τμήματος πωλήσεων
 • Ανάπτυξη συστήματος αμοιβών
 • Εκπόνηση κανονισμού εργασίας
 • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων αποδοχής και εσωτερικής διαχείρισης υποψηφίων και εργαζομένων.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής στελέχωσης

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει και λειτουργεί το καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής ανεύρεσης προσωπικού και εργασίας www.jobical.com το οποίο τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τεχνολογιών και Μηχανικής (Euro-CASE) με τον τίτλο IST Prize Nominee 2005 για τον καινοτόμο χαρακτήρα του.

Το www.jobical.com αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του eCONTENT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η λειτουργία του επεκτείνεται με τη στήριξη του eTEN σε άλλες χώρες όπως η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Γερμανία και η Ρουμανία.

Το www.jobical.com βοηθά επιχειρήσεις και γραφεία ευρέσεως εργασίας στον εντοπισμό των καταλληλότερων υποψηφίων. Μέσω του συστήματος οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρήσουν κενές θέσεις εργασίας και καθορίζουν τις απαιτούμενες δεξιότητες με παραμετροποιημένα κριτήρια.

Ο καινοτόμος μηχανισμός αντιστοίχησης έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει υπ' όψη την έλλειψη ή υπέρ-προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων από πλευράς των υποψηφίων και έτσι ειδοποιεί μόνο τους καταλληλότερους για τις ανάλογες θέσεις, μειώνοντας την πιθανότητα να λαμβάνουν οι εργοδότες ακατάλληλα βιογραφικά. Οι υποψήφιοι μπορούν μέσω του συστήματος να λαμβάνουν αυτόματη αποτίμηση της καταλληλότητας της κάθε θέσης σε σχέση με τη γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητές τους.

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών

Διεξάγονται στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας. Στα σεμινάρια αναπτύσσονται κατάλληλες τεχνικές και δεξιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού EFR (http://www.emergencyfirstresponse.com), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης 2006 (ERC, http://www.erc.edu), πρακτικά εφαρμόσιμες σε περιπτώσεις ανάγκης. Οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως διασώστες από τον οργανισμό EFR, βιώνοντας μια εμπειρία διάρκειας 8 ωρών, προσομοίωσης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Εταιρικά Νέα
20-11-2017

3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

20-10-2017

Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

28-09-2017

Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

07-09-2017

CIMULACT – Τα νέα μας!

29-05-2017

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

23-05-2017

Lab4Dive Kick off Meeting

19-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

11-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

04-05-2017

Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

27-04-2017

Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

27-04-2017

Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

11-03-2017

Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

01-02-2017

Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

06-12-2016

TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

15-11-2016

GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

9-11-2016

Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

30-09-2016

Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

09-11-2016

Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

08-09-2016

CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

25-04-2016

Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

22-03-2016

Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

26-04-2016

Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

26-04-2016

Διεξαγωγή Business Angels Forum II

07-03-2016

Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

15-12-2015

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

19-11-2015

SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

Χρηματοδοτήσεις
15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

10-01-2017

Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

23-12-2016

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

12-12-2016

Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

07-12-2016

Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική